مجتمع الکترونیک پایا


به روز رسانی پایگاه داده در 15:11:02 1397/3/29
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه JUMPER.
مشخصات WHITE
سازنده ##
دسته بندی JUM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220
قیمت نقدی به ریال 200
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه HOUSING 1P
مشخصات
سازنده
دسته بندی HOZ
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550
قیمت نقدی به ریال 500
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه ATX2*1M/S/B
مشخصات
سازنده
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 800
قیمت نقدی به ریال 700
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه ATX2*1FM/B
مشخصات
سازنده
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 800
قیمت نقدی به ریال 700
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه SWITCH 6105
مشخصات SOLID SWITCH SMD 0.3A 4V PN
سازنده
دسته بندی SWITCH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 900
قیمت نقدی به ریال 800
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه HOUSING 2P
مشخصات
سازنده
دسته بندی HOZ
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 900
قیمت نقدی به ریال 800
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه ESK02SB-10
مشخصات BOARD TO BOARD DIP 10PIN
سازنده
دسته بندی W/B
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 900
قیمت نقدی به ریال 800
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه ESK02SB-06
مشخصات BOARD TO BOARD SMD 6PIN
سازنده
دسته بندی W/B
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,000
قیمت نقدی به ریال 900
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه ATX2*1FM
مشخصات
سازنده
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه ATX3*1M/S/B
مشخصات
سازنده
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,200
قیمت نقدی به ریال 1,050
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه ATX3*1FM/S/B
مشخصات
سازنده
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,200
قیمت نقدی به ریال 1,050
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه HOUSING 3P
مشخصات
سازنده
دسته بندی HOZ
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,200
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه HOUSING 4P
مشخصات
سازنده
دسته بندی HOZ
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,600
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه PH 2*5/SMD
مشخصات SMD
سازنده
دسته بندی PH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,750
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه ATX2*1M/R
مشخصات
سازنده
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,800
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه PIHER470
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی PIHER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,060
قیمت غیر نقدی به ریال 2,361
قیمت نقدی به ریال 1,971
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه PB1*7/SMD
مشخصات 1*7 S FEMALE SMD
سازنده
دسته بندی PB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه HOUSING 5P
مشخصات
سازنده
دسته بندی HOZ
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه ATX2*3/FM
مشخصات Z
سازنده ##
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه ATX2*2/FM
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه ATX2*2-FM
مشخصات ATX2*2 FM/S
سازنده
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه ATX2*3M/S/B
مشخصات
سازنده
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,400
قیمت نقدی به ریال 2,100
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه ATX2*3FM/S/B
مشخصات
سازنده
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,400
قیمت نقدی به ریال 2,100
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه HOUSING 6P
مشخصات
سازنده
دسته بندی HOZ
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,600
قیمت نقدی به ریال 2,400
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه PH 1*5/SMD
مشخصات 1*5 S FEMALE SMD
سازنده
دسته بندی PB
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,000
قیمت نقدی به ریال 2,600
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه CON (Z2)
مشخصات SH SERIES 13POSITION 1MM PITCH
سازنده
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه ATX2*2M/S
مشخصات
سازنده !!
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه ATX2*2 M/R
مشخصات
سازنده !!
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه ATX2*1M/S
مشخصات
سازنده
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه ATX2*9/FM
مشخصات Z SH
سازنده ##448
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,200
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه ATX1*2S
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,850
قیمت نقدی به ریال 3,200
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه ESK04SB-40
مشخصات BOARD TO BOARD SMD 40PIN
سازنده
دسته بندی W/B
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000
قیمت نقدی به ریال 3,500
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه ATX2*1R
مشخصات
سازنده
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000
قیمت نقدی به ریال 3,600
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه WB03/2PIN
مشخصات SMD
سازنده ##N/S
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,800
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه ATX2*5/FM
مشخصات W
سازنده ## 448
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,500
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه ATX2*6/FM
مشخصات A W
سازنده ## 448
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,300
قیمت نقدی به ریال 4,800
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه ATX2*4/FM
مشخصات
سازنده
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,300
قیمت نقدی به ریال 4,800
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه ATX2*3M/S
مشخصات
سازنده !! 448
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه ATX2*1S
مشخصات
سازنده
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه ATX2*10/FM
مشخصات W
سازنده ## 448
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه ATX2*11/FM
مشخصات
سازنده ##N/S 448
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 26,620
قیمت غیر نقدی به ریال 6,600
قیمت نقدی به ریال 5,500
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه ATX2*4M/S
مشخصات
سازنده !! 448
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,200
قیمت نقدی به ریال 5,600
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه ATX2*7/FM
مشخصات
سازنده ## 448
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,300
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه ATX2*8/FM
مشخصات A
سازنده ## 448
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 16,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,100
قیمت نقدی به ریال 6,400
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه ATX2*3 M/R
مشخصات SH
سازنده ##
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,400
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه WAYCON2*2
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی CON
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,700
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه CON2*7S
مشخصات
سازنده 448
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه CON (Z3)
مشخصات PN 8-0188275-2
سازنده
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه ATX2*5M/S
مشخصات
سازنده !! 448
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه ATX2*5 M/R
مشخصات K W
سازنده !! 448
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه ATX2*2S
مشخصات
سازنده !!
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه ATX2*2R
مشخصات
سازنده !! 448
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه ATX2*4 M/R
مشخصات
سازنده ## 448
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,200
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه WB03/4PIN
مشخصات SMD
سازنده ## N/S
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,600
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه ATX2*8M/S
مشخصات W
سازنده !! 448
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه ATX2*6M/S
مشخصات
سازنده !!
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,300
قیمت نقدی به ریال 8,400
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه FPC CON
مشخصات SMD 8PIN
سازنده N/S
دسته بندی W/B
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه ATX2*3S
مشخصات
سازنده !! 448
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه ATX2*7M/S
مشخصات
سازنده !! 448
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,100
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه ATX2*6 M/R
مشخصات W
سازنده ##448
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,600
قیمت نقدی به ریال 9,600
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه CON 2
مشخصات 6M/5F KEYBOARD
سازنده C93
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه CON 1
مشخصات 6F/5M KEYBOARD
سازنده C93
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه ATX2*8 M/R
مشخصات W
سازنده !!448
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه ATX2*3R
مشخصات
سازنده ##448
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,000
قیمت نقدی به ریال 10,800
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه HOUSING 1*40
مشخصات
سازنده
دسته بندی HOZ
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 16,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,000
قیمت نقدی به ریال 11,000
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه ATX2*7 M/R
مشخصات
سازنده !! 448
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,000
قیمت نقدی به ریال 11,000
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه ATX2*12/FM
مشخصات
سازنده ## 448
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,000
قیمت نقدی به ریال 11,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه ATX2*12-FM
مشخصات ATX2*12 FM/R
سازنده
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,000
قیمت نقدی به ریال 11,000
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه WB03 6PIN
مشخصات SMD WIRE TO BOARD 1.25mm
سازنده ##N/S
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,400
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه CON (X)
مشخصات SMD 16PIN (I2)
سازنده
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,000
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه ATX2*4S
مشخصات
سازنده !! 448
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,200
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه ATX2*4R
مشخصات
سازنده !! 448
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,200
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه CANON/M/S
مشخصات (2)
سازنده
دسته بندی CANON
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,000
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه CANON 4P/FM
مشخصات 4PIN /
سازنده
دسته بندی CANON
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,300
قیمت نقدی به ریال 13,000
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه CON (W)
مشخصات SMD 14PIN
سازنده
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,500
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه CON (V)
مشخصات SMD
سازنده
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,500
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه CON (U)
مشخصات CONECTOR SMD 9PIN
سازنده
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,500
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه CON (T)
مشخصات CONECTOR SMD 8PIN
سازنده !! N/S
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,500
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه CON (R)
مشخصات CONECTOR SMD 5PIN
سازنده !! N/S
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,500
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه CON (Q)
مشخصات CONECTOR SMD 2PIN
سازنده !!
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,500
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه CON (P)
مشخصات CONECTOR SMD 28PIN
سازنده !!
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,500
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه CON (O)
مشخصات CONECTOR SMD 32PIN 2*16
سازنده !!
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,500
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه CON (N)
مشخصات CONECTOR SMD 9PIN
سازنده !!
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,500
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه CON (M)
مشخصات CONECTOR SMD 11PIN
سازنده !!
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,500
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه CON (L)
مشخصات CONECTOR SMD 50PIN
سازنده !!N/S
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,500
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه CON (K)
مشخصات CONECTOR SMD 10PIN 2*5
سازنده !!
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,500
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه CON (J)
مشخصات CONECTOR SMD 14PIN 1*14
سازنده !!
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,500
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه CON (I)
مشخصات CONECTOR SMD 9PIN
سازنده !!
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,500
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه CON (H)
مشخصات CONECTOR SMD 30PIN
سازنده !!
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,500
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه CON (G)
مشخصات CONECTOR SMD 5PIN
سازنده !!
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,500
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه CON (F)
مشخصات CONECTOR SMD 9PIN
سازنده !!
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,500
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه CON (E)
مشخصات CONECTOR SMD 10PIN 2*5
سازنده !!
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,500
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه CON (D)
مشخصات CONECTOR SMD 7PIN
سازنده !!
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,500
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه CON (C)
مشخصات CONECTOR SMD 26PIN
سازنده !!
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,500
پیش فاکتور
ردیف 95
قطعه CON (B)
مشخصات CONECTOR SMD 26PIN
سازنده !!
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,500
پیش فاکتور
ردیف 96
قطعه CON (A)
مشخصات CONECTOR SMD 26PIN 2*13
سازنده !!
دسته بندی CONSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,500
پیش فاکتور
ردیف 97
قطعه PHILIPS 5FM.
مشخصات
سازنده
دسته بندی CANON
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,500
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 98
قطعه ATX2*9M/S
مشخصات
سازنده !! 448
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,500
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 99
قطعه ATX2*5S
مشخصات
سازنده !! 448
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,500
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 100
قطعه ATX2*5R
مشخصات W
سازنده !!
دسته بندی ATX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,500
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور