مجتمع الکترونیک پایا


به روز رسانی پایگاه داده در 15:11:02 1397/3/29
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه AT89C1051/AT
مشخصات CMOSROMCONTROLER24PIN8BIT(F649
سازنده ATM*
دسته بندی CONT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 19,000
قیمت نقدی به ریال 17,000
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه ATMEGA16-8A
مشخصات SMD
سازنده N/S
دسته بندی CONT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 81,170
قیمت غیر نقدی به ریال 68,479
قیمت نقدی به ریال 61,349
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه ATMEGA16-16A
مشخصات 16AU SMD 16A
سازنده N/S
دسته بندی LINSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 94,698
قیمت غیر نقدی به ریال 77,923
قیمت نقدی به ریال 67,923
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه ATMEGA16L-8
مشخصات 18AU SMD (o)
سازنده ##
دسته بندی CONT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 84,000
قیمت نقدی به ریال 73,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه ATMEGA16A-
مشخصات 16AU SMD (N843)
سازنده !!
دسته بندی CONT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 88,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه ATMEGA163L
مشخصات 4PI(X491)
سازنده ATMEL N/S
دسته بندی CONT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 121,756
قیمت غیر نقدی به ریال 101,537
قیمت نقدی به ریال 92,025
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه ATMEGA168A
مشخصات -PU DIP28 (N845) ORGINAL
سازنده !! ATM
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 112,000
قیمت نقدی به ریال 102,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه ATMEGA169PV
مشخصات 8AU IC AVR MCU 8MHZ SMD(N846)
سازنده
دسته بندی CONT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 130,000
قیمت غیر نقدی به ریال 120,000
قیمت نقدی به ریال 107,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه ATMEGA168-20
مشخصات SMD -20AU (N845)
سازنده !! ATMEL
دسته بندی CONT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 120,000
قیمت نقدی به ریال 110,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه ATMEGA128-16
مشخصات M-CONT SMD 4K (N840)
سازنده ## N/S
دسته بندی LINSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 143,000
قیمت نقدی به ریال 130,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه ATMEGA103-6A
مشخصات I SMD (Q940)
سازنده !!
دسته بندی CONT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 160,000
قیمت نقدی به ریال 139,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه ATMEGA162-16
مشخصات PU (N972)
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 165,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه ATMEGA162
مشخصات V-8PU (N972)
سازنده !!
دسته بندی CONT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 165,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه ATMEGA128A
مشخصات ***SMD TQFP64 (N885)
سازنده !!
دسته بندی LINSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 165,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه AT89C51ED2
مشخصات RLTUM VQFP44
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 165,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه AT89C51RC
مشخصات 24JC PLCC 44PIN (J4)(L164)
سازنده *ATMEL
دسته بندی CONT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 180,000
قیمت نقدی به ریال 162,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه ATMEGA128L-8
مشخصات -8AI SMD 26 (N983)
سازنده ##
دسته بندی LINSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه AT89C51RC-24
مشخصات PU DIP-40 (F496)
سازنده !
دسته بندی CONT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه ATMEGA16-16P
مشخصات 16PUDIP 40PIN (4.5-5.5V)(N884)
سازنده ##
دسته بندی CONT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 260,000
قیمت غیر نقدی به ریال 250,000
قیمت نقدی به ریال 210,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه ATMEGA16A-PU
مشخصات 16PU DIP (N884)
سازنده !!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 280,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه ATMEGA1284-P
مشخصات -PU PDIP40 (N850)
سازنده !!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 650,000
قیمت غیر نقدی به ریال 645,000
قیمت نقدی به ریال 587,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه ATMEGA1280-
مشخصات SMD 16AU TQFP100 (N930)
سازنده !!
دسته بندی CONT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 700,000
قیمت نقدی به ریال 640,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه ATMEGA16L-8A
مشخصات
سازنده ATMEL
دسته بندی CONT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه ATMEGA163-8P
مشخصات
سازنده
دسته بندی CONT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه AT89C5131A
مشخصات S3SUM PLCC (T486)
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور