مجتمع الکترونیک پایا


//
قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 08:42:43 1401/12/28
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه BFQ81E-6327
مشخصات NPN 16V 30MASOT-23-3(T6)
سازنده OR N/S
دسته بندی TRSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330
قیمت نقدی به ریال 300
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه 2SC3400
مشخصات NPN50V 0.1A250MHz Rbe 22K(X21)
سازنده ##N/S 124
دسته بندی NPN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500
قیمت غیر نقدی به ریال 400
قیمت نقدی به ریال 350
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه 1N5817 SMD**
مشخصات SMD SMA Z6
سازنده !!N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 400
قیمت نقدی به ریال 350
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه 2SA1979/AUK
مشخصات PNP 32V 0.5A 625mW TO92
سازنده N/S
دسته بندی PNP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 813
قیمت غیر نقدی به ریال 472
قیمت نقدی به ریال 396
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه 2N3703
مشخصات PNP 45V 0.2A B 30
سازنده N/S
دسته بندی PNP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,352
قیمت غیر نقدی به ریال 472
قیمت نقدی به ریال 396
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه UN5114
مشخصات SMD PNP 50V 100MA
سازنده N/S
دسته بندی TRSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 440
قیمت نقدی به ریال 400
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه 2SC3329
مشخصات TO92 NPN 80V 100MA
سازنده N/S
دسته بندی NPN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 450
قیمت نقدی به ریال 400
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه BC168
مشخصات NPN30V0.1A0.3W250M BC238(X184)
سازنده TO92B N/S
دسته بندی NPN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,352
قیمت غیر نقدی به ریال 591
قیمت نقدی به ریال 438
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه 2SC2603
مشخصات NPN 50V 0.2A 0.3W 200MHz
سازنده N/S
دسته بندی NPN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 813
قیمت غیر نقدی به ریال 543
قیمت نقدی به ریال 438
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه 2SC2001
مشخصات NPN 30V 0.7A 0.6W 170MH D71
سازنده N/S
دسته بندی NPN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,352
قیمت غیر نقدی به ریال 591
قیمت نقدی به ریال 438
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه 2SC1842
مشخصات NPN 40V 0.1A 0.25W 250MHz
سازنده N/S
دسته بندی NPN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 813
قیمت غیر نقدی به ریال 521
قیمت نقدی به ریال 438
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه 2SA953
مشخصات PNP 60V 0.3A 0.6W 100MHZ
سازنده N/S
دسته بندی PNP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,352
قیمت غیر نقدی به ریال 591
قیمت نقدی به ریال 438
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه 2SA952
مشخصات PNP 30V 0.7A 0.6W 160MHZ
سازنده FOR N/S
دسته بندی PNP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,352
قیمت غیر نقدی به ریال 591
قیمت نقدی به ریال 438
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه MPS3704
مشخصات NPN 0.5A 25V 100MHZ PN2222
سازنده N/S
دسته بندی NPN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 500
قیمت نقدی به ریال 450
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه 2N4400
مشخصات NPN 40V 600MA 625MWATT TO-92
سازنده ##N/S
دسته بندی NPN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 520
قیمت نقدی به ریال 450
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه 2N3704/FAI
مشخصات NPN 50V 0.8A 0.36W 100MHz(
سازنده N/S FAI
دسته بندی NPN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 500
قیمت نقدی به ریال 450
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه 2N2360
مشخصات PNP 20V 50mA 0.06W
سازنده N/S
دسته بندی PNP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 500
قیمت نقدی به ریال 450
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه BLM15PD121
مشخصات SMD BLM15PD121SN1
سازنده !! N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,161
قیمت غیر نقدی به ریال 607
قیمت نقدی به ریال 470
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه K192A
مشخصات N-FET 18V 10MA (H445)2SK192
سازنده N/S
دسته بندی FET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550
قیمت نقدی به ریال 500
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه C1NF 1206*
مشخصات 1206 400V
سازنده N/S
دسته بندی CAPSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550
قیمت نقدی به ریال 500
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه BC840
مشخصات NPN 45V 0.8A SOT-23 SMD
سازنده !!N/S
دسته بندی TRSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550
قیمت نقدی به ریال 500
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه 2SC3328
مشخصات NPN 80V 2A (H442)
سازنده N/S
دسته بندی NPN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550
قیمت نقدی به ریال 500
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه 2SC2878B
مشخصات NPN 50V 0.3A 0.4W 30MHz A
سازنده N/S
دسته بندی NPN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550
قیمت نقدی به ریال 500
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه 2SA1428
مشخصات PNP 50V 1A (H421)
سازنده N/S
دسته بندی PNP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550
قیمت نقدی به ریال 500
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه 2SA1297
مشخصات PNP 20V 2A (H417) A1020
سازنده N/S
دسته بندی PNP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550
قیمت نقدی به ریال 500
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه 2SA1209
مشخصات PNP 180V 0.14A 10W (X172)
سازنده N/S
دسته بندی PNP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 600
قیمت نقدی به ریال 500
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه 2N3644
مشخصات PNP 45V 0.5A
سازنده N/S
دسته بندی PNP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550
قیمت نقدی به ریال 500
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه 2N3391
مشخصات NPN25V500MABIPOLARTO-92(Q810)
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550
قیمت نقدی به ریال 500
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه MPSA63
مشخصات PNP+DARL 30V 0.5A A64
سازنده N/S FUT
دسته بندی PNP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,352
قیمت غیر نقدی به ریال 708
قیمت نقدی به ریال 549
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه MMBA811C6
مشخصات SMD PNP 50V 0.05A B 150 2N5086
سازنده N/S
دسته بندی TRSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,705
قیمت غیر نقدی به ریال 708
قیمت نقدی به ریال 549
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه BC309
مشخصات PNP 50V 0.1A 0.5W
سازنده N/S
دسته بندی PNP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,352
قیمت غیر نقدی به ریال 708
قیمت نقدی به ریال 549
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه BC182
مشخصات NPN 60V 0.2A 0.3W 280MHz
سازنده N/S
دسته بندی NPN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,352
قیمت غیر نقدی به ریال 708
قیمت نقدی به ریال 549
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه NJL5141EA
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی TR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 650
قیمت نقدی به ریال 550
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه 2SA1015/
مشخصات PNP (H889)
سازنده N/S
دسته بندی PNP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 600
قیمت نقدی به ریال 550
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه BC170
مشخصات NPN 20V 0.1A 0.3W 100MHz
سازنده N/S
دسته بندی NPN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,352
قیمت غیر نقدی به ریال 708
قیمت نقدی به ریال 592
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه TC7S08FU
مشخصات SMD2INPUT AND GATE SOT23-5(T3)
سازنده N/S
دسته بندی TRSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 700
قیمت نقدی به ریال 600
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه MPSW56
مشخصات PNP 80V 1A AMPLIFIER(H202)
سازنده N/S
دسته بندی PNP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 700
قیمت نقدی به ریال 600
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه JC337-25/PHI
مشخصات NPN 50V 0.8A BK BC639
سازنده !!PHI N/S
دسته بندی NPN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 700
قیمت نقدی به ریال 600
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه C1845
مشخصات NPN 120V 0.05A 0.5W 110M(G351)
سازنده N/S
دسته بندی NPN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 700
قیمت نقدی به ریال 600
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه BC168C
مشخصات NPN 30V 0.1A ZA4(Z225)
سازنده # #N/S
دسته بندی NPN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 660
قیمت نقدی به ریال 600
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه 2SD655
مشخصات NPN 30V 0.7A 0.5W 250MHZ
سازنده N/S
دسته بندی NPN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 700
قیمت نقدی به ریال 600
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه 2SC2669
مشخصات NPN 30V 50MA (H435)
سازنده N/S m3
دسته بندی NPN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 700
قیمت نقدی به ریال 600
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه 2SC2351-T1B
مشخصات SMD NPN 12V 70MA SOT23 (L667)
سازنده m3 N/S OR
دسته بندی TRSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 700
قیمت نقدی به ریال 600
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه 2SA733/SMD
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 700
قیمت نقدی به ریال 600
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه 2SA1680
مشخصات PNP 50V 2A 0.9W TO92 (X229)Z
سازنده N/S
دسته بندی PNP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 700
قیمت نقدی به ریال 600
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه MMBD4148-7-F
مشخصات SMD
سازنده !!N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 700
قیمت نقدی به ریال 650
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه 2SB1014
مشخصات PNP 60V 1A 0.7W (H888)
سازنده N/S
دسته بندی PNP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 700
قیمت نقدی به ریال 650
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه 2SA1818
مشخصات PNP 32V 1A 9W
سازنده N/S
دسته بندی PNP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,352
قیمت غیر نقدی به ریال 827
قیمت نقدی به ریال 657
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه BC317
مشخصات NPN50V 0.15A0.35W 280MHz()
سازنده N/S TO92A
دسته بندی NPN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 770
قیمت نقدی به ریال 700
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه 2N3905
مشخصات PNP 40V 0.2A 0.625W 200M 3906
سازنده N/S
دسته بندی PNP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 770
قیمت نقدی به ریال 700
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه 2SC3504
مشخصات NPN 70V 50mA 0.9W 500MHz (8)
سازنده N/S
دسته بندی NPN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,352
قیمت غیر نقدی به ریال 944
قیمت نقدی به ریال 769
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه MPSA55
مشخصات SMD
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 900
قیمت نقدی به ریال 800
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه 2N2484
مشخصات NPN60V 50mA 0.36W 50MHz (X37)
سازنده N/S
دسته بندی NPN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500
قیمت غیر نقدی به ریال 950
قیمت نقدی به ریال 800
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه BF970
مشخصات PNP 35V 30mA 900MHz W
سازنده N/S!! PH
دسته بندی PNP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,200
قیمت غیر نقدی به ریال 950
قیمت نقدی به ریال 850
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه 2SA1932
مشخصات PNP 230V 1A 1.8W 70MHZ
سازنده N/S
دسته بندی PNP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,893
قیمت غیر نقدی به ریال 1,180
قیمت نقدی به ریال 877
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه RN2210
مشخصات NPN Rb Rbe 4.7K 50V 0.1A
سازنده N/S M3
دسته بندی NPN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,000
قیمت نقدی به ریال 900
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه RN2205
مشخصات NPN Rb Rbe 4.7K 50V 0.1
سازنده N/S M3
دسته بندی NPN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,000
قیمت نقدی به ریال 900
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه MPSH11
مشخصات NPN 30A 50MA 650MHZ ZA6 (H297)
سازنده ON N/S
دسته بندی NPN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500
قیمت غیر نقدی به ریال 1,000
قیمت نقدی به ریال 900
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه C1923
مشخصات FM/RF/IFAMP20MA40V550MHZ()
سازنده ## N/S
دسته بندی NPN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500
قیمت غیر نقدی به ریال 1,000
قیمت نقدی به ریال 900
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه 2SK301
مشخصات N-FET55V+-30mA IDSS 0.5mA
سازنده N/S
دسته بندی FET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,000
قیمت نقدی به ریال 900
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه 2SC4081
مشخصات SMD SOT23 (TT) NPN 50V 0.15A
سازنده N/S m9
دسته بندی TRSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500
قیمت غیر نقدی به ریال 1,000
قیمت نقدی به ریال 900
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه 2SA1585
مشخصات PNP 20V 2A (X292)
سازنده N/S
دسته بندی PNP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,705
قیمت غیر نقدی به ریال 1,180
قیمت نقدی به ریال 987
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه FST748
مشخصات PLASTIC (H182)
سازنده m3
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه DTD123
مشخصات NPN 40V 500MA
سازنده N/S M3
دسته بندی NPN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه C9011
مشخصات NPN 50V 0.03A (H969)
سازنده m3 ##HIN
دسته بندی NPN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه C115TL
مشخصات (G768)
سازنده M3
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه BCW60B
مشخصات NPN 32V 100MA SOT-23-3(T6)A6
سازنده M12 OR
دسته بندی TRSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه BC858W
مشخصات SMD 0.1A SOT323 2A,P5*P4*O22J
سازنده A6 M12 JP5
دسته بندی TRSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,200
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه BC858C
مشخصات SMD code 3L 858B
سازنده N/S M12 S
دسته بندی TRSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,200
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه BC858B
مشخصات JP5 SOT23 SH1 (E4)T5 A6 RWCS
سازنده m12
دسته بندی TRSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,200
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه 2SK104
مشخصات N-FET 30VIDSS 0.5...12MA(X216)
سازنده N/S
دسته بندی FET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه 2SC3265
مشخصات SMD NPN 25V 800MA SOT23 (T1)
سازنده !!N/S
دسته بندی TRSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه 2SB736
مشخصات SOT23 PNP 60V 300A (T)
سازنده N/S
دسته بندی TRSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه 2N4275
مشخصات NPN 15V 0.1A 0.28W TO106 400M
سازنده N/S
دسته بندی NPN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه 1SS221-T2B
مشخصات SMD SIT23 (P15*J)
سازنده OR
دسته بندی TRSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه BC638
مشخصات PNP 60V 1A 0.8W 50MHz BC640
سازنده N/S PHI
دسته بندی PNP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,300
قیمت نقدی به ریال 1,100
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه MJE13002
مشخصات TO-92 ZA9 (H335)
سازنده !!N/S
دسته بندی TR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500
قیمت غیر نقدی به ریال 1,250
قیمت نقدی به ریال 1,150
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه PMBZ5230B
مشخصات SMD MINIMELF 4.7V A
سازنده m12
دسته بندی ZSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,200
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه KTC1395
مشخصات
سازنده m3
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,400
قیمت نقدی به ریال 1,200
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه DTB113
مشخصات
سازنده m3
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,400
قیمت نقدی به ریال 1,200
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه C1675
مشخصات NPN 30V 50MA (G650)
سازنده M3
دسته بندی NPN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,400
قیمت نقدی به ریال 1,200
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه BC848*
مشخصات -BSMDNPN30V100MASOT323T,P5*H7*
سازنده N/S M12
دسته بندی TRSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,400
قیمت نقدی به ریال 1,200
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه 2SD1005
مشخصات SOT89 NPN 80V 1A (T1)
سازنده N/S
دسته بندی TRSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,300
قیمت نقدی به ریال 1,200
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه 2SC3837K
مشخصات SMD SOT23(TT)AMP TR 18V 50MA
سازنده m9 N/S
دسته بندی TRSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,200
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه 2SC3360
مشخصات NPN 200V 0.1A 0.65W SOT23 F
سازنده M3 N/S
دسته بندی NPN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,400
قیمت نقدی به ریال 1,200
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه 2N4403
مشخصات PNP40 0.6A 200MHzTO92(H914)#3
سازنده jp ON m12
دسته بندی PNP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,200
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه 2N3396
مشخصات NPN 25V 100MA TO-92 (G372)
سازنده m3
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,400
قیمت نقدی به ریال 1,200
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه MMBT3906LT1
مشخصات SMDPNP(T3,4,8(P6*,5*M21CK*O33J
سازنده M12 2H
دسته بندی TRSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,300
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه BC856
مشخصات 856BWSMDSOT323PNP65V0.1A(I1)B
سازنده N/S M12shJ
دسته بندی TRSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,300
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه 2SC5342
مشخصات NPN 40/32V 0.5A 300MHz TO-92 A
سازنده N/S
دسته بندی NPN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,450
قیمت نقدی به ریال 1,300
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه 2SA1022BC
مشخصات SMD SOT23 O3J
سازنده m3 SH
دسته بندی TRSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,300
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه A92
مشخصات SOT-89
سازنده !!N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,500
قیمت نقدی به ریال 1,350
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه BC849B
مشخصات SMD NPN 5V 0.1A 0.2W (P*)
سازنده M12 SOT23
دسته بندی TRSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,600
قیمت نقدی به ریال 1,400
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه 2SC5083
مشخصات M NPN 25V 50MA(G836)
سازنده M3
دسته بندی NPN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,600
قیمت نقدی به ریال 1,400
پیش فاکتور
ردیف 95
قطعه PN2907
مشخصات T1 PNP 60V 0.6A A2 PLASTI
سازنده M12PHIjp
دسته بندی PNP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 96
قطعه MPS2907
مشخصات #2 (H780)
سازنده M12
دسته بندی TR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 97
قطعه KSP2907
مشخصات A6 PNP 60V600MA TO92 (X34)ZM
سازنده jp M12
دسته بندی PNP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 98
قطعه HSK83TR
مشخصات SMD MINIMELF A6 (T1,3) O27
سازنده M10
دسته بندی TRSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 99
قطعه CS9011
مشخصات NPN 50V 0.03A AM/FM (H969)
سازنده M3
دسته بندی NPN
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 100
قطعه BC848
مشخصات SMDNPN30VSOT23 ( I5)(33J
سازنده M12
دسته بندی TRSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh