مجتمع الکترونیک پایا


به روز رسانی پایگاه داده در 15:11:02 1397/3/29
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه SOCKET 6N
مشخصات SOCKET NORMAL (B60)
سازنده ##
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 430
قیمت نقدی به ریال 380
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه SOCKET 22N
مشخصات SOCKET NORMAL (B70)
سازنده !!
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550
قیمت نقدی به ریال 500
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه SOCKET 4M
مشخصات SOCKET MILITARY
سازنده N/S
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 867
قیمت غیر نقدی به ریال 614
قیمت نقدی به ریال 527
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه SOCKET 8N
مشخصات SOCKET NORMAL (B61)
سازنده ##
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 800
قیمت نقدی به ریال 700
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه SOCKET 14N
مشخصات SOCKET NORMAL (B62)
سازنده
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,000
قیمت نقدی به ریال 900
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه SOCKET 42W
مشخصات WIDE
سازنده
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه SOCKET 16N
مشخصات SOCKET NORMAL (B63)
سازنده ##
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,200
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه SOCKET 32N
مشخصات SOCKET NORMAL
سازنده !!
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,200
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه SOCKET 24MPP
مشخصات MILITARY WIDE
سازنده
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,300
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه SOCKET 18N
مشخصات SOCKET NORMAL (B64)
سازنده ##
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,900
قیمت نقدی به ریال 1,700
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه SOCKET 24NP
مشخصات SOCKET NORMAL (B69)
سازنده
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه SOCKET 24NB
مشخصات SOCKET NORMAL NARROW (B69)
سازنده ##
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه SOCKET 20NB
مشخصات SOCKET NORMAL (B65)
سازنده ##
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه SOCKET 28NB
مشخصات SOCKET NORMAL
سازنده
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,400
قیمت نقدی به ریال 2,200
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه SOCKET 28NP
مشخصات NORMAL 3A
سازنده ## ****448
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,600
قیمت نقدی به ریال 2,400
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه SOCKET 6M
مشخصات SOCKET MILITARY (m)
سازنده !!
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه SOCKET 42N
مشخصات SOCKET NORMAL (BAL42)
سازنده
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه SOCKET 40N
مشخصات SOCKET NORMAL (B72)
سازنده ##
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه SOCKET 32P
مشخصات SOCKET PLCC
سازنده
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,500
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000
قیمت نقدی به ریال 4,500
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه SOCKET 8M
مشخصات SOCKET MILITARY (K)
سازنده ##
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 4,800
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه SOCKET 84*
مشخصات SOCKET PLCC-SMD 2A
سازنده
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه SOCKET 84
مشخصات SOCKET PLCC-SMD 2A
سازنده 26
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه SOCKET 32SMD
مشخصات SOCKET PLCC-SMD (I5)(I1)(K189)
سازنده
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه SOCKET 14M
مشخصات SOCKET MILITARY (B62)
سازنده !!
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,200
قیمت نقدی به ریال 5,600
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه SOCKET44/SMD
مشخصات SOCKET SMD-PLCC (K193)
سازنده !!
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه SOCKET 84P/B
مشخصات SOCKET PLCC BROWN (B73)(A)
سازنده ****CHINA
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,600
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه SOCKET 68P*
مشخصات SOCKET PLCC (B67)(A)
سازنده (3) 150
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه SOCKET 28PLC
مشخصات SOCKET PLCC
سازنده
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,500
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه SOCKET 28P
مشخصات SOCKET PLCC
سازنده *****
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,500
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه SOCKET 22M
مشخصات SOCKET MILITARY
سازنده N/S
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,300
قیمت نقدی به ریال 6,600
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه SOCKET64N
مشخصات SOCKET NORMAL
سازنده
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه SOCKET 64PGA
مشخصات SOCKET PGA
سازنده
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,700
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه SOCKET 52P
مشخصات SOCKET PLCC (B66) F
سازنده
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,500
قیمت نقدی به ریال 7,700
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه SOCKET 32M
مشخصات SOCKET MILITARY
سازنده !!
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,500
قیمت نقدی به ریال 7,700
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه SOCKET 16M
مشخصات SOCKET MILITARY Z (B63)
سازنده !!
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه SOCKET 6W
مشخصات SOCKET WIRE WRAP
سازنده !!
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 95,001
قیمت نقدی به ریال 8,500
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه SOCKET 18M
مشخصات SOCKET MILITARY (B64)
سازنده !!
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه SOC CO
مشخصات
سازنده !!!
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه SOCKET68/SMD
مشخصات SOCKET SMD-PLCC
سازنده !!
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه SOCKET 68P
مشخصات SOCKET PLCC (B67)(A)
سازنده
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه SOCKET 5W
مشخصات SOCKET WIRE RAP 1*5
سازنده
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه SOCKET 52P *
مشخصات SOCKET PLCC-SMD
سازنده
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه SOCKET 20M
مشخصات SOCKET MILITARY (B65)
سازنده !!
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه SOCKET 44P
مشخصات SOCKET PLCC BLACK
سازنده #TAIWA N/S
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,000
قیمت نقدی به ریال 11,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه SOCKET48
مشخصات PLCC
سازنده N/S
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,000
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه SOCKET 24MP
مشخصات SOCKET MILITARY WIDE (B69)
سازنده !!
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,000
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه SOCKET 24MB
مشخصات Z SOCKET MILITARY NARROW(B69)
سازنده !!
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,000
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه SIMCARD
مشخصات SIMCARD HOLDER SMALL PN
سازنده !!
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه SOCKET 8W
مشخصات SOCKET WIRE WRAP
سازنده !!
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,000
قیمت نقدی به ریال 14,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه SOCKET 28MP
مشخصات SOCKET MILITARY
سازنده !!
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,000
قیمت نقدی به ریال 14,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه SOCKET 28MB
مشخصات Z SOCKET MILITARY NARROW
سازنده !!
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,000
قیمت نقدی به ریال 14,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه MICRO SD SOC
مشخصات MICRO SD SOCKET (PN)
سازنده !!9PIN
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 14,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه SOCKET 28PS
مشخصات SOCKET PLCC-SMD
سازنده N/S
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه SOCKET 20P
مشخصات SOCKET PLCC
سازنده ##
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,500
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه SOCKET 64M
مشخصات SOCKET MILITARY (B71)
سازنده N/S
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,500
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه SOC MMC
مشخصات SOC MEMORY CART 7PIN
سازنده (448)
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,000
قیمت نقدی به ریال 16,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه SOCKET 68M
مشخصات SOCKET MILITARY
سازنده !!
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,200
قیمت نقدی به ریال 16,500
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه SOCKET 84P
مشخصات SOCKET PLCC BLACK (B73)(A)
سازنده TIWAN
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 19,000
قیمت نقدی به ریال 17,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه SOCKET 44PB
مشخصات SOCKET PLCC BROWN
سازنده **CHINA
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 22,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه ZIFSOCKTT40B
مشخصات ZIFE SOCKET 40P
سازنده N/S
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه SOCKET 40M
مشخصات Z SOCKET MILITARY (B72)
سازنده !!
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه SOCKET 14W
مشخصات SOCKET WIRE RAP
سازنده !!
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 23,000
قیمت نقدی به ریال 21,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه SOCKET 16W
مشخصات SOCKET WIRE RAP
سازنده !!
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 25,000
قیمت نقدی به ریال 22,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه ZIFSOCKET20
مشخصات ZIFE SOCKET 20P (3)
سازنده ##
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 28,800
قیمت نقدی به ریال 24,000
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه SOCKET 18W
مشخصات SOCKET WIRE RAP
سازنده !!
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 27,000
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه SOC25
مشخصات PLUG 10150-3000VE 3M
سازنده N/S
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 45,997
قیمت غیر نقدی به ریال 35,419
قیمت نقدی به ریال 29,580
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه ZIFSOCKET28*
مشخصات ZIFE SOCKET 28P GREEN
سازنده ****
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه SOCKET 20W
مشخصات SOCKET WIRE WRAP
سازنده !!
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه ZIFESOCKET18
مشخصات ZIFE SOCKET 18P GREEN
سازنده N/S
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 54,113
قیمت غیر نقدی به ریال 42,503
قیمت نقدی به ریال 30,676
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه SOC MMC*
مشخصات SOC MMC 9PIN
سازنده !!
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 34,000
قیمت نقدی به ریال 31,000
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه SOCKET 24WP
مشخصات SOCKET WIRE WRAP
سازنده !!
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 36,000
قیمت نقدی به ریال 33,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه SOCKET 22PW
مشخصات WIRE WRAP BAL
سازنده
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 36,500
قیمت نقدی به ریال 33,000
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه SOCKET 28W
مشخصات SOCKET WIRE WRAP WIDE
سازنده !!
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 36,000
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه SOCKET 24WB
مشخصات SOCKET WIRE RAP
سازنده !!
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 42,000
قیمت نقدی به ریال 36,000
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه ZIFSOCKET40*
مشخصات ZIFE SOCKET 40P !!! BLACK
سازنده N/S
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 59,524
قیمت غیر نقدی به ریال 47,225
قیمت نقدی به ریال 39,441
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه SIMCARD.
مشخصات SIMCARD HOLD BLACK(PN)(BT)(18)
سازنده !!N/S
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه ZIFSOCKET40C
مشخصات ZIFE SOCKET 40P !!!CHINA GREEN
سازنده ## *******
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 50,000
قیمت نقدی به ریال 46,000
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه SOCKET 32W
مشخصات SOCKET WIRE WRAP
سازنده !!
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 56,000
قیمت نقدی به ریال 48,000
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه SOCKET 40W
مشخصات SOCKET WIRE WRAP
سازنده !!
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 73,000
قیمت نقدی به ریال 66,000
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه PCMCIA 68
مشخصات PCMCIA 68 P50-P80
سازنده ## Q11
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 73,000
قیمت نقدی به ریال 66,000
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه SOCKET 64W
مشخصات SOCKET WIRE WRAP
سازنده
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 100,000
قیمت نقدی به ریال 90,000
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه ZIFESOCKET28
مشخصات ZIFE SOCKET 28P
سازنده
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 190,000
قیمت غیر نقدی به ریال 175,000
قیمت نقدی به ریال 160,000
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه ZIFESOCKET14
مشخصات 14P
سازنده
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 220,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 180,000
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه ZIFSOCKET40
مشخصات ZIFE SOCKET 40P !!! BLUE
سازنده
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 220,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 185,000
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه MODULE MMC.
مشخصات
سازنده
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 660,000
قیمت نقدی به ریال 600,000
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه MODULE MMC
مشخصات RECORDER MP3
سازنده
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 850,000
قیمت غیر نقدی به ریال 820,000
قیمت نقدی به ریال 745,000
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه ZIFESOCKET32
مشخصات
سازنده
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه SOC MMC 9P
مشخصات MMC 9PIN
سازنده (234)
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه SIMCARD*
مشخصات
سازنده
دسته بندی SIM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور