مجتمع الکترونیک پایا


//
قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 08:42:43 1401/12/28
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه SELF1.8MH*
مشخصات SELF 1800UH (SELF37)
سازنده N/S ##
دسته بندی SELF
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه PHONIX13S/G
مشخصات
سازنده ## N/S
دسته بندی FON13
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,200
قیمت نقدی به ریال 18,200
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه PHONIX15S
مشخصات
سازنده ## N/S
دسته بندی FON15
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 36,300
قیمت غیر نقدی به ریال 23,400
قیمت نقدی به ریال 19,500
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه PHONIX3R/D
مشخصات
سازنده ##DEG N/S
دسته بندی FON3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه PHONIX2S
مشخصات 5/08MM
سازنده 20D M12
دسته بندی FON2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 38,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه PHONIX2R
مشخصات 5.08mm
سازنده KII M12
دسته بندی FON2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 38,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه PHONIX4S/M
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی FON4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه PHONIX4S/D
مشخصات
سازنده ##DEG m12
دسته بندی FON4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه PHONIX4R/D
مشخصات 2A
سازنده N/SDEG m3
دسته بندی FON4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه PHONIX2S.
مشخصات 3.81MM
سازنده M12 20D
دسته بندی FON2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 50,000
قیمت نقدی به ریال 44,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه PHONIX2R.
مشخصات 3.81mm
سازنده M12 20D
دسته بندی FON2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 50,000
قیمت نقدی به ریال 44,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه PHONIX5S/D
مشخصات 2A
سازنده #DEGSONM12
دسته بندی FON5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه PHONIX5R/D
مشخصات
سازنده N/S DEGSNm
دسته بندی FON5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه PHONIX5F
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی FON5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه PHONIX3S/G
مشخصات
سازنده KII M12
دسته بندی FON3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 65,000
قیمت غیر نقدی به ریال 57,000
قیمت نقدی به ریال 51,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه PHONIX3R
مشخصات
سازنده KII M12
دسته بندی FON3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 65,000
قیمت غیر نقدی به ریال 57,000
قیمت نقدی به ریال 51,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه PHONIX6R/D
مشخصات 2A
سازنده DEGSON N/S
دسته بندی FON6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه PHONIX6F
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی FON6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه PHONIX6/F/
مشخصات 3.81MM
سازنده M12
دسته بندی FON6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه PHONIX2S/L
مشخصات 7.62MM
سازنده M12
دسته بندی FON2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه PHONIX2R/L
مشخصات 7.62MM
سازنده M12 20D
دسته بندی FON2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه PHONIX3S.
مشخصات 3.81MM
سازنده M12 20D
دسته بندی FON3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 75,000
قیمت نقدی به ریال 66,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه PHONIX3R.
مشخصات 3.81MM
سازنده M12 20D
دسته بندی FON3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 75,000
قیمت نقدی به ریال 66,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه PHONIX4S/G
مشخصات
سازنده D89 M12
دسته بندی FON4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 76,000
قیمت نقدی به ریال 68,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه PHONIX4R
مشخصات
سازنده 20D M12
دسته بندی FON4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 76,000
قیمت نقدی به ریال 68,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه PHONIX7S/D
مشخصات 2A
سازنده DEGSON M12
دسته بندی FON7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 77,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه PHONIX7R/D
مشخصات 2A
سازنده #DEGSON m3
دسته بندی FON7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 77,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه PHONIX7F
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی FON7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 77,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه PHONIX8R/D
مشخصات
سازنده DEGSON M12
دسته بندی FON8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 88,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه PHONIX8F
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی FON8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 88,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه PHONIX5S/G
مشخصات
سازنده 20D M12
دسته بندی FON5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 95,000
قیمت نقدی به ریال 85,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه PHONIX5R
مشخصات
سازنده KII M12
دسته بندی FON5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 95,000
قیمت نقدی به ریال 85,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه PHONIX4S.
مشخصات 3.81MM
سازنده 20D M12##
دسته بندی FON4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 100,000
قیمت نقدی به ریال 88,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه PHONIX4R.
مشخصات 3.81MM
سازنده M12 KII
دسته بندی FON4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 100,000
قیمت نقدی به ریال 88,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه PHONIX9S/D
مشخصات 2A
سازنده DEGSON M12
دسته بندی FON9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 99,000
قیمت نقدی به ریال 90,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه PHONIX9R/D
مشخصات 2A
سازنده DEGSON M12
دسته بندی FON9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 99,000
قیمت نقدی به ریال 90,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه PHONIX3S/L
مشخصات 7.62MM
سازنده M12 448
دسته بندی FON3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 99,000
قیمت نقدی به ریال 90,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه PHONIX3R/L
مشخصات 7.62MM
سازنده M12 C38
دسته بندی FON3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 99,000
قیمت نقدی به ریال 90,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه PHONIX12R/F
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی FON12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 96,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه PHONIX10S/D
مشخصات
سازنده DEGSON M12
دسته بندی FON10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه PHONIX10M/R
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی FON10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 130,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه PHONIX6S/G
مشخصات
سازنده 20D M12
دسته بندی FON6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 140,000
قیمت غیر نقدی به ریال 114,000
قیمت نقدی به ریال 102,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه PHONIX6R
مشخصات
سازنده KII M12
دسته بندی FON6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 140,000
قیمت غیر نقدی به ریال 114,000
قیمت نقدی به ریال 102,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه PHONIX5S.
مشخصات 3.81MM
سازنده M12 20D
دسته بندی FON5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 125,000
قیمت نقدی به ریال 110,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه PHONIX5R.
مشخصات 3.81MM
سازنده M12 20D
دسته بندی FON5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 125,000
قیمت نقدی به ریال 110,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه PHONIX14M/S
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی FON14
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 124,000
قیمت نقدی به ریال 112,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه PHONIX7S/G
مشخصات
سازنده 20D M12
دسته بندی FON7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 160,000
قیمت غیر نقدی به ریال 133,000
قیمت نقدی به ریال 119,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه PHONIX7R
مشخصات
سازنده KII M12
دسته بندی FON7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 160,000
قیمت غیر نقدی به ریال 133,000
قیمت نقدی به ریال 119,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه PHONIX6S/D
مشخصات
سازنده #DEGSONM11
دسته بندی FON6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 130,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه PHONIX4S/L
مشخصات 7.62MM
سازنده M12
دسته بندی FON4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 132,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه PHONIX4R/L
مشخصات 7.62MM
سازنده M12 20D
دسته بندی FON4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 132,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه PHONIX12S/D
مشخصات 2A
سازنده DEG m9
دسته بندی FON12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 132,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه PHONIX6S.
مشخصات 3.81MM
سازنده 20D M12
دسته بندی FON6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 180,000
قیمت غیر نقدی به ریال 150,000
قیمت نقدی به ریال 132,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه PHONIX6R.
مشخصات 3.81MM
سازنده 20D M12
دسته بندی FON6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 180,000
قیمت غیر نقدی به ریال 150,000
قیمت نقدی به ریال 132,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه PHONIX11S/D
مشخصات 2A
سازنده DEG M12
دسته بندی FON11
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 145,000
قیمت نقدی به ریال 132,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه PHONIX11R/D
مشخصات 2A
سازنده DEG N/S
دسته بندی FON11
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 145,000
قیمت نقدی به ریال 132,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه PHONIX19R/G
مشخصات A6
سازنده ## m3
دسته بندی FON19
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 190,000
قیمت غیر نقدی به ریال 146,000
قیمت نقدی به ریال 133,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه PHONIX8S/G
مشخصات
سازنده 20D M12
دسته بندی FON8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 180,000
قیمت غیر نقدی به ریال 152,000
قیمت نقدی به ریال 136,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه PHONIX8R
مشخصات
سازنده 20D M12
دسته بندی FON8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 180,000
قیمت غیر نقدی به ریال 152,000
قیمت نقدی به ریال 136,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه PHONIX12R/D
مشخصات
سازنده N/S m3
دسته بندی FON12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 170,000
قیمت غیر نقدی به ریال 160,000
قیمت نقدی به ریال 144,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه PHONIX5S/L
مشخصات 7.62MM
سازنده M12
دسته بندی FON5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 180,000
قیمت غیر نقدی به ریال 165,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه PHONIX5R/L
مشخصات 7.62MM
سازنده M12 20D
دسته بندی FON5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 180,000
قیمت غیر نقدی به ریال 165,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه PHONIX9S/G
مشخصات D89
سازنده 20D M12
دسته بندی FON9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 171,000
قیمت نقدی به ریال 153,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه PHONIX9R
مشخصات
سازنده KII M12
دسته بندی FON9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 171,000
قیمت نقدی به ریال 153,000
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه PHONIX7S.
مشخصات 3.81MM
سازنده M12 20D
دسته بندی FON7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 175,000
قیمت نقدی به ریال 154,000
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه PHONIX7R.
مشخصات 3.81MM
سازنده M12 20D
دسته بندی FON7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 175,000
قیمت نقدی به ریال 154,000
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه PHONIX13R/K
مشخصات
سازنده N/S M3
دسته بندی FON13
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 180,000
قیمت غیر نقدی به ریال 175,000
قیمت نقدی به ریال 156,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه PHONIX8S/D
مشخصات 2A
سازنده DEGSON M12
دسته بندی FON8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 176,000
قیمت نقدی به ریال 160,000
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه PHONIX10S/G
مشخصات
سازنده 20D M12
دسته بندی FON10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 220,000
قیمت غیر نقدی به ریال 190,000
قیمت نقدی به ریال 170,000
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه PHONIX10R/G
مشخصات
سازنده KII M12
دسته بندی FON10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 220,000
قیمت غیر نقدی به ریال 190,000
قیمت نقدی به ریال 170,000
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه PHONIX8S.
مشخصات 3.81MM
سازنده M12 20D
دسته بندی FON8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 176,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه PHONIX8R.
مشخصات 3.81MM
سازنده M12 20D
دسته بندی FON8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 176,000
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه PHONIX6S/L
مشخصات 7.62MM
سازنده M12
دسته بندی FON6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 210,000
قیمت غیر نقدی به ریال 198,000
قیمت نقدی به ریال 180,000
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه PHONIX6R/L
مشخصات 7.62
سازنده M12 20D
دسته بندی FON6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 210,000
قیمت غیر نقدی به ریال 198,000
قیمت نقدی به ریال 180,000
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه PHONIX18R/G
مشخصات
سازنده ## M12
دسته بندی FON18
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 220,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 180,000
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه PHONIX18R/D
مشخصات
سازنده DEG M11
دسته بندی FON18
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 180,000
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه PHONIX15R/G
مشخصات
سازنده #M12 N/S
دسته بندی FON15
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 180,000
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه PHONIX15R/D
مشخصات
سازنده DEG N/S
دسته بندی FON15
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 220,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 180,000
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه PHONIX12S
مشخصات 3.81
سازنده M12
دسته بندی FON12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 240,000
قیمت غیر نقدی به ریال 212,000
قیمت نقدی به ریال 192,000
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه PHONIX12R/
مشخصات 3/81
سازنده M12 KII
دسته بندی FON12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 210,000
قیمت نقدی به ریال 192,000
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه PHONIX9S.
مشخصات 3.81MM
سازنده M12
دسته بندی FON9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 225,000
قیمت نقدی به ریال 198,000
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه PHONIX9R.
مشخصات 3.81MM
سازنده M12
دسته بندی FON9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 218,000
قیمت نقدی به ریال 198,000
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه PHONIX11S/G
مشخصات
سازنده ## M12
دسته بندی FON11
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 198,000
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه PHONIX11R
مشخصات
سازنده 20D M12
دسته بندی FON11
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 198,000
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه PHONIX7S/L
مشخصات 7.62MM
سازنده M12
دسته بندی FON7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 231,000
قیمت نقدی به ریال 210,000
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه PHONIX7R/L
مشخصات 7.62MM
سازنده M12 20D
دسته بندی FON7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 231,000
قیمت نقدی به ریال 210,000
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه PHONIX12S/G
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی FON12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 240,000
قیمت نقدی به ریال 216,000
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه PHONIX12R/G
مشخصات
سازنده 20D M12
دسته بندی FON12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 240,000
قیمت نقدی به ریال 216,000
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه PHONIX10S.
مشخصات 3.81MM
سازنده m12 ##
دسته بندی FON10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 250,000
قیمت نقدی به ریال 220,000
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه PHONIX19R/D
مشخصات
سازنده DEG m3
دسته بندی FON19
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 280,000
قیمت غیر نقدی به ریال 250,000
قیمت نقدی به ریال 230,000
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه PHONIX8R/L
مشخصات 7.62
سازنده M12 20D
دسته بندی FON8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 264,000
قیمت نقدی به ریال 240,000
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه PHONIX21R/D
مشخصات
سازنده DEG m3
دسته بندی FON21
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 280,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه PHONIX12R/L
مشخصات 7.62
سازنده M12
دسته بندی FON12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 280,000
قیمت نقدی به ریال 252,000
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه PHONIX14R/DE
مشخصات 2A A6
سازنده 2DEG M12
دسته بندی FON14
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 310,000
قیمت نقدی به ریال 280,000
پیش فاکتور
ردیف 95
قطعه PHONIX10R.
مشخصات 3.81MM
سازنده m12
دسته بندی FON10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 300,000
قیمت نقدی به ریال 280,000
پیش فاکتور
ردیف 96
قطعه PHONIX20R/G
مشخصات
سازنده ## M12
دسته بندی FON20
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 97
قطعه PHONIX10R/L
مشخصات 7.62MM
سازنده M12 20D
دسته بندی FON10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 98
قطعه PHONIX17R/G
مشخصات A6
سازنده ## M12
دسته بندی FON17
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 340,000
قیمت نقدی به ریال 306,000
پیش فاکتور
ردیف 99
قطعه PHONIX22R/D
مشخصات
سازنده DEG M12
دسته بندی FON22
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 440,000
قیمت غیر نقدی به ریال 360,000
قیمت نقدی به ریال 330,000
پیش فاکتور
ردیف 100
قطعه PHONIX14S/G
مشخصات
سازنده KII M12
دسته بندی FON14
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 400,000
قیمت نقدی به ریال 350,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh