مجتمع الکترونیک پایا


به روز رسانی پایگاه داده در 15:11:02 1397/3/29
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه PIN/TEL CIR
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی CIR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 160
قیمت نقدی به ریال 150
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه PHF
مشخصات PIN TEL
سازنده ## 404
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500
قیمت غیر نقدی به ریال 200
قیمت نقدی به ریال 180
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه TEL2F
مشخصات TEL 2PIN/FM
سازنده !! 209
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500
قیمت غیر نقدی به ریال 220
قیمت نقدی به ریال 200
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه TEL2/CIR FM
مشخصات CIR 2PIN/FM
سازنده ##
دسته بندی C2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 300
قیمت نقدی به ریال 250
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه TEL3F
مشخصات 3PIN/FM (3)
سازنده ##
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330
قیمت نقدی به ریال 300
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه TEL4F
مشخصات
سازنده !!
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 400
قیمت نقدی به ریال 350
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه TEL3S/FM/CIR
مشخصات CIR 3PIN/FM
سازنده ##
دسته بندی C3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 400
قیمت نقدی به ریال 350
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه TEL4F/CIR
مشخصات CIR 4PIN/FM
سازنده ##
دسته بندی C4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 450
قیمت نقدی به ریال 400
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه TEL2M/S
مشخصات TEL 2PIN/ M/STRAIGHT
سازنده ##
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500
قیمت غیر نقدی به ریال 450
قیمت نقدی به ریال 400
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه TEL2M/R
مشخصات TEL 2PIN/ M/RIGHT
سازنده !!
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 500
قیمت نقدی به ریال 400
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه XH-2P/M/R
مشخصات MALE RIGHT ANGLE 90
سازنده ##
دسته بندی XH2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 530
قیمت نقدی به ریال 480
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه XH-2P/FM
مشخصات FEMALE
سازنده ##
دسته بندی XH2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550
قیمت نقدی به ریال 500
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه TEL6F
مشخصات (3)
سازنده !!
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550
قیمت نقدی به ریال 500
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه TEL5F
مشخصات (3)
سازنده ##
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550
قیمت نقدی به ریال 500
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه TEL3S/M/CIR
مشخصات CIR 3PIN/S/M
سازنده ##
دسته بندی C3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 600
قیمت نقدی به ریال 500
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه TEL2/CIR M
مشخصات CIR 2PIN/M/S
سازنده ##
دسته بندی C2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550
قیمت نقدی به ریال 500
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه PIN ATX*
مشخصات PIN ATX
سازنده ##
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 600
قیمت نقدی به ریال 550
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه PIN ATX
مشخصات PIN ATX
سازنده ## 448
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 600
قیمت نقدی به ریال 550
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه XH-2P/M/S
مشخصات MALE STRAIGHT
سازنده ##
دسته بندی XH2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 650
قیمت نقدی به ریال 600
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه TEL8F
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 700
قیمت نقدی به ریال 600
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه TEL6/CIR FM
مشخصات CIR 6PIN/FM
سازنده ##
دسته بندی C6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 700
قیمت نقدی به ریال 600
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه TEL5/CIR FM
مشخصات CIR 5PIN/FM
سازنده ##
دسته بندی C5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 700
قیمت نقدی به ریال 600
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه TEL2R/M/CIR
مشخصات CIR 2PIN/R/M
سازنده ##
دسته بندی C2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 700
قیمت نقدی به ریال 600
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه TEL9F
مشخصات
سازنده !!
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 800
قیمت نقدی به ریال 700
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه TEL4M/R
مشخصات (3)
سازنده !!
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 800
قیمت نقدی به ریال 700
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه XH-3P/FM
مشخصات FEMALE
سازنده ##
دسته بندی XH3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 800
قیمت نقدی به ریال 750
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه TEL7S/FM/CIR
مشخصات CIR 7PIN/FM
سازنده ##
دسته بندی C7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 850
قیمت نقدی به ریال 770
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه XH-3P/M/R
مشخصات MALE RIGHT ANGLE 90
سازنده ##
دسته بندی XH3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500
قیمت غیر نقدی به ریال 900
قیمت نقدی به ریال 800
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه TEL8S/FM/CIR
مشخصات CIR 8PIN/FM
سازنده ##
دسته بندی C8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 900
قیمت نقدی به ریال 800
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه TEL7F
مشخصات (3)
سازنده !!
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 900
قیمت نقدی به ریال 800
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه TEL5M/S/CIR
مشخصات CIR 5PIN/S/M
سازنده ##
دسته بندی C5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 900
قیمت نقدی به ریال 800
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه TEL4M/S
مشخصات (3)
سازنده ##
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 900
قیمت نقدی به ریال 800
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه TEL4 M/CIRCL
مشخصات CIR 4PIN/S/M
سازنده ##
دسته بندی C4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 900
قیمت نقدی به ریال 800
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه TEL2S
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 900
قیمت نقدی به ریال 800
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه XH-3P/M/S
مشخصات MALE STRAIGHT
سازنده ##
دسته بندی XH3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500
قیمت غیر نقدی به ریال 1,000
قیمت نقدی به ریال 900
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه TEL6S/CIR/M
مشخصات CIR 6PIN/S/M
سازنده ##
دسته بندی C6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,000
قیمت نقدی به ریال 900
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه TEL3R/M/CIR
مشخصات CIR 3PIN/R/M
سازنده ##
دسته بندی C3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,200
قیمت غیر نقدی به ریال 100
قیمت نقدی به ریال 900
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه TEL2R
مشخصات
سازنده !!
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,000
قیمت نقدی به ریال 900
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه XH-4P/M/R
مشخصات MALE RIGHT ANGLE 90
سازنده ##
دسته بندی XH4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,060
قیمت نقدی به ریال 960
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه XH-4P/FM
مشخصات FEMALE
سازنده !!
دسته بندی XH4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه TEL9/FM/CIR
مشخصات CIR 9PIN/FM
سازنده ##
دسته بندی C9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه TEL5M/S
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه TEL5M/R
مشخصات
سازنده !!
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه TEL10/FM/CIR
مشخصات CIR 10PIN/FM
سازنده ##
دسته بندی C10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,200
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه TEL3M/S
مشخصات (3)
سازنده ##
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,150
قیمت نقدی به ریال 1,050
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه TEL2S/CIRCLE
مشخصات CIR 2PIN/S
سازنده ##
دسته بندی C2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,200
قیمت نقدی به ریال 1,100
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه TEL10F
مشخصات
سازنده !!
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,300
قیمت نقدی به ریال 1,100
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه TEL3S
مشخصات (O)
سازنده ##
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,300
قیمت نقدی به ریال 1,150
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه XH-5P/M/R
مشخصات MALE RIGHT ANGLE 90
سازنده ##
دسته بندی XH5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,350
قیمت نقدی به ریال 1,200
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه XH-4P/M/S
مشخصات MALE STRAIGHT
سازنده ##
دسته بندی XH4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,350
قیمت نقدی به ریال 1,200
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه TEL6M/S
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,400
قیمت نقدی به ریال 1,200
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه TEL4R/M/CIR
مشخصات CIR 4PIN/R/M
سازنده ##
دسته بندی C4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,400
قیمت نقدی به ریال 1,200
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه TEL2R/CIR
مشخصات CIR 2PIN/RIGHT
سازنده ##
دسته بندی C2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,320
قیمت نقدی به ریال 1,200
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه TEL12/FM/CIR
مشخصات CIR 12PIN/FM
سازنده ##
دسته بندی C12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,320
قیمت نقدی به ریال 1,200
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه TEL11M/S
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,230
قیمت نقدی به ریال 1,200
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه TEL11F
مشخصات
سازنده !!
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,380
قیمت نقدی به ریال 1,240
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه XH-5P/FM
مشخصات FEMALE
سازنده ##
دسته بندی XH5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,350
قیمت نقدی به ریال 1,250
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه TEL3R
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,400
قیمت نقدی به ریال 1,250
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه XH-2PIN/S
مشخصات MALE AND FEMALE STRAIGHT
سازنده !!
دسته بندی XH2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,400
قیمت نقدی به ریال 1,300
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه TEL9S/M/CIR
مشخصات CIR 9PIN/S/M
سازنده ##
دسته بندی C9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,300
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه TEL3M/R
مشخصات (3)
سازنده !!
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,450
قیمت نقدی به ریال 1,300
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه TEL12M/S
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,520
قیمت نقدی به ریال 1,320
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه TEL12F
مشخصات
سازنده !!
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,350
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه XH-2PIN/R
مشخصات MALE AND FEMALE RIGHT ANGLE90
سازنده ##
دسته بندی XH2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,360
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه TEL9M/S
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,600
قیمت نقدی به ریال 1,400
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه TEL7M/S
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,800
قیمت غیر نقدی به ریال 1,600
قیمت نقدی به ریال 1,400
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه TEL4S
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,550
قیمت نقدی به ریال 1,400
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه XH-6P/M/R
مشخصات MALE RIGHT ANGLE 90
سازنده ##
دسته بندی XH6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,600
قیمت نقدی به ریال 1,440
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه XH-6P/FM
مشخصات FEMAALE
سازنده !!
دسته بندی XH6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,650
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه XH-5P/M/S
مشخصات MALE STRIAGHT
سازنده ##
دسته بندی XH5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,650
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه TEL8M/R
مشخصات
سازنده !!
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه TEL5R/M/CIR
مشخصات CIR 5PIN/R/M
سازنده ##
دسته بندی C5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,600
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه TEL3S/CIRCLE
مشخصات CIR 3PIN/S
سازنده ##
دسته بندی C3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,650
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه TEL15F
مشخصات
سازنده !!
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه TEL14F
مشخصات
سازنده !!
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,650
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه TEL10M/S
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه TEL14M/S
مشخصات
سازنده N/S !!
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 14,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,770
قیمت نقدی به ریال 1,540
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه TEL8M/S
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800
قیمت نقدی به ریال 1,600
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه TEL10M/S/CIR
مشخصات CIR 10PIN/S/M
سازنده ##
دسته بندی C10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800
قیمت نقدی به ریال 1,600
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه TEL4R
مشخصات
سازنده !!
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800
قیمت نقدی به ریال 1,650
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه XH-7P/M/R
مشخصات MALE RIGHT ANGLE 90
سازنده ##
دسته بندی XH7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,850
قیمت نقدی به ریال 1,700
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه XH-7P/FM
مشخصات FEMALE
سازنده
دسته بندی XH7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,850
قیمت نقدی به ریال 1,750
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه TEL7S/M/CIR
مشخصات CIR 7PIN/S/M (O)
سازنده ##
دسته بندی C7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,930
قیمت نقدی به ریال 1,750
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه XH-6P/M/S
مشخصات MALE STRIAGHT
سازنده ##
دسته بندی XH6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,800
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه XH-12P/FM
مشخصات FEMALE
سازنده
دسته بندی XH12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,800
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه TEL8S/M/CIR
مشخصات CIR 8PIN/S/M
سازنده ##
دسته بندی C8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,800
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه TEL7M/R
مشخصات
سازنده !!
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,800
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه TEL6R/M/CIR
مشخصات CIR 6PIN/R/M
سازنده ##
دسته بندی C6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500
قیمت غیر نقدی به ریال 1,900
قیمت نقدی به ریال 1,800
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه TEL6M/R
مشخصات (3)
سازنده !!
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,800
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه TEL3R/CIR
مشخصات CIR 3PIN/R
سازنده ##
دسته بندی C3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,800
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه TEL 2P/WIRE
مشخصات
سازنده
دسته بندی CIR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,705
قیمت غیر نقدی به ریال 2,124
قیمت نقدی به ریال 1,861
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه XH-8P/M/R
مشخصات MALE RIGHT ANGLE 90
سازنده ##
دسته بندی XH8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,100
قیمت نقدی به ریال 1,920
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه XH-3P/S
مشخصات MALE AND FEMALE STRAIGHT
سازنده !!
دسته بندی XH3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,100
قیمت نقدی به ریال 1,920
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه XH-8P/FM
مشخصات FEMALE
سازنده ##
دسته بندی XH8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 95
قطعه TEL9M/R
مشخصات
سازنده !!
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 96
قطعه TEL9/S
مشخصات SMD 1*9S
سازنده
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 97
قطعه TEL12/M/CIR
مشخصات CIR 12PIN/S/M
سازنده ##
دسته بندی C12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 98
قطعه TEL10R/M/CIR
مشخصات CIR 10PIN/R/M
سازنده ##
دسته بندی C10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 99
قطعه TEL10M/R
مشخصات
سازنده !!
دسته بندی TEL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,500
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 100
قطعه XH-3PIN/R
مشخصات MALE AND FEMALE RIGHT ANGLE90
سازنده ##
دسته بندی XH3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,250
قیمت نقدی به ریال 2,050
پیش فاکتور