مجتمع الکترونیک پایا


//
قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 13:18:18 1403/5/4
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه FIBRE/C-1104
مشخصات 7.3*11.1 FIBRE COMPONENT (4)
سازنده N/S
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه FIBRE/1645-C
مشخصات 8.5*13.5 FIBRE COMPONENT (2)
سازنده N/S
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,500
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه FIBRE3
مشخصات 5.2*3.4 250-DOT (13)
سازنده M12
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه FIBRE PO108
مشخصات FIBRE FENOLIC 5*5CM
سازنده M12
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه GE-3610-C
مشخصات 12.4*20.3 FIBRE COMPONENT (8)
سازنده N/S
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 88,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه GEPCV ISA
مشخصات FIBRE SLOT BOARD GEPCV (12)
سازنده n/s
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 120,000
قیمت نقدی به ریال 110,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه FIBRE/1000-L
مشخصات 7.2*11.1 1000-LINE (7)
سازنده m12
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 180,000
قیمت غیر نقدی به ریال 160,000
قیمت نقدی به ریال 140,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه FIBRE PO110
مشخصات FENOLIC 10*15
سازنده N/Sm42
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 180,000
قیمت غیر نقدی به ریال 162,000
قیمت نقدی به ریال 147,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه FIBRE/C-566
مشخصات 6.8*7.4 567-DOT
سازنده M12
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 190,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه FIBRE PO109
مشخصات FIBRE FENOLIC 10*10
سازنده M12
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 280,000
قیمت غیر نقدی به ریال 250,000
قیمت نقدی به ریال 220,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه FIBRE/1650-L
مشخصات 9*13.4 1650-LINE (3)
سازنده M12 N/S
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 290,000
قیمت غیر نقدی به ریال 260,000
قیمت نقدی به ریال 230,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه FIBRE PO104
مشخصات *
سازنده M12
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 280,000
قیمت غیر نقدی به ریال 255,000
قیمت نقدی به ریال 230,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه FIBRE PO105
مشخصات *
سازنده M12
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 310,000
قیمت غیر نقدی به ریال 290,000
قیمت نقدی به ریال 260,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه FIBRE/1000-D
مشخصات 7.3*11.1 1000-DOT (1)
سازنده M12 743
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 300,000
قیمت نقدی به ریال 270,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه FIBRE/1650-D
مشخصات 1650-DOT (9)
سازنده M12
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 400,000
قیمت نقدی به ریال 370,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه FIBRE PO111
مشخصات FENOLIC 20*10
سازنده M12
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 550,000
قیمت غیر نقدی به ریال 500,000
قیمت نقدی به ریال 450,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه FIBRE PO011
مشخصات 1 *
سازنده M12
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه FIBRE PO113
مشخصات FENOLIC 15*15
سازنده M12
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 620,000
قیمت غیر نقدی به ریال 560,000
قیمت نقدی به ریال 510,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه GE4000L
مشخصات 4000-LINE (11)
سازنده m12
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 630,000
قیمت غیر نقدی به ریال 570,000
قیمت نقدی به ریال 520,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه FIBRE PO106
مشخصات *
سازنده m42
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 630,000
قیمت غیر نقدی به ریال 580,000
قیمت نقدی به ریال 525,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه FIBRE PO012
مشخصات *
سازنده M42
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 630,000
قیمت غیر نقدی به ریال 580,000
قیمت نقدی به ریال 525,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه FIBRE/2600-D
مشخصات 17.4*11.1
سازنده M12
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 640,000
قیمت نقدی به ریال 580,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه FIBRE PO112
مشخصات FENOLIC 20*15
سازنده M12 743
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 700,000
قیمت نقدی به ریال 630,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه FIBRE PO115
مشخصات FENOLIC 30*20
سازنده M12 743
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 880,000
قیمت نقدی به ریال 800,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه FIBRE PO116
مشخصات FENOLIC 30*30 (MG0)
سازنده m42
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,060,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,700,001
قیمت نقدی به ریال 880,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه FIBRE 0.8ALU
مشخصات FIBRE ALUMINUM 100*120CM 0.8
سازنده N/S
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 980,000
قیمت نقدی به ریال 890,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه FIBRE 1MMALU
مشخصات ALUMINUM 100*120 1MM
سازنده N/S
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,120,000
قیمت نقدی به ریال 1,020,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه FIBRE PO014
مشخصات *
سازنده M12
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,270,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,160,000
قیمت نقدی به ریال 1,050,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه FIBRE PO013
مشخصات *
سازنده M70
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,270,000
قیمت نقدی به ریال 1,160,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه GE4000D
مشخصات 11.7*24.5 4000DOT (10)
سازنده M12
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,320,000
قیمت نقدی به ریال 1,200,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه FIBRE PO107
مشخصات *
سازنده M12
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,650,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500,000
قیمت نقدی به ریال 1,365,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه FIBRE 0.8MM
مشخصات 0.8MIL
سازنده !! NH
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,600,000
قیمت نقدی به ریال 1,400,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه FIBRE 1MM
مشخصات 1MIL
سازنده !! NH
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,650,000
قیمت نقدی به ریال 1,500,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه FIBRE/13000L
مشخصات (MG0)
سازنده m12
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,810,000
قیمت نقدی به ریال 1,650,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه FIBRE 1.5MAL
مشخصات ALUMINUM 100*120 1.5MM
سازنده
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,100,000
قیمت نقدی به ریال 1,920,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه FIBRE/23000D
مشخصات 49.5*29.5
سازنده M12
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,210,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,920,000
قیمت نقدی به ریال 2,660,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه FIBRE/13000D
مشخصات 42*21.6 (MG0)
سازنده M12 N/S
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,850,000
قیمت نقدی به ریال 2,750,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه FIBRE KB
مشخصات 105*125 1.6m
سازنده N/S M11 K
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,620,000
قیمت نقدی به ریال 4,200,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه FIBRE.
مشخصات 105*125 /
سازنده M12 NH
دسته بندی FIBRE 2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000,000
قیمت نقدی به ریال 20,000,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh