مجتمع الکترونیک پایا


به روز رسانی پایگاه داده در 15:11:02 1397/3/29
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه TESTPOINT
مشخصات SMD 1206 2A 50M (K)
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,750
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه TEMPGLUE
مشخصات BOX 36 10CM*7MM GAL8
سازنده
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه P23B
مشخصات SMD SIDACTOR 190V DO214-AA(P*)
سازنده ORG
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه GAS TUBE/470
مشخصات GAS 470V 2PIN
سازنده EPCOS210
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه GAS TUBE/350
مشخصات GAS 350V 3PIN PMT3
سازنده (310)
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه GAS 800V
مشخصات GAS 800V 2PIN
سازنده N/S
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه GAS 600V**
مشخصات GAS 600V 3PIN
سازنده
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه GAS 600V
مشخصات GAS 600V 2PIN
سازنده
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه GAS 400V
مشخصات GAS 400V 2PIN
سازنده N/S
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه GAS 360V
مشخصات GAS 360V 2PIN
سازنده
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه GAS TUBE
مشخصات GAS 230V 3PIN CIDAC
سازنده SIEMENS
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه GAS 3YVG-400
مشخصات GAS 400V DUAL
سازنده
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,500
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه GAS 350V
مشخصات GAS 350V 2PIN
سازنده
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,500
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه GAS 230V
مشخصات GAS 230V 2PIN AXIAL
سازنده CITEL
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,500
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه FERRITE25
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه GAS 800V*
مشخصات GAS 800V
سازنده
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه GAS 600V*
مشخصات GAS 600V
سازنده
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه GAS 430V
مشخصات GAS 430V 2PIN
سازنده
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه GAS 360V*
مشخصات GAS 360V (J5 )
سازنده ORG
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه GAS 350V*
مشخصات GAS 350V
سازنده
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه GAS 270V
مشخصات GAS 270V 2PIN
سازنده N/S
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه GAS 260V*
مشخصات GAS 260V
سازنده
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه GAS 230V*
مشخصات GAS 230V
سازنده
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه GAS 1600V
مشخصات GAS 1600V 2PIN
سازنده N/S
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه GAS 1200V
مشخصات GAS 1200V 2PIN
سازنده N/S
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه GAS CG75
مشخصات GAS 75V 2PIN
سازنده LITTELFUSE
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,600
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه GAS 90V
مشخصات GAS 90V 1A SMD(2051-09-SM)(J5)
سازنده ORG N/S
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه CG32.5L
مشخصات GAS 2500V 2PIN AXIAL
سازنده
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 9,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,700
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه GAS 95V
مشخصات GAS 95V 3PIN
سازنده
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,800
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه RF1S70N03SM9
مشخصات SMD N-CH30V70A D2PACK(P*)(S281
سازنده ORG
دسته بندی MOSSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه GAS 5000V
مشخصات GAS 5KV 2PIN
سازنده N/S
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه GAS 1400V
مشخصات GAS 1400V 2PIN
سازنده N/S
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه TES..
مشخصات *
سازنده
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 27,057
قیمت غیر نقدی به ریال 21,252
قیمت نقدی به ریال 16,433
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه MOTOR.
مشخصات 3V
سازنده
دسته بندی STEP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه ECS820
مشخصات (1)
سازنده N/S
دسته بندی STEP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه TP4056*
مشخصات MODULE 1A MINIUSB (T823)
سازنده N/S
دسته بندی MOJOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه AC ADAPTOR
مشخصات INPUT 100-240VAC OUTPUT 5.4V
سازنده
دسته بندی TES
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 45,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه FT-890G-AKB
مشخصات DEC
سازنده DEC
دسته بندی TES
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 75,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه MIT/AMPER*
مشخصات 3A/DC 400
سازنده *
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 57,500
قیمت نقدی به ریال 52,500
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه MIT/VOLT**
مشخصات 30V/AC
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 95,000
قیمت غیر نقدی به ریال 75,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه MIT/VOLT*
مشخصات 30V/DC 400
سازنده *
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 95,000
قیمت غیر نقدی به ریال 75,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه MIT/AMPER**
مشخصات 5A/DC
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 95,000
قیمت غیر نقدی به ریال 75,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه MIT/AMPE300
مشخصات 30A/AC
سازنده N/S
دسته بندی TES
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 94,698
قیمت غیر نقدی به ریال 80,284
قیمت نقدی به ریال 70,113
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه MIT/AMPE*
مشخصات 1A/DC
سازنده N/S
دسته بندی TES
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 94,698
قیمت غیر نقدی به ریال 80,284
قیمت نقدی به ریال 70,113
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه SWITCHING1
مشخصات 9V 1A
سازنده
دسته بندی TES
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 93,000
قیمت نقدی به ریال 85,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه SWITCHING1A
مشخصات 12V 1A
سازنده ## GAL8
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 100,000
قیمت نقدی به ریال 90,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه DM-V2-RED
مشخصات LED
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 100,000
قیمت نقدی به ریال 90,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه DEC830SA
مشخصات DIGITAL MULTIMETER
سازنده 154
دسته بندی TES
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 100,000
قیمت نقدی به ریال 90,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه SWITCHING1A.
مشخصات 7.5V 1A
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه SWITCHING...
مشخصات 12V 0.13ABP
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 120,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه MIT/VOLTM
مشخصات 0-50V/DC
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه SWITCHING5V
مشخصات 5V 3A
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 135,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه SWITCHING 2A
مشخصات 5V 2A
سازنده ## N.S
دسته بندی TES
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 132,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه PROGRAMER
مشخصات AVR STK200-300
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 130,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه 1PK-105T
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 150,000
قیمت نقدی به ریال 130,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه SWITCHING2A
مشخصات 12V 2A PLASTIK
سازنده ## V2
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 160,000
قیمت نقدی به ریال 140,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه ECS820C
مشخصات DIGITAL MULTIMETER
سازنده N/S
دسته بندی TES
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 243,509
قیمت غیر نقدی به ریال 188,904
قیمت نقدی به ریال 153,374
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه MIT/VOLT
مشخصات 10V/DC
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 180,000
قیمت نقدی به ریال 160,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه MIT/AMPER
مشخصات 10A/DC
سازنده
دسته بندی TES
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 180,000
قیمت نقدی به ریال 160,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه DM-AV2-10A
مشخصات LED 10
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 190,000
قیمت نقدی به ریال 170,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه ACS754LCB
مشخصات -100A CURRENT SENSOR (F185)
سازنده !! N/S
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 190,000
قیمت نقدی به ریال 173,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه DT700D
مشخصات
سازنده
دسته بندی TES
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه SWITCHING 5
مشخصات 12V 5A METAL
سازنده
دسته بندی TES
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 250,000
قیمت نقدی به ریال 220,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه SWITCHING1*
مشخصات 9V 2A
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 250,000
قیمت نقدی به ریال 230,000
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه SWICHING4A
مشخصات 12V 4A
سازنده ##
دسته بندی TES
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 264,000
قیمت نقدی به ریال 240,000
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه PK-256A
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 270,000
قیمت نقدی به ریال 240,000
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه SWITCHING5
مشخصات 5V 5A POWER Adapter metal
سازنده
دسته بندی TES
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 330,000
قیمت غیر نقدی به ریال 300,000
قیمت نقدی به ریال 270,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه SWITCHING2A.
مشخصات AC/DC OUTPUT 7.5VDC 2A
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 330,000
قیمت غیر نقدی به ریال 300,000
قیمت نقدی به ریال 270,000
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه MULTI//
مشخصات 0-30V
سازنده
دسته بندی TES
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 330,000
قیمت غیر نقدی به ریال 300,000
قیمت نقدی به ریال 270,000
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه 266.
مشخصات DIGITAL CLAMP METER
سازنده ##
دسته بندی TES
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 300,000
قیمت نقدی به ریال 270,000
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه SWITCHING
مشخصات 12V 10A METAL SMALL
سازنده !!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 310,000
قیمت نقدی به ریال 280,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه SWITCHING12V
مشخصات 12V 10A
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه SWITCHING10
مشخصات 5V 10A METAL
سازنده ##
دسته بندی TES
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه 9205
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی TES
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 350,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه LTS25
مشخصات -NP CURRENT SENSOR (S272)(S)
سازنده !!LEM
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 425,000
قیمت نقدی به ریال 385,000
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه SWITCHING5A
مشخصات 9V 5A
سازنده !!N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 450,000
قیمت نقدی به ریال 400,000
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه MPXV7002DP
مشخصات (M2)
سازنده !!N/S
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 470,000
قیمت نقدی به ریال 425,000
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه SWITCHING 40
مشخصات 5V 40A
سازنده
دسته بندی TES
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 500,000
قیمت نقدی به ریال 450,000
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه DT9208L
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی TES
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 500,000
قیمت نقدی به ریال 450,000
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه DT9208A
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی TES
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 460,000
قیمت نقدی به ریال 450,000
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه SD9208A
مشخصات DIGITAL MULTIMETER
سازنده !!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 550,000
قیمت غیر نقدی به ریال 530,000
قیمت نقدی به ریال 480,000
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه MPX2200AP
مشخصات (M3)
سازنده !!
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 535,000
قیمت نقدی به ریال 485,000
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه PROGRAM/AVR
مشخصات AVR
سازنده N/S JTAG
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه ADXL203CE
مشخصات SMD (L158)
سازنده N/S
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 650,000
قیمت غیر نقدی به ریال 600,000
قیمت نقدی به ریال 550,000
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه SWITCHING20
مشخصات 12V 20A
سازنده ##
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 700,000
قیمت نقدی به ریال 600,000
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه MT-1210
مشخصات MULTIMETER
سازنده ##proskit
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 660,000
قیمت نقدی به ریال 600,000
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه TDGC2-0.2KVA
مشخصات 200W
سازنده 053
دسته بندی ECS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 770,000
قیمت نقدی به ریال 700,000
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه LTS6
مشخصات -NP CURRENT SENSOR (BW)
سازنده !!LEM
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 950,000
قیمت غیر نقدی به ریال 900,000
قیمت نقدی به ریال 810,000
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه VC97
مشخصات DIGITAL MULTIMETER
سازنده ##
دسته بندی TES
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 960,000
قیمت نقدی به ریال 870,000
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه LA55-P
مشخصات
سازنده N/S !!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 970,000
قیمت نقدی به ریال 880,000
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه SWITCHING11A
مشخصات 5V 11A
سازنده V2
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,000,000
قیمت نقدی به ریال 900,000
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه NES-100-24
مشخصات 24V 4.5A SWITCHING
سازنده MEANWEL
دسته بندی TES
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100,000
قیمت نقدی به ریال 1,000,000
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه DEC330FC
مشخصات MULTIMETER DIGITAL
سازنده DEC
دسته بندی TES
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100,000
قیمت نقدی به ریال 1,000,000
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه SWITCHING20A
مشخصات 5V 20A
سازنده V2
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,210,000
قیمت نقدی به ریال 1,100,000
پیش فاکتور
ردیف 95
قطعه MULTI MET961
مشخصات MT-2018
سازنده PROSKIT
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,350,000
قیمت نقدی به ریال 1,200,000
پیش فاکتور
ردیف 96
قطعه SWITCHING8A
مشخصات 12VDC/8A, 5VDC/ 22A
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800,000
قیمت نقدی به ریال 1,500,000
پیش فاکتور
ردیف 97
قطعه SWITCHING6.2
مشخصات 24V 6.25A
سازنده !!
دسته بندی TES
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 1,596,354
پیش فاکتور
ردیف 98
قطعه ASDX030PAAA5
مشخصات PRESSURE SENSOR (T262)
سازنده
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,050,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,020,000
قیمت نقدی به ریال 1,840,000
پیش فاکتور
ردیف 99
قطعه ASDX001PDAA5
مشخصات PRESURE SENSOR (T259)
سازنده
دسته بندی SEN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,260,000
قیمت نقدی به ریال 2,960,000
پیش فاکتور
ردیف 100
قطعه SWITCHUNG
مشخصات QP200D -12V0.5A 12V4A 5V15A
سازنده 24V3A
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,900,000
قیمت نقدی به ریال 4,800,000
پیش فاکتور