مجتمع الکترونیک پایا


به روز رسانی پایگاه داده در 15:11:02 1397/3/29
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه PANASONIC617
مشخصات 4PIN RJ11 M/ 617m (4)
سازنده N/S
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,319
قیمت غیر نقدی به ریال 912
قیمت نقدی به ریال 750
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه PANASONIC618
مشخصات 4PIN RJ11 M/ LARGE (5)
سازنده 6P-4C N/S
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه PROB*****
مشخصات R/G/
سازنده ##
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,300
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه PROB****
مشخصات
سازنده ## BOX
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه RG6-FEMALE
مشخصات 6PIN RJ11 F/R PLASTIC (6)
سازنده 6P-6C N/S
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,800
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه PANASON RG11
مشخصات 6PIN RJ11 M/ (1)
سازنده ## 6P-6C
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,800
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه PANASON.RG11
مشخصات 4PIN RJ11 F/R PLASTIC (17)
سازنده N/S
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 2,361
قیمت نقدی به ریال 1,971
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه PANASONIC616
مشخصات 616m 4*20 F/ (19)
سازنده !
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه PANASONI616*
مشخصات 616m 4*30 F/ (19)
سازنده ##
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه PANASON RG45
مشخصات 8PRJ45 M/CATE-6 CHIN(2)
سازنده 8P-8C
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه PANASO RG11*
مشخصات 6PIN RJ11 F/R (13)
سازنده N/S
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,800
قیمت نقدی به ریال 2,500
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه HEADPHONE 1
مشخصات
سازنده
دسته بندی HEAD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 2,600
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه PANA/FM/R/4
مشخصات 4PIN RJ9 F/R (25)
سازنده 4P-4C
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,200
قیمت نقدی به ریال 2,800
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه PROB *
مشخصات
سازنده * N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه PANASNRG11
مشخصات 4PIN RJ11 F/R (21)
سازنده 6P-4C
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه PANA/FM/R*
مشخصات 6PIN RJ11 F/R (8)
سازنده !! 6p-6C
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه PANA/8F/R
مشخصات 8PIN RJ45 F/R PLASTIC (12)
سازنده N/S!! N/S
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000
قیمت نقدی به ریال 3,500
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه PANA 8F/R
مشخصات 8PIN RJ45 F/R PLAST SMALL (10)
سازنده ##
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000
قیمت نقدی به ریال 3,500
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه RG6/BLACK
مشخصات RJ11 (7)
سازنده N/S
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,956
قیمت غیر نقدی به ریال 4,453
قیمت نقدی به ریال 3,757
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه PROB *.
مشخصات
سازنده BOX
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,500
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه PROB **
مشخصات
سازنده F61
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000
قیمت نقدی به ریال 4,500
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه PANA 6P/FM
مشخصات 6PIN F/S PLASTIC (20)
سازنده
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,600
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه PANA8FM/R
مشخصات 8PIN RJ45 F/R PLAST MEDIUM(11)
سازنده
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه PANA/8F/R*
مشخصات 8PIN RJ45 F/R METAL SMALL (10)
سازنده ##
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,500
قیمت نقدی به ریال 7,500
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه PANASON*RG45
مشخصات 8PIN RJ45 F/S PLASTIC
سازنده N/S 8P-8C
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 13,528
قیمت غیر نقدی به ریال 9,446
قیمت نقدی به ریال 7,669
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه PHILIPS 13FM
مشخصات 13PIN
سازنده
دسته بندی CANON
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه HEADPHONE 2
مشخصات JFR-913H
سازنده
دسته بندی HEAD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه PANA8/FM/R*
مشخصات 8PIN RJ45 F/R METAL MEDIUM(11)
سازنده !!
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه PANA/8F/R/LE
مشخصات 8PIN RJ45 F/R METAL LAR/LED(9)
سازنده
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,000
قیمت نقدی به ریال 11,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه PANA/8F/ R
مشخصات 8PIN RJ45 F/R METAL LARGE (24)
سازنده !!
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,000
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه PANA/8FM/LED
مشخصات 8PIN LED F/R METAL LARGE (14)
سازنده !!
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه PANASONRG45
مشخصات 10P RJ45 M/ (23)
سازنده 448
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه PANA/8F/META
مشخصات 8PIN RJ45 F/S MEDIUM(16)
سازنده !! 8P-8C
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه PANA RJ45S
مشخصات 10PIN RJ45S FAMALE R/A METAL
سازنده
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 27,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه PROBOHMMETER
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه PANA/8FM/TRA
مشخصات 8PIN RJ45 F/R TRANS LARGE (15)
سازنده 911105##
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه PROB .
مشخصات BNC
سازنده ##
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 80,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه PROB 1
مشخصات GAL3
سازنده
دسته بندی PROB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه T-3009C
مشخصات
سازنده
دسته بندی PROB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 180,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه LA05110
مشخصات 100MEG
سازنده ##LODESTAR
دسته بندی PROB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه LA05066
مشخصات 60MHZ
سازنده !!
دسته بندی PROB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه LA05044
مشخصات 40MHZ
سازنده
دسته بندی PROB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه LA05022
مشخصات 20MHZ
سازنده
دسته بندی PROB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه PROB*
مشخصات 60MHZ
سازنده TIWAN
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 350,000
قیمت نقدی به ریال 320,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه 08-391E
مشخصات
سازنده
دسته بندی PROB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 460,000
قیمت نقدی به ریال 420,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه PROBEHP-9060
مشخصات HP-9060 60M
سازنده
دسته بندی PROB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه PROBEHP-9100
مشخصات PROBE HP-9100 100M
سازنده 053
دسته بندی PROB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 660,000
قیمت نقدی به ریال 600,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه PROB LOGIC
مشخصات PROB LOGIC WIHT MEMORY LP-2800
سازنده 054
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 950,000
قیمت نقدی به ریال 870,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه PROB20MHZ*10
مشخصات 20MHZ * 10
سازنده
دسته بندی PFROB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه PROB.
مشخصات BNC
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه PROB SMD
مشخصات
سازنده 053 N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه PANA DUAL
مشخصات F/R DUAL (18)
سازنده N/S
دسته بندی PANA
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور