مجتمع الکترونیک پایا


//
قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 08:42:43 1401/12/28
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه FISH-FM**
مشخصات -
سازنده m9
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,000
قیمت نقدی به ریال 2,500
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه FISH-FM/R
مشخصات GAL19
سازنده m12
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه SLOT7059
مشخصات SLOT 2*29 WIREWRAP
سازنده !!
دسته بندی SLOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,600
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه FISH-FM
مشخصات (SAMA) 6-3
سازنده M12
دسته بندی SP
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,700
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه ARRAY2K 9PIN
مشخصات Z (R19)
سازنده ## M9
دسته بندی ARAY
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه 10D270K
مشخصات
سازنده N/S M12
دسته بندی VAR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 17,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه SOLD****
مشخصات
سازنده
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه SOLD 0.8MIL*
مشخصات 0.8MIL 100gr 63 ZHONGSHI
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 62,230
قیمت غیر نقدی به ریال 51,949
قیمت نقدی به ریال 46,012
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه SOLDERINGTIQ
مشخصات (3)
سازنده m12# GH1 *
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه TOOL 9
مشخصات
سازنده
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 60,000
قیمت نقدی به ریال 52,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه TOOL.......
مشخصات
سازنده !!N/S
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 70,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه TOOL...
مشخصات
سازنده
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 70,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه TOOL SMALL
مشخصات
سازنده
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 70,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه FLAX .
مشخصات 1LIT
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه DS-260
مشخصات
سازنده ## N/S
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 65,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه FLAX BLACK
مشخصات 1LIT
سازنده !!N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 85,000
قیمت نقدی به ریال 75,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه TOOL TV501
مشخصات CHINA
سازنده CHI
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه SOLD12
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه SOLD//////
مشخصات
سازنده
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 92,000
قیمت نقدی به ریال 84,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه TOOL/10
مشخصات
سازنده N/S XURON
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 120,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه TOOL 3
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه SOLD///
مشخصات
سازنده C42
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه FLAX ISOPROP
مشخصات 1LIT ISOPROPYL
سازنده N/S ##
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه DS-240
مشخصات
سازنده M3
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه TOOL TV105
مشخصات
سازنده CHIN
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 162,339
قیمت غیر نقدی به ریال 129,872
قیمت نقدی به ریال 109,555
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه TOOL 10.
مشخصات (GAL16)
سازنده M3
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 130,000
قیمت غیر نقدی به ریال 120,000
قیمت نقدی به ریال 110,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه SOLD 0.8MIL
مشخصات 0.8MIL 250gr 63 ZHONGSHI
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 155,576
قیمت غیر نقدی به ریال 129,872
قیمت نقدی به ریال 115,033
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه SOLD
مشخصات
سازنده
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 150,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه REMOT315MHZ*
مشخصات (S385)
سازنده N/S
دسته بندی REMOT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 140,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه TOOL..
مشخصات
سازنده !!ANTI STI
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 145,000
قیمت نقدی به ریال 130,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه SOLD OIL*
مشخصات 100gr
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 150,000
قیمت نقدی به ریال 130,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه DP-366D
مشخصات
سازنده ## N/S
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 170,000
قیمت غیر نقدی به ریال 150,000
قیمت نقدی به ریال 130,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه ECS820B
مشخصات DIGITAL MULTIMETER
سازنده N/S
دسته بندی ECS
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 216,453
قیمت غیر نقدی به ریال 165,292
قیمت نقدی به ریال 131,465
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه FLAX F3
مشخصات
سازنده ## N/S
دسته بندی FLAX
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 170,000
قیمت غیر نقدی به ریال 168,000
قیمت نقدی به ریال 140,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه SOLD3
مشخصات 10M
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 160,000
قیمت نقدی به ریال 144,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه SOLDRINGERTH
مشخصات 60W
سازنده ERSA N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 170,000
قیمت نقدی به ریال 155,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه TS11
مشخصات
سازنده ##GOOT N/S
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 190,000
قیمت نقدی به ریال 170,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه PD-610
مشخصات plcc
سازنده N/S PROSK
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 220,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 180,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه R-48A
مشخصات
سازنده N/S GOOT
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 220,000
قیمت غیر نقدی به ریال 205,000
قیمت نقدی به ریال 186,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه TOOL 5.
مشخصات
سازنده ##PROSKIT
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 190,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه HANDI-VAC
مشخصات SMD
سازنده ZAYTR N/S
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 212,000
قیمت نقدی به ریال 192,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه 6PK-223
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 324,679
قیمت غیر نقدی به ریال 236,130
قیمت نقدی به ریال 197,196
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه N452-T-I
مشخصات
سازنده ##HAKKO
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه GS-108
مشخصات CHINA
سازنده N/S CHINA
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه 900M.376.933
مشخصات
سازنده N/S QUTCK
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه TOOL.
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 238,000
قیمت نقدی به ریال 216,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه SILICON100
مشخصات 100g
سازنده N/S
دسته بندی SIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 260,000
قیمت نقدی به ریال 234,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه XYB03-JP
مشخصات
سازنده !!
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 280,000
قیمت غیر نقدی به ریال 260,000
قیمت نقدی به ریال 235,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه YAXUN YX-50G
مشخصات
سازنده DEN M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 300,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه VUO METER
مشخصات
سازنده N/S M11##
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 275,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه TS11/CHINA
مشخصات
سازنده M12
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 310,000
قیمت غیر نقدی به ریال 280,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه TNI-U-109
مشخصات
سازنده TNI N/S
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 275,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه SOLDER
مشخصات (3)
سازنده M12
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 275,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه SOLD.
مشخصات
سازنده ## m12
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 270,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه SOLD AGENIZ
مشخصات g
سازنده 30G M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 275,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه 1PK-V01
مشخصات 1PK-701
سازنده ## N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 280,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه TOOL 11.
مشخصات RDEER
سازنده M3
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 300,000
قیمت نقدی به ریال 270,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه TOOL 5
مشخصات 609-908
سازنده ##PROSKIT
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه SIM/
مشخصات
سازنده M12 053
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه FLAX ORANGE
مشخصات 1LIT
سازنده m3 ##
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه ELEMENT 40W
مشخصات
سازنده M12 ##CHIN
دسته بندی ELEMENT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه CS1-31 ***
مشخصات
سازنده
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 350,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه SWITCHING6A
مشخصات 12V 6A
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 340,000
قیمت نقدی به ریال 310,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه TOOL 5
مشخصات
سازنده
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 350,000
قیمت نقدی به ریال 320,000
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه CP-25Y
مشخصات 2.5M 2M
سازنده !!!N/s
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 380,000
قیمت غیر نقدی به ریال 350,000
قیمت نقدی به ریال 320,000
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه RD 68BC
مشخصات
سازنده ###GOOTN/S
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 360,000
قیمت نقدی به ریال 330,000
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه PM-107C
مشخصات
سازنده ## N/S
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 365,000
قیمت نقدی به ریال 330,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه TOOL/
مشخصات YAXUN
سازنده N/S
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 374,000
قیمت نقدی به ریال 340,000
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه BRUSH
مشخصات
سازنده M12 N/S
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 400,000
قیمت نقدی به ریال 350,000
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه ZAREBIN/MT
مشخصات
سازنده M9
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 380,000
قیمت نقدی به ریال 350,000
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه TOOL 2.
مشخصات
سازنده m12
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 400,000
قیمت نقدی به ریال 350,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه A1023
مشخصات JAPAN-HAKO
سازنده N/S M6#JAP
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 410,000
قیمت غیر نقدی به ریال 380,000
قیمت نقدی به ریال 350,000
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه ZAREBIN/LED
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 400,000
قیمت نقدی به ریال 360,000
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه SWITCHING2A
مشخصات 24V 3A
سازنده N/S
دسته بندی TES
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 400,000
قیمت نقدی به ریال 360,000
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه 8PK-249
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 420,000
قیمت نقدی به ریال 380,000
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه TS15/CHINA
مشخصات
سازنده M3
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 430,000
قیمت نقدی به ریال 390,000
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه SOLDRINGTIP
مشخصات GOOT/CHINA
سازنده M12 050
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 450,000
قیمت نقدی به ریال 400,000
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه SOLDRINGTI**
مشخصات CHINA
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 440,000
قیمت نقدی به ریال 400,000
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه SOLDERINGTII
مشخصات ( )
سازنده M11
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 450,000
قیمت نقدی به ریال 400,000
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه SOLDERING
مشخصات WATT
سازنده m9 ##GOOT/
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 440,000
قیمت نقدی به ریال 400,000
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه SOLDER PAS50
مشخصات 50gr SMD
سازنده N/S M12 ##
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 440,000
قیمت نقدی به ریال 400,000
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه SOLD ***
مشخصات CHINA
سازنده M12 053
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 440,000
قیمت نقدی به ریال 400,000
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه FLAX AGENIZ
مشخصات smd,dip
سازنده M12
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 440,000
قیمت نقدی به ریال 400,000
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه ESD-15
مشخصات
سازنده DEN M12
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 450,000
قیمت نقدی به ریال 400,000
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه CS-2030RTS
مشخصات 3 -
سازنده M12 ##CHIN
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 440,000
قیمت نقدی به ریال 400,000
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه CP-2015F
مشخصات 2MM 1.5M
سازنده m12 CHINE
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 440,000
قیمت نقدی به ریال 400,000
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه TOOL 2
مشخصات PLATO
سازنده M11 ORGI
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 460,000
قیمت نقدی به ریال 420,000
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه 2W
مشخصات NO.300
سازنده
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 470,000
قیمت نقدی به ریال 430,000
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه IRON TIP
مشخصات
سازنده M6 BEST
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 530,000
قیمت غیر نقدی به ریال 490,000
قیمت نقدی به ریال 450,000
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه ELEMENT 60W
مشخصات ERSA
سازنده N/S ERSA
دسته بندی ELEMENT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 480,000
قیمت نقدی به ریال 450,000
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه SOLDRINGIRO!
مشخصات KX-30R GOOT
سازنده APAN N/S
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 520,000
قیمت نقدی به ریال 470,000
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه DE-SOLD 30M
مشخصات WELLER 30M 1.5MM
سازنده m6 N/S
دسته بندی SOLD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 530,000
قیمت نقدی به ریال 480,000
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه TOOL//
مشخصات YX-900M
سازنده M12 053
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه TOOL TV502
مشخصات
سازنده CHIN M12
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 95
قطعه SS11
مشخصات ESD-11
سازنده M12
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 96
قطعه SOLDRINGIR*
مشخصات SI-124B-40 60W
سازنده ##PROSKIT
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 97
قطعه SOLD++
مشخصات
سازنده M3
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 98
قطعه LED TESTER
مشخصات
سازنده N/S M9
دسته بندی TEST
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 99
قطعه ESDSA
مشخصات
سازنده M12 YAGSON
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 100
قطعه ELEMENT.
مشخصات china
سازنده GOOT m12
دسته بندی ELEMENT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh