مجتمع الکترونیک پایا


به روز رسانی پایگاه داده در 15:11:02 1397/3/29
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه JACKPOWER6
مشخصات JACKPOWER MAIL R/A
سازنده
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه JACKPOWER8
مشخصات JACK R/A MAIL
سازنده
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه JACKPOWER10
مشخصات JACKPOWER MAIL R/A
سازنده N/S
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه JACKPOWER4
مشخصات JACKPOWER MAIL
سازنده
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه JACKPOWER11
مشخصات JACKPOWER MAIL
سازنده
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 9,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه JACKPOWER5
مشخصات JACKPOWER MAIL
سازنده ##
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه JACKPOWER7
مشخصات JACKPOWER MAIL
سازنده N/S
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,500
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه JACKPOWER9
مشخصات JACKPOWER FEMAIL
سازنده
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,000
قیمت نقدی به ریال 14,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه JACKPOWER16
مشخصات JACK MAIL
سازنده ##
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 18,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,000
قیمت نقدی به ریال 14,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه JACKPOWER2
مشخصات JACKPOWER FEMAIL
سازنده
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه JACKPOWER15
مشخصات JACK A MAIL
سازنده
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه JACKPOWER1
مشخصات MAIL
سازنده N/S ##
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه JACKPOWER14
مشخصات JACKPOWER FEMAIL Z
سازنده
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 27,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه JACKPOWER13
مشخصات K JACKPOWER MAIL
سازنده ##
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 36,000
قیمت نقدی به ریال 32,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه JACKPOWER12
مشخصات MAIL
سازنده
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 45,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه JACKPOWER3
مشخصات MAIL
سازنده ##
دسته بندی JACK
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 52,000
قیمت نقدی به ریال 46,000
پیش فاکتور