مجتمع الکترونیک پایا


به روز رسانی پایگاه داده در 15:11:02 1397/3/29
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه GAS TUBE
مشخصات GAS 250V 3PIN
سازنده SIEMENS
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه PIR SENSOR
مشخصات PIR BAL
سازنده *
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه LM45CIM3X
مشخصات SMD (T3)
سازنده NSC N/S
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه GP-04-06
مشخصات 4PIN -
سازنده
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه UGN3503
مشخصات ZA4 CHINA SEN LINIER1302(F967)
سازنده !!CHN(FAL2
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,200
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه LM60CIM3
مشخصات SMD (T2)
سازنده NSC
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,500
قیمت نقدی به ریال 13,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه ST188
مشخصات IR SENSOR (S79)
سازنده PSR N/S
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه HR202L
مشخصات SEN (S382)
سازنده !!
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,500
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه LTH1550
مشخصات 01 (T716)
سازنده !!N/S
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 22,000
قیمت غیر نقدی به ریال 21,000
قیمت نقدی به ریال 19,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه IRLZ34
مشخصات N-CH 60V 30A(LOGIC-L)(Q778)
سازنده !!
دسته بندی MOSFET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 24,000
قیمت نقدی به ریال 22,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه CNY70
مشخصات OPTICAL SENSO(G290)
سازنده !!ORIGINAL
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 25,000
قیمت نقدی به ریال 22,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه UL16M/S
مشخصات SEND ULTRASONIC 16MM
سازنده
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 26,000
قیمت نقدی به ریال 24,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه UL16M/R
مشخصات RECIEVE ULTRASONIC 16MM
سازنده
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 26,000
قیمت نقدی به ریال 24,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه CARD CONTACT
مشخصات CARD CONTACTLESST RFID
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 28,000
قیمت نقدی به ریال 25,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه A1302KUA
مشخصات ORIGINAL UGN3503 3PIN(F967)
سازنده !!ORIG
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 32,000
قیمت نقدی به ریال 27,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه ON2179
مشخصات SENSOR 3105 2253
سازنده N/S
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,585
قیمت غیر نقدی به ریال 33,057
قیمت نقدی به ریال 27,389
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه UL16MM
مشخصات mm ( GAL12)
سازنده
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 37,000
قیمت نقدی به ریال 33,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه LM50CIM3X
مشخصات SMD (K752)
سازنده !!NSC N/S
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 45,000
قیمت غیر نقدی به ریال 39,000
قیمت نقدی به ریال 34,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه TSL1401
مشخصات IRTSL1401 (Y395
سازنده ## N/S
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 48,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه ADXL346ACCZ
مشخصات SMD (Y637)
سازنده !!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 45,000
قیمت نقدی به ریال 41,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه UL16MM T
مشخصات 40KHZ mm
سازنده !!Taiwan
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 48,000
قیمت نقدی به ریال 42,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه UL12MM
مشخصات 40KHZ mm
سازنده
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 46,000
قیمت نقدی به ریال 42,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه UL10MM
مشخصات mm
سازنده ##CHINA
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 46,000
قیمت نقدی به ریال 42,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه REMOT
مشخصات DOLL
سازنده
دسته بندی REMOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 60,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه MQ5
مشخصات SENSOR NATURAL GAS+COAL
سازنده !!
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 63,000
قیمت نقدی به ریال 57,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه MQ7
مشخصات SENSOR CO(10 1000PPM)
سازنده !!
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه MQ6
مشخصات SENSOR ISO BUTANE +PROPANE
سازنده
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه MQ135
مشخصات GAS SENSOR NH3
سازنده PSR
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه DS18B20
مشخصات Programable digital(N643)TO92
سازنده !! MAX
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 68,000
قیمت نقدی به ریال 62,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه MQ9
مشخصات SENSOR FLAMMABLE GAS+CO (3)
سازنده !!
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 72,000
قیمت نقدی به ریال 65,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه ADXL335
مشخصات SMD LFCSP16 (Y258)
سازنده !! N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 78,000
قیمت نقدی به ریال 71,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه MUXC01
مشخصات MULTIPLEXER
سازنده
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 80,000
قیمت نقدی به ریال 75,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه MUCEN01
مشخصات MULTIPLEXER
سازنده
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 80,000
قیمت نقدی به ریال 75,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه HS1101
مشخصات HUMIDITY SENSOR (X882)
سازنده !!****
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 85,000
قیمت نقدی به ریال 75,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه MQ4
مشخصات SENSOR NATURAL GAS+METHANE
سازنده !!
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 88,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه ACS712ELCTR.
مشخصات -05B SMD (K707)
سازنده !!N/S
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 91,000
قیمت نقدی به ریال 83,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه SOLDWIRE0.8*
مشخصات 0.8MIL 100gr AMASAN
سازنده N/S GERM
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه MQ2
مشخصات SENSOR FLAMMABLE GAS+SMOKE
سازنده !!
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه SMT160*
مشخصات TEMPERATURSEN PLASTIC (F883)
سازنده N/S ## 172
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 130,000
قیمت غیر نقدی به ریال 113,000
قیمت نقدی به ریال 103,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه REMOT WHITE
مشخصات
سازنده
دسته بندی ANTEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 120,000
قیمت نقدی به ریال 110,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه ACS712ELCTR-
مشخصات 20A SMD 8PIN(K839) IC HALL EFF
سازنده !!
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 130,000
قیمت غیر نقدی به ریال 120,000
قیمت نقدی به ریال 110,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه REMOT315MHZ
مشخصات (M4)
سازنده !!N/S
دسته بندی REMOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 130,000
قیمت نقدی به ریال 115,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه TEC-12705A
مشخصات 4*4
سازنده
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 135,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه SMT160
مشخصات TEMPERATUR SENSOR METAL (F883)
سازنده N/S 172 T
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 132,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه REMOT315MHZ#
مشخصات codelearn (S55)
سازنده
دسته بندی REMOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 130,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه MPS20N0040D
مشخصات (G666)
سازنده N/S
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 140,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه ASK/315MHZ
مشخصات 2
سازنده
دسته بندی ANTEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 132,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه MA40E7R
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 140,000
قیمت نقدی به ریال 127,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه SMT172 SMD
مشخصات SOIC8 (S615)
سازنده
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 145,000
قیمت نقدی به ریال 130,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه SOLDER PAST*
مشخصات 50G SMD
سازنده MECHANIC
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 160,000
قیمت نقدی به ریال 140,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه SMT172*
مشخصات TO220 (G454)
سازنده
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 160,000
قیمت نقدی به ریال 140,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه SMT172
مشخصات TEMPERATUR SEN PLASTIC (F883)
سازنده TO92
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 160,000
قیمت نقدی به ریال 140,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه HUMIDITY818
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 189,396
قیمت غیر نقدی به ریال 160,568
قیمت نقدی به ریال 144,612
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه UTI03 SMD
مشخصات SO18 UNIVERSAL TRANSDUCER(S329
سازنده N/S
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 180,000
قیمت غیر نقدی به ریال 165,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه UTI03
مشخصات DIL16UNIVERSAL TRANSDUCER(S330
سازنده N/S
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 180,000
قیمت غیر نقدی به ریال 165,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه SMT172/METAL
مشخصات TEMPERATUR SENMETALTO-18(F883)
سازنده (FAL1)
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 170,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه REMOT315
مشخصات (S383)
سازنده
دسته بندی ANTEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 180,000
قیمت غیر نقدی به ریال 165,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه AM2301
مشخصات DIGITSEN MEASURE TEMP HUMID
سازنده N/S DHT21
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 220,000
قیمت غیر نقدی به ریال 210,000
قیمت نقدی به ریال 190,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه ADXL330K
مشخصات SMD (K986)
سازنده ##BOX
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه DSM501
مشخصات DUST SENSOR
سازنده ##
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 280,000
قیمت غیر نقدی به ریال 258,000
قیمت نقدی به ریال 234,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه HS07
مشخصات CAPACITIVE HUMIDITY SENSO(S331
سازنده
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 300,000
قیمت نقدی به ریال 270,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه SOLDWIRE0.8/
مشخصات 0.8MIL 250G AMASAN
سازنده GERMA N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 320,000
قیمت غیر نقدی به ریال 310,000
قیمت نقدی به ریال 280,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه MPX2050
مشخصات MPX2050GP (K97)(M2)
سازنده
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 410,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 280,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه HS08I
مشخصات CAPACITIVE HUMIDITY SENSOR
سازنده
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 305,000
قیمت نقدی به ریال 280,000
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه ADXL321JCP
مشخصات SMD (K588)
سازنده !!AD
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 329,000
قیمت نقدی به ریال 285,000
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه MPXHZ6115AC6
مشخصات U (K825)
سازنده ##
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 330,000
قیمت غیر نقدی به ریال 319,000
قیمت نقدی به ریال 290,000
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه MXP2050DP
مشخصات PRESSURE SEN DOUBLE
سازنده LL
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه ACS758LCB100
مشخصات HALL EFECT CURRENTSENSOR(H453)
سازنده !!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 340,000
قیمت نقدی به ریال 306,000
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه MPX5500DP
مشخصات (S246)
سازنده !!N/S
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 380,000
قیمت غیر نقدی به ریال 350,000
قیمت نقدی به ریال 320,000
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه MPX2100
مشخصات MPX2100DP (M3)
سازنده
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 350,000
قیمت نقدی به ریال 320,000
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه MPX2010DP
مشخصات (M3)
سازنده !!
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 370,000
قیمت نقدی به ریال 337,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه MPXH6250AC6T
مشخصات (K868)
سازنده !! N/S
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 372,000
قیمت نقدی به ریال 338,000
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه MPXV5010DP
مشخصات (M3)
سازنده
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 375,000
قیمت نقدی به ریال 340,000
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه ACS758LCB05B
مشخصات ACS758LCB050CURENTSENSOR(F367)
سازنده !!
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 374,000
قیمت نقدی به ریال 340,000
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه MPX5700AP
مشخصات
سازنده !! N/S
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 390,000
قیمت نقدی به ریال 355,000
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه ACS758ECB200
مشخصات B-PSS-T (H110) CURRENT SEN IC
سازنده !!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 400,000
قیمت نقدی به ریال 357,000
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه MPXM2202AS
مشخصات (M2)
سازنده !!
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 414,000
قیمت نقدی به ریال 359,000
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه READER/MAG T
مشخصات
سازنده
دسته بندی READER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 487,018
قیمت غیر نقدی به ریال 401,422
قیمت نقدی به ریال 361,527
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه MPXH6115A6U
مشخصات (K827)
سازنده ##
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 420,000
قیمت نقدی به ریال 380,000
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه SMT172-HEC
مشخصات
سازنده
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 440,000
قیمت نقدی به ریال 400,000
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه MPXV4006G7U
مشخصات 115
سازنده N/S
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 440,000
قیمت نقدی به ریال 400,000
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه MPXM2102A
مشخصات 115
سازنده 019
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 445,000
قیمت نقدی به ریال 405,000
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه MPXM2010D
مشخصات 115
سازنده 019
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 445,000
قیمت نقدی به ریال 405,000
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه MPXM2202D
مشخصات 115
سازنده
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 450,000
قیمت نقدی به ریال 410,000
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه MPXM2053D
مشخصات 115
سازنده 019
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 480,000
قیمت غیر نقدی به ریال 450,000
قیمت نقدی به ریال 410,000
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه MPX5050DP
مشخصات (M2)
سازنده ##
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 450,000
قیمت نقدی به ریال 410,000
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه SPD100G
مشخصات 100PSI-GAUGE PRESSURE SEN(S346
سازنده
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 465,000
قیمت نقدی به ریال 420,000
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه SPD030G
مشخصات 30PSI-GAUGE PRESS SENSOR(S338)
سازنده
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 460,000
قیمت نقدی به ریال 420,000
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه SPD005G
مشخصات 5PSI-GAUGE PRESSU SEN(M3)(S342
سازنده
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 460,000
قیمت نقدی به ریال 420,000
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه AD594AD
مشخصات TEMPERATURE (Q533)
سازنده !!
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 520,000
قیمت غیر نقدی به ریال 500,000
قیمت نقدی به ریال 456,000
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه MPXV5100DP
مشخصات DUAL8-SOP (M3)
سازنده !!N/S
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 550,000
قیمت غیر نقدی به ریال 510,000
قیمت نقدی به ریال 465,000
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه MPXH6300A6U
مشخصات (K343)
سازنده !!
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 550,000
قیمت غیر نقدی به ریال 520,000
قیمت نقدی به ریال 470,000
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه AD590JH/INT
مشخصات TEM-55-150 (H74)
سازنده !! (GAL0)
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 550,000
قیمت غیر نقدی به ریال 520,000
قیمت نقدی به ریال 470,000
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه MPXV5100GC7U
مشخصات (M1)
سازنده
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 550,000
قیمت غیر نقدی به ریال 530,000
قیمت نقدی به ریال 480,000
پیش فاکتور
ردیف 95
قطعه MPXV5100GC6U
مشخصات (M1)
سازنده
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 550,000
قیمت غیر نقدی به ریال 530,000
قیمت نقدی به ریال 480,000
پیش فاکتور
ردیف 96
قطعه MPXH6400AC6
مشخصات AC6U SMD SSOP8(S613)
سازنده !!ORGINAL
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 535,000
قیمت نقدی به ریال 485,000
پیش فاکتور
ردیف 97
قطعه MPXH6250A6U
مشخصات (I) (K773)
سازنده !!
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 550,000
قیمت غیر نقدی به ریال 540,000
قیمت نقدی به ریال 490,000
پیش فاکتور
ردیف 98
قطعه MPXAZ6115A6U
مشخصات
سازنده !!N/S
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 540,000
قیمت نقدی به ریال 490,000
پیش فاکتور
ردیف 99
قطعه SPD015G
مشخصات 15PSI- PRESSSENSOR(S317)(M 18)
سازنده
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 100
قطعه MPXV4006DP
مشخصات (M3)
سازنده !!
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور