مجتمع الکترونیک پایا


به روز رسانی پایگاه داده در 15:11:02 1397/3/29
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه REEDREL929
مشخصات REED RELAY 250ohm 5V LATCH
سازنده N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 3,541
قیمت نقدی به ریال 2,849
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه REEDREL930
مشخصات REED RELAY 250ohm 5V
سازنده N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,500
قیمت غیر نقدی به ریال 3,000
قیمت نقدی به ریال 2,850
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه REEDREL924
مشخصات REED RELAY 700ohm 12V
سازنده GINAL N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 4,252
قیمت نقدی به ریال 3,287
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه REEDREL921
مشخصات OR250H2 5V 250ohm N.O
سازنده OEG N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 4,252
قیمت نقدی به ریال 3,287
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه REEDREL907
مشخصات REED RELAY 250ohm COIL
سازنده
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,000
قیمت نقدی به ریال 3,500
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه REEDREL919
مشخصات REED RELAY/OLR-C-112FS 1k
سازنده N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 4,013
قیمت نقدی به ریال 3,506
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه REEDREL912
مشخصات REED RELAY 700 OMR
سازنده N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 4,252
قیمت نقدی به ریال 3,506
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه REEDREL910
مشخصات REED RELAY 2Kohm 12V OMR
سازنده N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 4,252
قیمت نقدی به ریال 3,506
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه REEDREL906
مشخصات REED RELAY 70 BLUE
سازنده N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 4,252
قیمت نقدی به ریال 3,506
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه REEDREL905
مشخصات REED RELAY 500 W,B
سازنده N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 4,252
قیمت نقدی به ریال 3,506
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه REEDREL915
مشخصات REED RELAY 370ohm OMR-C-106H
سازنده N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,954
قیمت غیر نقدی به ریال 4,722
قیمت نقدی به ریال 3,726
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه LK1AF-12V
مشخصات 12V 1C 4P 3A (436)
سازنده N/S
دسته بندی REL12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,200
قیمت نقدی به ریال 3,800
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه REEDREL932
مشخصات REED REALY 12VDC
سازنده N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,764
قیمت غیر نقدی به ریال 4,722
قیمت نقدی به ریال 3,835
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه REEDREL911
مشخصات REED RELAY 400 OL-C
سازنده N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 4,252
قیمت نقدی به ریال 3,835
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه REEDREL913
مشخصات REED RELY 150
سازنده N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,764
قیمت غیر نقدی به ریال 4,487
قیمت نقدی به ریال 3,945
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه PCE-112D1M
مشخصات 12V 1C 4P
سازنده OEG N/S
دسته بندی REL12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه OUDH-SS112DM
مشخصات 12V 1C 4P 10A
سازنده N/S
دسته بندی REL12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه REEDREL925
مشخصات REED RELAY 500ohm 12V
سازنده OEG N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه REEDREL916
مشخصات REED RELAY 250ohm N.C
سازنده ORIGINAL
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,500
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه HJR-21FF-1Z
مشخصات +24V10A/250AC,12A/125AC
سازنده N/S PWCO
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,412
قیمت غیر نقدی به ریال 4,487
قیمت نقدی به ریال 4,052
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه SRU-SH-148D
مشخصات 48V 1C 5P 5A (672)
سازنده N/S
دسته بندی REL48
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,117
قیمت غیر نقدی به ریال 5,903
قیمت نقدی به ریال 4,381
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه G5L-112P 6V
مشخصات 6V 1C 5P
سازنده OMRON N/S
دسته بندی REL6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,117
قیمت غیر نقدی به ریال 5,903
قیمت نقدی به ریال 4,381
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه REEDREL923
مشخصات REED RELAY 1Kohm 3C N.O 8P
سازنده OEG N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,117
قیمت غیر نقدی به ریال 5,903
قیمت نقدی به ریال 4,381
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه REEDREL920
مشخصات REED RELAY 2C (OPEN NORMAL)
سازنده N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,117
قیمت غیر نقدی به ریال 5,903
قیمت نقدی به ریال 4,381
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه UM1L-24W 24V
مشخصات 24V 2C 9P 1A LATCH (528)
سازنده ELECTROLIN
دسته بندی REL24
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000
قیمت نقدی به ریال 4,500
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه OUDE-SS-112M
مشخصات 12V 1C 4P 5A
سازنده OEG N/S
دسته بندی REL12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000
قیمت نقدی به ریال 4,500
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه OARW-SS-124
مشخصات 24V 1C 5A (524)
سازنده ORIGINAL
دسته بندی REL24
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000
قیمت نقدی به ریال 4,500
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه OARW-SS-109D
مشخصات 9V 1C 5P (678)
سازنده BOX
دسته بندی REL9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000
قیمت نقدی به ریال 4,500
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه OAR-SS-109D
مشخصات 9V 1C 5P (676)
سازنده OEG N/S
دسته بندی REL9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000
قیمت نقدی به ریال 4,500
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه REEDREL909
مشخصات REED RELAY 700ohm 12V OEG
سازنده
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000
قیمت نقدی به ریال 4,500
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه HJR-21FF 9V
مشخصات 9V 1C 12A PWCO MILON (645)
سازنده N/S
دسته بندی REL9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,117
قیمت غیر نقدی به ریال 5,432
قیمت نقدی به ریال 4,600
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه 81NH012-K
مشخصات 12V 1C 5P (404)
سازنده FUJI
دسته بندی REL12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,300
قیمت نقدی به ریال 4,800
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه TRKM-78F-9V
مشخصات 9V 5P (591)
سازنده N/S
دسته بندی REL9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,117
قیمت غیر نقدی به ریال 5,667
قیمت نقدی به ریال 4,819
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه LE-9T
مشخصات 9V 1C 5P 10A (756)
سازنده N/S
دسته بندی REL9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,117
قیمت غیر نقدی به ریال 5,903
قیمت نقدی به ریال 4,819
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه REEDREL914
مشخصات REED RELAY 1.2Kohm OR-C324
سازنده
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,500
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 4,850
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه SRU-SS 6V
مشخصات 6V 4P 12A
سازنده ORIG N/S
دسته بندی REL6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه PCE-112D1H
مشخصات 12V 1C 5P 10A
سازنده N/S
دسته بندی REL12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه OJ-SH-118LM
مشخصات 18V 1C 4P 3A/250VAC (429)
سازنده DEG
دسته بندی REL18
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه M3-48H
مشخصات 48V 1C 6P BV 4102 (405)
سازنده
دسته بندی REL48
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه JZ1AF-18V
مشخصات 18V 1C 4P 3A (753)
سازنده
دسته بندی REL18
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه DOO6-WB
مشخصات 6V 5P 5A (714)
سازنده
دسته بندی REL6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه REEDREL928
مشخصات REED RELAY 2.2Kohm
سازنده
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه REEDREL926
مشخصات REED RELAY 24V 2K OLR-C124FS
سازنده *
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه REEDREL908
مشخصات REED RELAY 250 WHITE N.C
سازنده
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه DO103 3V
مشخصات RELAY 3V 6PIN
سازنده SIMENS N/S
دسته بندی REL3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,117
قیمت غیر نقدی به ریال 5,903
قیمت نقدی به ریال 5,039
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه OUDH-SH-109
مشخصات 9V 10A/120VAC/28DC
سازنده ORGIN N/S
دسته بندی REL9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,117
قیمت غیر نقدی به ریال 5,903
قیمت نقدی به ریال 5,258
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه SRUDH 6V
مشخصات 6V 12,120 12,28DC
سازنده OEG N/S
دسته بندی REL6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,117
قیمت غیر نقدی به ریال 6,375
قیمت نقدی به ریال 5,479
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه OJE-SS-103
مشخصات RELAY 3V 1C 3A/250AC/30DC(642)
سازنده OEG N/S 4P
دسته بندی REL3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,117
قیمت غیر نقدی به ریال 6,612
قیمت نقدی به ریال 5,479
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه 982H-1C-12D
مشخصات 12V 1C 5P 7A/125VAC (420)
سازنده N/S
دسته بندی REL12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,117
قیمت غیر نقدی به ریال 6,612
قیمت نقدی به ریال 5,479
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه 943-1A-48D
مشخصات 12A/7A 125/250VAC 50/60HZ
سازنده MILLON N/S
دسته بندی REL30
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,117
قیمت غیر نقدی به ریال 6,612
قیمت نقدی به ریال 5,479
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه SRUH-SH-104
مشخصات 4V 1C 7A 5P MILON (640)
سازنده ORIG BOX
دسته بندی REL4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,000
قیمت نقدی به ریال 5,500
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه SRUDH-S-109
مشخصات 9V 4P 12A (607)
سازنده JAPAN
دسته بندی REL9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,000
قیمت نقدی به ریال 5,500
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه OUDE-SS-106
مشخصات 6V 1C 5P 5A (621)
سازنده OEG
دسته بندی REL6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,000
قیمت نقدی به ریال 5,500
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه REEDREL922
مشخصات REED RELAY 500ohm
سازنده OEG
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,000
قیمت نقدی به ریال 5,500
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه REEDREL902
مشخصات REED RELAY 85 YELLOW
سازنده
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,000
قیمت نقدی به ریال 5,500
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه OUAZ-SS-103
مشخصات RELAY 3V 1C 1A/120AC/24DC
سازنده DEG N/S
دسته بندی REL3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,117
قیمت غیر نقدی به ریال 6,612
قیمت نقدی به ریال 5,917
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه JQ1-12V
مشخصات 12V 1C 5P 5A0 (420)
سازنده MATSU N/S
دسته بندی REL12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 9,471
قیمت غیر نقدی به ریال 7,083
قیمت نقدی به ریال 5,917
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه RELAYSOCKET3
مشخصات (2) 4C
سازنده
دسته بندی SOCKET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه TR72-9VDC-SB
مشخصات 9VDC 10A 120VAC 5PIN ash(3333)
سازنده TTI
دسته بندی REL9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه REL24MILON
مشخصات 24V 5P WHITE MILON (501)
سازنده N/S
دسته بندی REL24
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,600
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه OUC-SS 4V
مشخصات RELAY 4V,2C 1A 6P
سازنده ORIGINAL
دسته بندی REL4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,600
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه OSA-SS-209
مشخصات 9V 2C 6P 5A OEG
سازنده OEG
دسته بندی REL9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه OSA-SS-206
مشخصات 6V 2C 6P 5A/50VAC (689)
سازنده OEG*
دسته بندی REL6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه ORA-SS-112
مشخصات 12V 1C 5P 3A (555)
سازنده BOX
دسته بندی REL12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,600
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه OAR-SH-112
مشخصات 12V 1C 5P 5A (589)
سازنده BOX
دسته بندی REL12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه JY6H-K
مشخصات 6V 1C 4P (OPEN)(577)
سازنده TAKAMISAWA
دسته بندی REL6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه K1V
مشخصات SIDAC BI-DIRECT 90V 15AM(BAL2)
سازنده
دسته بندی SIDAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه SDT-SS-112
مشخصات 12V 1C 4P 10A
سازنده OEG N/S
دسته بندی REL12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,820
قیمت نقدی به ریال 6,200
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه H200F12-3-C
مشخصات 12V 1C 5P 10A MILON
سازنده MILIONSPOT
دسته بندی REL12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,500
قیمت نقدی به ریال 6,500
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه G4U-1117P
مشخصات 12V 1C 4P 0.5A (571)
سازنده
دسته بندی REL12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,300
قیمت نقدی به ریال 6,600
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه REEDREL901
مشخصات REED RELAY 1Kohm 2C N.O
سازنده
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,300
قیمت نقدی به ریال 6,600
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه V23102-C0103
مشخصات 5V 2C 8P (703)
سازنده SIEMEN N/S
دسته بندی REL5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 9,471
قیمت غیر نقدی به ریال 7,792
قیمت نقدی به ریال 6,791
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه TYPE MX 24AC
مشخصات 24V 1C 5P (459)
سازنده OMRON N/S
دسته بندی REL24
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه SAM-SH-209D
مشخصات 9V 1C 10P 15A (611)
سازنده DEG
دسته بندی REL9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه OZ-SS-148DM1
مشخصات 48V 1C 6P 20A/120AC (447)
سازنده OEG
دسته بندی REL48
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه OZ-SS-148
مشخصات 48V 1C 4P 20A/120VAC (461)
سازنده ORIGINAL
دسته بندی REL48
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه OUDM-SS-105
مشخصات 5V 1C 4P 10A (628)
سازنده ORG
دسته بندی REL5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه OUDE 9V
مشخصات 9V 1C 4P 5A (434)
سازنده TAKAYS
دسته بندی REL9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه OMI-SS-209V
مشخصات 9V 6P 5A (610)
سازنده ORGINAL
دسته بندی REL9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه OMI-SS-106
مشخصات 6V 1C 5P 10A (624)
سازنده
دسته بندی REL6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه OJE-SS-109
مشخصات 9V 4P 1C 5A /120VAC (604)
سازنده !!!DEG
دسته بندی REL9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه OJE-SH 9V
مشخصات 9V 4P (604)
سازنده !!!DEG
دسته بندی REL9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه OJ-SH-109LM
مشخصات 9V 1C 4P 3A (740) (P)
سازنده !!!
دسته بندی REL9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه KAH-H-148M
مشخصات 48V
سازنده
دسته بندی REL48
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه JZ1AFS-24V
مشخصات 24V 1C 4P 3A (467)
سازنده MATSH BOX
دسته بندی REL24
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,700
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه H2AK012T 12V
مشخصات 12V 1C 4P 10A (663)
سازنده OMRON* BOX
دسته بندی REL12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه G6E-134P
مشخصات 24V 1C 5P 2A (602)
سازنده OMRON N/S
دسته بندی REL24
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه D009 9V
مشخصات 9V 6P (721)
سازنده MALASI
دسته بندی REL9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه D005 5V
مشخصات 5V 6P (720)
سازنده N/S
دسته بندی REL5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه VE24HSE-K
مشخصات 24V 1C 5P (622)
سازنده !!N/S
دسته بندی REL24
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,500
قیمت نقدی به ریال 7,600
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه JE1A-DC24
مشخصات 24V 1C 4P 5A /125AC (618)
سازنده MATS BOX
دسته بندی REL24
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,500
قیمت نقدی به ریال 7,700
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه UM1-12W-K-R1
مشخصات 12V 9P 0.5A 1POLE (590)
سازنده TAKAMISAWA
دسته بندی REL12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,800
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه OSA-SS-212
مشخصات 12V 2C 6P 5A
سازنده ##OEG*N/S
دسته بندی REL12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه OMI-SS-212LM
مشخصات 12V 6P 5A/250/28DC
سازنده DEG N/S
دسته بندی REL12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,800
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 95
قطعه DSS41A12
مشخصات 200V 4P N.O (511)
سازنده N/S
دسته بندی REL5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 96
قطعه DIL-CL-1A81-
مشخصات 9-13M REEDREL 1A
سازنده N/S
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,500
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 97
قطعه 944-1A-24D
مشخصات 24V 4P 10A M (104)
سازنده N/S
دسته بندی REL24
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,800
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 98
قطعه NP-CL-1A81-9
مشخصات REED RELAY 300OHM 4PIN 1C N.O
سازنده
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,500
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 99
قطعه REEDREL 2.7
مشخصات 2.7CM
سازنده N/S 2.8CM
دسته بندی REED
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 13,528
قیمت غیر نقدی به ریال 9,446
قیمت نقدی به ریال 8,108
پیش فاکتور
ردیف 100
قطعه SDT-S-106LMR
مشخصات 6V 4P (5A/250VAC)
سازنده OEG N/S
دسته بندی REL6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,175
قیمت غیر نقدی به ریال 9,446
قیمت نقدی به ریال 8,326
پیش فاکتور