مجتمع الکترونیک پایا


به روز رسانی پایگاه داده در 15:11:02 1397/3/29
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه MAU202
مشخصات IN 5V OUT 5V 200MA(16)(24)(29)
سازنده !!
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 190,000
قیمت نقدی به ریال 170,000
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه MAU215
مشخصات IN 12V OUT 15V 67MA (15)(19*)
سازنده !!
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 190,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه MAU102
مشخصات IN 5V OUT 5V 200MA (1)(24)(29
سازنده !!
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 220,000
قیمت غیر نقدی به ریال 210,000
قیمت نقدی به ریال 190,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه MAU222
مشخصات 24V 5V 200MA (19*)(24)(27)(29
سازنده !!
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 220,000
قیمت غیر نقدی به ریال 215,000
قیمت نقدی به ریال 195,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه MAU212
مشخصات IN 12V OUT 5V 200MA (6) 7*
سازنده !!
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 230,000
قیمت نقدی به ریال 196,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه MAU101
مشخصات IN 5V OUT 3.3V 260MA(4)(24)(25
سازنده !!
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 240,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه MAU105
مشخصات IN 5V OUT 15V 67MA (13)
سازنده 10% 1W
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 225,000
قیمت نقدی به ریال 205,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه MAU305
مشخصات IN 5V OUT +-5V +-200MA (11)
سازنده !!MINMAX
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 230,000
قیمت نقدی به ریال 210,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه MAU206
مشخصات IN 5V OUT -+5V -+100MA(8)31
سازنده MINMAX
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 270,000
قیمت غیر نقدی به ریال 240,000
قیمت نقدی به ریال 210,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه MAU106
مشخصات IN 5V OUT +-5V +-100MA (1)
سازنده MINM
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 270,000
قیمت غیر نقدی به ریال 250,000
قیمت نقدی به ریال 220,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه MAU214
مشخصات 12V 12V 84MA(4)(24)(27)(29)
سازنده !!
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 260,000
قیمت غیر نقدی به ریال 255,000
قیمت نقدی به ریال 230,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه MAU153
مشخصات IN 15V OUT 15V 67MA(31) (6)
سازنده !!
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 250,000
قیمت نقدی به ریال 230,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه MAU225
مشخصات 24V 15V 67MA (5)(23)(25)(27)
سازنده !!
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 260,000
قیمت نقدی به ریال 240,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه MAU221
مشخصات IN 24V OUT 3.3V 260MA (6)
سازنده !!
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 270,000
قیمت نقدی به ریال 240,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه MAU218
مشخصات 12V+-12V+-42MA(*14 (25)(27)(29
سازنده !!
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 265,000
قیمت نقدی به ریال 240,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه MAU216
مشخصات IN 12V OUT +-5V +-100MA(6)(7*
سازنده !!
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 270,000
قیمت نقدی به ریال 240,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه MAU205
مشخصات IN 5V OUT 15V 67MA (12)(27)(31
سازنده !!
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 265,000
قیمت نقدی به ریال 240,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه MAU209
مشخصات IN 5V OUT -+15V -+34MA (11)
سازنده !!MINMAX
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 270,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه MAU207
مشخصات IN 5V OUT +-9V +-56MA (5)
سازنده
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 270,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه MAU151
مشخصات IN 15V OUT 5V 200MA (12)
سازنده !!
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 270,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه MAU122
مشخصات IN 24V OUT 5V 200MA (15)
سازنده !!
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 270,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه MAU108
مشخصات IN 5V OUT +-12V +-42MA (9)
سازنده MINMAX* !!
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 280,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه MAU326
مشخصات 24V+-12V+-83MA(12)(17*)(29)
سازنده !! MAX
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 280,000
قیمت نقدی به ریال 255,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه MAU313
مشخصات 12V 12V 165MA(8)(24)(27)(31)
سازنده !!
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 280,000
قیمت نقدی به ریال 255,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه MAU228
مشخصات 24V+-12 +-42MA(5)(24)(27)(30)
سازنده !!
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 290,000
قیمت نقدی به ریال 260,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه MAU156
مشخصات IN 15V OUT +-15V +-34mA (4)
سازنده !!
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 295,000
قیمت نقدی به ریال 265,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه MAU155
مشخصات IN 15V OUT +-12V +-42MA (2)
سازنده !!
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 295,000
قیمت نقدی به ریال 265,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه MBU121
مشخصات IN 24V OUT 5V 200MA (4)(24)
سازنده !!
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 320,000
قیمت غیر نقدی به ریال 300,000
قیمت نقدی به ریال 270,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه MBU111
مشخصات IN 12V OUT 5V 200MA(B)(9)(M 18
سازنده !! MIN
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 330,000
قیمت غیر نقدی به ریال 300,000
قیمت نقدی به ریال 270,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه MAU227
مشخصات IN 24V OUT +-9V +-56MA (2)
سازنده !!
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 330,000
قیمت غیر نقدی به ریال 300,000
قیمت نقدی به ریال 270,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه MAU226
مشخصات IN 24V OUT +-5V +-100mA(5)(25)
سازنده !!
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 320,000
قیمت غیر نقدی به ریال 300,000
قیمت نقدی به ریال 270,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه MAU203
مشخصات IN 5V OUT 9V 110MA (3)
سازنده !!
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 300,000
قیمت نقدی به ریال 270,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه MAU219
مشخصات IN 12V OUT -+15 +-34MA(14)
سازنده !!
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 340,000
قیمت غیر نقدی به ریال 310,000
قیمت نقدی به ریال 280,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه MAU208
مشخصات 5V +-12V +-42MA(7)(24)(27)(31)
سازنده !!
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 310,000
قیمت نقدی به ریال 280,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه MAU322
مشخصات IN 24V OUT 5V 400MA (1)(25)
سازنده !!
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 315,000
قیمت نقدی به ریال 285,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه MAU201
مشخصات IN 5V OUT 3.3V 260MA (6)
سازنده !!MIN
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 330,000
قیمت غیر نقدی به ریال 315,000
قیمت نقدی به ریال 285,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه MAU323
مشخصات 24V 12V 165MA(2)(17*)(23)(29)
سازنده !! MIN
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 320,000
قیمت نقدی به ریال 290,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه MAU312
مشخصات IN 12V OUT 5V 400MA(24)(27)
سازنده !!
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 320,000
قیمت نقدی به ریال 290,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه MAU204
مشخصات IN 5V OUT 12V 84MA (8)
سازنده !! MINMAX
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 320,000
قیمت نقدی به ریال 290,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه MAU307
مشخصات 5V+-15+-66MA(6)(24)(27)(29)(31
سازنده !!
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه MAU306
مشخصات 5V -+12V +-83MA(6)(24)(27)(31)
سازنده !!MIN
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه MAU321
مشخصات IN 24V OUT 3.3V 500MA (8)
سازنده !!MINMAX
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 370,000
قیمت غیر نقدی به ریال 340,000
قیمت نقدی به ریال 310,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه MAU304
مشخصات IN 5V OUT 15V 133MA (30)
سازنده !!
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 340,000
قیمت نقدی به ریال 310,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه MAU303
مشخصات IN 5V OUT 12V 165MA (2)(17*)
سازنده !!
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 340,000
قیمت نقدی به ریال 310,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه MAU324
مشخصات IN 24V OUT 15V 133MA (7)(23)
سازنده !!
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 345,000
قیمت نقدی به ریال 315,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه MAU302
مشخصات IN 5V OUT 5V 400MA (4)(30)
سازنده !!
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 352,000
قیمت نقدی به ریال 320,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه S2A09R
مشخصات IN 12V OUT -+12V (1)
سازنده !! MINMAX
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 370,000
قیمت نقدی به ریال 330,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه MAU316
مشخصات 12V +-12V+-83MA (2)(24)(27)(29
سازنده !!
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 360,000
قیمت نقدی به ریال 330,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه MAU315
مشخصات 12V -+5V -+200MA (5)(24)(29)
سازنده !!
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 360,000
قیمت نقدی به ریال 330,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه MA01-05D12
مشخصات IN 4.5 5.5V OUT 12V (1)
سازنده !!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 390,000
قیمت غیر نقدی به ریال 360,000
قیمت نقدی به ریال 330,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه MAU327
مشخصات IN 24V OUT +-15V +-66MA
سازنده N/S !!MI
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 380,000
قیمت نقدی به ریال 350,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه MA03-05S05
مشخصات IN 5V OUT 5V 600MA (9)
سازنده !!
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 380,000
قیمت نقدی به ریال 350,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه MAU325
مشخصات IN 24V OUT +-5 +-200MA (8)
سازنده !!
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 400,000
قیمت نقدی به ریال 360,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه MAU317
مشخصات IN 12VOUT +-15V+-66MA(S686)(30
سازنده !!
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 400,000
قیمت نقدی به ریال 360,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه S2A04R
مشخصات IN 5V OUT -+12V
سازنده !!MINMAX
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 400,000
قیمت نقدی به ریال 365,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه S2A10R
مشخصات IN 12V OUT -+15V (2)(3)
سازنده !!MINMA
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 400,000
قیمت نقدی به ریال 370,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه S2A05R
مشخصات IN 5V OUT -+15V (1)
سازنده !!MI
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 430,000
قیمت نقدی به ریال 390,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه PWB2405MD-3W
مشخصات DC/DC IN 24V OUT 5V 3W (9)
سازنده
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 450,000
قیمت نقدی به ریال 410,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه MEW1024
مشخصات IN 24V OUT 15V134mA(14)(17*,19
سازنده !!
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 460,000
قیمت نقدی به ریال 420,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه MCWI03-12D05
مشخصات IN 4.5-18V OUT +-5V (9)
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 460,000
قیمت نقدی به ریال 420,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه MIW1135
مشخصات IN 24V OUT +-15V +-100mA (8)
سازنده !!
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 470,000
قیمت نقدی به ریال 427,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه MEW1035
مشخصات IN 48V OUT +-5V +-200MA (5)
سازنده !!
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 472,000
قیمت نقدی به ریال 429,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه S2A15R
مشخصات IN 24 OUT +-5 3W 0.1A (13)
سازنده
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 480,000
قیمت نقدی به ریال 430,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه MIW1114
مشخصات IN 5V OUT -+12V+-125M(7)(17,19
سازنده !!MIN
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 470,000
قیمت نقدی به ریال 430,000
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه MEW1025
مشخصات IN 24V OUT +-5V +-200mA (1)
سازنده !!
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 485,000
قیمت نقدی به ریال 440,000
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه MIW1023
مشخصات IN 12V OUT 12V 250MA (3)
سازنده
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 490,000
قیمت نقدی به ریال 445,000
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه MEW1026
مشخصات IN 24V OUT +-12V +-83MA (4)
سازنده D89
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 520,000
قیمت غیر نقدی به ریال 500,000
قیمت نقدی به ریال 455,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه MEW1021
مشخصات IN 24V OUT 3.3V 500MA(13)
سازنده
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 550,000
قیمت غیر نقدی به ریال 520,000
قیمت نقدی به ریال 470,000
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه MIW1014
مشخصات IN 5V OUT 15V 200MA (10)
سازنده MINMAX*
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 550,000
قیمت غیر نقدی به ریال 540,000
قیمت نقدی به ریال 490,000
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه MIW1013
مشخصات IN 5V OUT 12V 250MA (10)
سازنده !!MINMAX
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 550,000
قیمت غیر نقدی به ریال 540,000
قیمت نقدی به ریال 490,000
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه MCWI03-24D15
مشخصات 24V+-15V+-100MA(19*)(24)(29)31
سازنده !!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه MCWI03-24D05
مشخصات 24V +-5V +-300MA(2)(23)(27)(30
سازنده !!
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه MCWI02-24D05
مشخصات 24V +-5V +-200MA(8)(25)
سازنده !!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه LW005A84
مشخصات I 36/75V O 5V 1A 5W (X) USA
سازنده 5-DIPMODUL
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه MIWI06-24S24
مشخصات IN 24V OUT 24V250MA(14)(17*,19
سازنده !!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 560,000
قیمت نقدی به ریال 510,000
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه MCW1032
مشخصات IN 24V OUT 5V 400MA (5)
سازنده !!
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 560,000
قیمت نقدی به ریال 510,000
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه MDWI03-24S05
مشخصات IN 24V OUT 5V 600MA (23)(30)
سازنده !!
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 650,000
قیمت غیر نقدی به ریال 570,000
قیمت نقدی به ریال 520,000
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه S210RA
مشخصات IN 12V OUT +-15V +-66MA(25)
سازنده !!
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 585,000
قیمت نقدی به ریال 535,000
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه MCWI02-48D05
مشخصات 48V +-5V +-200MA(17)(24)(27)29
سازنده !!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 590,000
قیمت نقدی به ریال 535,000
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه MIW1024
مشخصات IN 12V OUT 15V 200MA (1)
سازنده
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 620,000
قیمت غیر نقدی به ریال 600,000
قیمت نقدی به ریال 540,000
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه MCWI05-24D12
مشخصات IN 24V OUT +-12V +-209MA
سازنده !!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 600,000
قیمت نقدی به ریال 545,000
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه MCW03-05D15
مشخصات IN 4.5 9V OUT +-15V (12)
سازنده !!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 660,000
قیمت غیر نقدی به ریال 600,000
قیمت نقدی به ریال 545,000
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه 2VRS12N5M
مشخصات ISOLATIONPOWR 12-5V 400MA2W(3
سازنده
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 650,000
قیمت غیر نقدی به ریال 620,000
قیمت نقدی به ریال 570,000
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه MCWI03-24D12
مشخصات IN 24V OUT +-12V +-125MA(4
سازنده !!
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 650,000
قیمت نقدی به ریال 590,000
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه MIWI06-24S03
مشخصات 3 IN 24V OUT 3.3V 1.2A (5)
سازنده !!
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 720,000
قیمت نقدی به ریال 600,000
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه MCWI05-24S05
مشخصات 24V 5V 1A (17)(24)(25)(27)
سازنده !!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 680,000
قیمت نقدی به ریال 620,000
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه MIW4123
مشخصات IN 24V OUT 12V 500mA (8)
سازنده !!
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 690,000
قیمت نقدی به ریال 627,000
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه MIW1031
مشخصات 24V 3.3V 600MA(11)(17*)(30)
سازنده !!
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 700,000
قیمت نقدی به ریال 638,000
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه MIW1022
مشخصات IN 12V OUT 5V 500MA (2)(30)
سازنده !!
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 750,000
قیمت غیر نقدی به ریال 710,000
قیمت نقدی به ریال 640,000
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه MIW1012
مشخصات 5V 5V 500MA (5)(23)(25)(27)
سازنده !!
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 750,000
قیمت غیر نقدی به ریال 700,000
قیمت نقدی به ریال 640,000
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه IDS101
مشخصات IN 5V OUT 3.3V 2A (11)
سازنده MINMAX
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 980,000
قیمت غیر نقدی به ریال 760,000
قیمت نقدی به ریال 640,000
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه MEW1032
مشخصات IN 48V OUT 5V 400MA 2W (8)
سازنده !!
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 750,000
قیمت غیر نقدی به ریال 710,000
قیمت نقدی به ریال 645,000
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه MEW1022
مشخصات IN 24V OUT 5V 400MA 2W (2)
سازنده !!
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 710,000
قیمت نقدی به ریال 645,000
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه MKW3016
مشخصات IN 5V OUT +-12V MKW3026
سازنده MINMAX N/S
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 892,867
قیمت غیر نقدی به ریال 743,809
قیمت نقدی به ریال 646,368
پیش فاکتور
ردیف 95
قطعه 2VRS5N5M
مشخصات ISOLATION POWR 5-5V 400MA2W(3)
سازنده
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 750,000
قیمت غیر نقدی به ریال 720,000
قیمت نقدی به ریال 650,000
پیش فاکتور
ردیف 96
قطعه MIW4137
مشخصات IN 48V OUT +-15V +-200MA (14)
سازنده MINMAX
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 720,000
قیمت نقدی به ریال 654,000
پیش فاکتور
ردیف 97
قطعه MIW3032
مشخصات IN 24V OUT 5V 1A
سازنده !!N/S
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 730,000
قیمت نقدی به ریال 660,000
پیش فاکتور
ردیف 98
قطعه MCW03-12D15
مشخصات IN 12V OUT +-15V +-100MA (15
سازنده !!
دسته بندی DC/DC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 730,000
قیمت نقدی به ریال 660,000
پیش فاکتور
ردیف 99
قطعه MIW3015
مشخصات IN 5V OUT +-5V +-500MA (12)
سازنده !!
دسته بندی CONV
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 733,000
قیمت نقدی به ریال 667,000
پیش فاکتور
ردیف 100
قطعه MIWI03-24S05
مشخصات IN 24V OUT 5V 600MA
سازنده !!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 740,000
قیمت نقدی به ریال 670,000
پیش فاکتور