مجتمع الکترونیک پایا


به روز رسانی پایگاه داده در 09:14:28 1397/3/29
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه SGP06N60
مشخصات IGBT 600V 12A 68W TO220(N42)
سازنده N/S 10N60
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,000
قیمت نقدی به ریال 16,000
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه GP8NC60KD
مشخصات IGBT 600V 8A TO220 (H771)
سازنده !!N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 25,000
قیمت نقدی به ریال 23,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه STGP14NC60KD
مشخصات IGBT 600V 14A TO220 (D4)(H664)
سازنده !! N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 26,500
قیمت نقدی به ریال 24,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه BUP400D.
مشخصات IGBT 600V 22A SMD(K612) (E7)
سازنده !!
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 29,000
قیمت نقدی به ریال 26,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه HGTP12N60A4D
مشخصات IGBT 600V 54A TO220 za2(Q328)
سازنده !! FAIBOX
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 37,000
قیمت نقدی به ریال 34,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه SKP10N60
مشخصات IGBT600V21AT0220ZA8COPY(F936)
سازنده !!
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 45,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه FGA25N120ANT
مشخصات IGBT 1200V 25AN-CH (H574)ZA8
سازنده !! FAI N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 56,000
قیمت نقدی به ریال 51,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه BUP400D
مشخصات IGBT 600V 22A TO220 (X312)
سازنده !!ORG
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 61,000
قیمت نقدی به ریال 55,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه FGH40T120SMD
مشخصات DIP IGBT 1200V 40A (H588)
سازنده N/S!!FAI
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 63,000
قیمت نقدی به ریال 57,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه IXGH40N60B2D
مشخصات IGN-CH 600V75A TO247(H484)ZA2
سازنده N/S!!
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 69,000
قیمت نقدی به ریال 63,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه HGTP3N60A4
مشخصات (Q359)IGBT N-CH 600V 17A TO220
سازنده !!
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 74,000
قیمت نقدی به ریال 67,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه G20N60B3D
مشخصات IGBT600V 40A TO247 (N61)
سازنده !!
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 79,000
قیمت نقدی به ریال 72,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه FGH40N6S2D
مشخصات IGBT 600V SSOA- 100A P 289W N-
سازنده FAI N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 108,227
قیمت غیر نقدی به ریال 89,729
قیمت نقدی به ریال 76,689
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه FGH40N6S2
مشخصات IGBT 600V SSCA- 100A P 289W
سازنده N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 121,756
قیمت غیر نقدی به ریال 94,453
قیمت نقدی به ریال 78,879
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه HGTG12N60A4D
مشخصات IGBN-CH 600V 54A(X953)COPYZA8
سازنده !!N/S TO24
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه BUP306D
مشخصات IGBT 1200V 23A 165W 70/220ns
سازنده N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 121,756
قیمت غیر نقدی به ریال 94,453
قیمت نقدی به ریال 83,260
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه HGTP12N60
مشخصات C3IGBT600V24ATO220 N-CH(H577)
سازنده 104W N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 100,000
قیمت نقدی به ریال 85,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه IRFPS43N50K
مشخصات IGBT 500V 47A TO247 (H546)
سازنده !!
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 96,000
قیمت نقدی به ریال 87,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه IRG4PH40UPBF
مشخصات IGBT N-CH 1200V 21A (G387)
سازنده !!
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 103,000
قیمت نقدی به ریال 93,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه IRG4PC40WPBF
مشخصات IGBT 600V 40A TO247AC (X556)
سازنده !!
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 106,000
قیمت نقدی به ریال 97,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه SGL60N98DTU
مشخصات IGBT 980V 60A TO-264
سازنده N/S SAM
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 135,282
قیمت غیر نقدی به ریال 113,343
قیمت نقدی به ریال 98,600
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه HGTG10N120BN
مشخصات IGB1200V 35ATO247N-CHZA8(H709)
سازنده !!N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 125,000
قیمت نقدی به ریال 115,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه RJH60F5
مشخصات IGBT 600V 40ATO247 (H791)(ZA2)
سازنده !!
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 135,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه BUP314D
مشخصات IGBT 1200V 42A TO247 (H952)
سازنده !!
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 140,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه BUP314/IGBT
مشخصات IGBT 1200V 52A TO247 (X3)
سازنده !!
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 140,000
قیمت غیر نقدی به ریال 130,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه STGW38IH130D
مشخصات FASTIGBT1300V 30A 250W(H522)OR
سازنده ## TO247
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 170,000
قیمت غیر نقدی به ریال 155,000
قیمت نقدی به ریال 140,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه FGH50N6S2D
مشخصات IGB600VSSOA150AP 489W(H704)ZA2
سازنده !! FAI
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 160,000
قیمت غیر نقدی به ریال 155,000
قیمت نقدی به ریال 140,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه GW30NC60VD
مشخصات IGBT 600V 40A TO (H490)
سازنده !!N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 180,000
قیمت غیر نقدی به ریال 175,000
قیمت نقدی به ریال 158,500
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه SGH80N60UFD
مشخصات 600V 80A 195W TO-3P (G396)
سازنده
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 180,000
قیمت نقدی به ریال 160,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه IXGH1666
مشخصات IGBT 600V 60A TO-247 (H583)
سازنده ##
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 180,000
قیمت نقدی به ریال 160,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه IRG4PH50U
مشخصات IGBT 1200V 24A 200W N-CH(H610)
سازنده !!N/S IR
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 185,000
قیمت نقدی به ریال 165,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه K40T1202
مشخصات (X280)(3)IGBT 1200V 75A TO247
سازنده !!N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 190,000
قیمت غیر نقدی به ریال 185,000
قیمت نقدی به ریال 170,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه IKW40N120T2
مشخصات TO247 IGBT 1200V 75A (Q197)
سازنده N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 187,000
قیمت نقدی به ریال 170,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه STGW40NC60KD
مشخصات IGBT600V 40A TO247(H651)
سازنده !!ST
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 220,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 180,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه IKW75T60
مشخصات IGBT 600V75ATO-247 (H777)ZA2
سازنده N/S 75GN60
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 220,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 180,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه FGH60N60SFD
مشخصات IGBT 600V 60A ZA2 (N31)
سازنده !!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 220,000
قیمت غیر نقدی به ریال 202,000
قیمت نقدی به ریال 183,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه GT60M303
مشخصات IGBT 900V 60A TO264 N-CH(H523)
سازنده !!TOSH
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 230,000
قیمت غیر نقدی به ریال 212,000
قیمت نقدی به ریال 192,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه STGW40NC60V
مشخصات IGBT 600V 40A 260W TO247(H587)
سازنده
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه SGL60N90D
مشخصات IGBTCO-PAK TO-264 900V60A(X71)
سازنده !!
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 225,000
قیمت نقدی به ریال 205,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه HGTG30N60A4D
مشخصات IGBT600V60ATO247N-CHZA2(H775)
سازنده !! N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 226,000
قیمت نقدی به ریال 205,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه APT60DQ120BG
مشخصات ULTRAFAST 60A1200V TO264(G457)
سازنده !!
دسته بندی FAST
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 230,000
قیمت نقدی به ریال 210,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه IXGH48N60C3D
مشخصات IGBT 600V 48A HIGHSPEED(Q166)
سازنده 019
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 265,000
قیمت نقدی به ریال 240,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه IXGH48N60C3
مشخصات IGBT 600V 48A TO247 (H489)
سازنده
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 265,000
قیمت نقدی به ریال 240,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه K30N60HS
مشخصات IGBT 600V 30ATO-247 ZA8 (H128)
سازنده !!INFIN
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 275,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه FGL40N120AND
مشخصات IGBT 1200V 40A TO264(H488)(E)
سازنده !!FAI
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 290,000
قیمت غیر نقدی به ریال 275,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه IXGH40N60C2D
مشخصات 1 IGBT N-CH 600V 75A ZA2(H586)
سازنده !!N/S TO24
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 298,000
قیمت نقدی به ریال 258,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه STK673-010
مشخصات 3-PH STEP MOTOR DRIVZA9(GAL19)
سازنده SANYO
دسته بندی DRI
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 300,000
قیمت نقدی به ریال 270,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه IRG4PH50UD
مشخصات IGBT1200V 45A200W N-CH(H779)
سازنده !!orginal
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 300,000
قیمت نقدی به ریال 270,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه IRG4PH40KD
مشخصات IGBT 1200V 15ATO247 (D5)(H662)
سازنده IR N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 300,000
قیمت نقدی به ریال 272,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه FGL60N100BNT
مشخصات (H497) IGBT N-CH 1000V 60A ZA2
سازنده !!TO2
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه SK60GAL125
مشخصات 1*IGBT,MODUL,1200V 51A 091
سازنده (GAL5) SEM
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 460,000
قیمت نقدی به ریال 420,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه FSBS15CH60AA
مشخصات 6PAKIGBT,SMAT-MO 600V15A(GAL0)
سازنده 091 FAI
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه IXSN80N60AU1
مشخصات D+IG,600V,160A,MINIBL(GAL23)
سازنده IXYS 091
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 600,000
قیمت نقدی به ریال 540,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه IRAMX20UP60A
مشخصات -2 IGBT 600V 20A (Q30)
سازنده !! N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 760,000
قیمت نقدی به ریال 690,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه SKKT106B16E
مشخصات (U)THYRISTOR/DI MODULES(GAL2)
سازنده
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 800,000
قیمت نقدی به ریال 700,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه SKKT106-16E
مشخصات THYRISTOR/DI (GAL2)
سازنده !!N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 800,000
قیمت نقدی به ریال 700,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه SKIIP11AC126
مشخصات 6*IGBT 1200V 19A 3PHASE(GAL18)
سازنده SEMIKRON
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 800,000
قیمت نقدی به ریال 700,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه SK20MLI066
مشخصات 4*IGBT,MODUL,600V30A091(GAL18)
سازنده SEMIKRON
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 800,000
قیمت نقدی به ریال 700,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه PM15CEE060
مشخصات 6*IGBT 600V 15A IPM GAL3
سازنده MITSU 09
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 800,000
قیمت نقدی به ریال 720,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه SKIIP10NEC06
مشخصات IT5 6*IGBT 600V 11A 091
سازنده SEMIKRON
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 850,000
قیمت نقدی به ریال 750,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه MG50J2YS40
مشخصات IGBT USED
سازنده TOSHIBA
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 943,000
قیمت غیر نقدی به ریال 858,000
قیمت نقدی به ریال 780,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه IXFN38N100
مشخصات Q2 N-CH 1000V 38A (U)(GAL5)
سازنده !!
دسته بندی MOSFET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 950,000
قیمت غیر نقدی به ریال 900,000
قیمت نقدی به ریال 800,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه FSBB30CH60F
مشخصات IGBT6PAK600V30A106W 091(G274)
سازنده N/S 091
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 850,000
قیمت نقدی به ریال 800,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه PM20CEE060
مشخصات 6*IGBT IPM 600V 20A(091)(GAL10
سازنده MITSU
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 930,000
قیمت نقدی به ریال 840,000
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه MG50J2YS45
مشخصات 2IGBT,600V,50A,280W,USED(GAL19
سازنده TOSH 091
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 924,000
قیمت نقدی به ریال 840,000
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه IXSN35N120
مشخصات IGBT 1200V 70A MINIBLOCK(GAL23
سازنده !!
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,000,000
قیمت نقدی به ریال 900,000
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه IRAMS10UP60A
مشخصات (G218) MODUL MOTOR DRI 091
سازنده 091
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,000,000
قیمت نقدی به ریال 900,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه CM15TF-12E
مشخصات 6*IGBT 600V 15A 091
سازنده MITSUBISHI
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 990,000
قیمت نقدی به ریال 900,000
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه SK80GM063
مشخصات 2*IGBT 800V 81A
سازنده SEMIKRON
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,056,000
قیمت نقدی به ریال 960,000
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه QM30E3Y-2H
مشخصات TR+DAR 600V 30A MODULE
سازنده MITSUBISHI
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,060,000
قیمت نقدی به ریال 960,000
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه BSM100GAR120
مشخصات D 1*IGBT+DIO 1200V 150A USED
سازنده N/S 150GAR
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,056,000
قیمت نقدی به ریال 960,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه SKM50GAR123D
مشخصات 1*IGBT+DIO 1200V 50A 091
سازنده SEMIKRON
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,290,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,180,000
قیمت نقدی به ریال 1,080,000
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه MG100J2YS45
مشخصات 2*IGBT,600V100A,450WUSED(GAL1)
سازنده TOSH
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,200,000
قیمت نقدی به ریال 1,100,000
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه MG150J1BS11
مشخصات IGBT 600V 150A 091
سازنده TOSHIBA
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,320,000
قیمت نقدی به ریال 1,200,000
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه BSM20GD60DN1
مشخصات E3165 6*IGBT 600V 20A 125W USD
سازنده SEMIKRON
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,452,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,320,000
قیمت نقدی به ریال 1,200,000
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه 2MBI75N-120
مشخصات 2*IGBT,75A,1200V,600W USED 091
سازنده FUJI(GAL8)
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500,000
قیمت نقدی به ریال 1,300,000
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه SKM60GD062DL
مشخصات 6*IGBT 600V 60A 091
سازنده 091 SEMI
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,450,000
قیمت نقدی به ریال 1,320,000
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه MG150J2YS45
مشخصات 2*IGBT 600V 150A USED BROK 091
سازنده TOSHIBA
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,450,000
قیمت نقدی به ریال 1,320,000
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه MIG15J503H
مشخصات IGBT 600V 15A MODULE (I1)
سازنده TOS
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,540,000
قیمت نقدی به ریال 1,400,000
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه LFC10G1207
مشخصات IGBT
سازنده
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,540,000
قیمت نقدی به ریال 1,400,000
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه BSM75GAR120D
مشخصات 1*IGBT+DIO 1200V105AUSED(GAL1)
سازنده 091 SIEME
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,600,000
قیمت نقدی به ریال 1,400,000
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه BSM50GD60DN2
مشخصات 6*IGBT 600V 50A 091
سازنده EUPEC
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,600,000
قیمت نقدی به ریال 1,400,000
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه BSM100GAL120
مشخصات D IGBT+D 1200V 150A UNUSED 091
سازنده SIEME(GAL3
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,600,000
قیمت نقدی به ریال 1,400,000
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه MG75Q1ZS50
مشخصات 1*IGBT 1200V 100A 600W 091
سازنده 091 TOSHIB
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,730,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,580,000
قیمت نقدی به ریال 1,440,000
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه 7MBR50SA060
مشخصات -50IGBT MODULE 600V 50A(GAL20)
سازنده ##
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,580,000
قیمت نقدی به ریال 1,440,000
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه SKM100GAR123
مشخصات D IGBT+D 1200V 100A 690W USED
سازنده ( GAL5)
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,600,000
قیمت نقدی به ریال 1,450,000
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه MIG20J502H
مشخصات IGBT 600V 20A MODULE (I1)
سازنده !! TOS
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,650,000
قیمت نقدی به ریال 1,500,000
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه MG100J2YS1
مشخصات 2*IGBT 600V 100A (091)
سازنده TOSHIBA
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700,000
قیمت نقدی به ریال 1,500,000
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه CM100DY-24H
مشخصات 2*IGBT,100A,1200V,780W,USED091
سازنده N/S 091
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,650,000
قیمت نقدی به ریال 1,500,000
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه SKM200GAR122
مشخصات D 1*IGBT+DIO 1200V 260A USED
سازنده 091 SEMIK
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,720,000
قیمت نقدی به ریال 1,560,000
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه BSM75GB120DN
مشخصات 2 2*IGBT 1200V 105A USED GAL3
سازنده 091 EU
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800,000
قیمت نقدی به ریال 1,600,000
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه BSM75GB120DL
مشخصات DLC UNUSED
سازنده 197
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800,000
قیمت نقدی به ریال 1,600,000
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه BSM150GAR120
مشخصات DN2IGBT+D1200V210AUSED
سازنده EUPEC 091
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800,000
قیمت نقدی به ریال 1,600,000
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه FZ300R12KF2
مشخصات IGBT 1200V 300A USED
سازنده EUPEC
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,950,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,780,000
قیمت نقدی به ریال 1,620,000
پیش فاکتور
ردیف 95
قطعه FZ300R12KF
مشخصات IGBT,MODUL,1200V 300A USED 091
سازنده EUPEC
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,960,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,780,000
قیمت نقدی به ریال 1,620,000
پیش فاکتور
ردیف 96
قطعه SKM200GAR123
مشخصات D IGBT+D 1200V 260A USED (091)
سازنده SEMIKRON
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800,000
قیمت نقدی به ریال 1,650,000
پیش فاکتور
ردیف 97
قطعه 7MBR20SA060
مشخصات POWER MODULE 600V 20A(GAL0)
سازنده !!
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,850,000
قیمت نقدی به ریال 1,675,000
پیش فاکتور
ردیف 98
قطعه SKM60GD063DL
مشخصات 6*IGBT 600V 60A 091
سازنده SEMIKRON
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,020,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,840,000
قیمت نقدی به ریال 1,680,000
پیش فاکتور
ردیف 99
قطعه BSM150GAL12
مشخصات 120D IG+D,210A,1200V,USED(091)
سازنده SIEM
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,850,000
قیمت نقدی به ریال 1,680,000
پیش فاکتور
ردیف 100
قطعه SKM75GB123D
مشخصات IGBT N-CH A/1200V 7P(GAL17)
سازنده
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,870,000
قیمت نقدی به ریال 1,700,000
پیش فاکتور