مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 09:01:46 1399/4/19
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه PHONIX2S/D
مشخصات
سازنده ##N/S DE
دسته بندی FON2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 9,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه PHONIX2R/D
مشخصات
سازنده ##N/S DEGS
دسته بندی FON2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 9,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه PHONIX4S/M
مشخصات
سازنده m3
دسته بندی FON4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه SELF1.8MH*
مشخصات SELF 1800UH (SELF37)
سازنده N/S ##
دسته بندی SELF
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه PHONIX3S/D
مشخصات
سازنده ##N/S DEG
دسته بندی FON3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 14,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,000
قیمت نقدی به ریال 10,500
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه PHONIX2S
مشخصات
سازنده ** m9
دسته بندی FON2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,000
قیمت نقدی به ریال 14,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه PHONIX2R
مشخصات 5.08mm
سازنده ##KAI m9
دسته بندی FON2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,000
قیمت نقدی به ریال 14,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه PHONIX13S/G
مشخصات
سازنده ## N/S
دسته بندی FON13
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,200
قیمت نقدی به ریال 18,200
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه PHONIX15S
مشخصات
سازنده ## N/S
دسته بندی FON15
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 36,300
قیمت غیر نقدی به ریال 23,400
قیمت نقدی به ریال 19,500
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه PHONIX2S.
مشخصات 3.81MM
سازنده ##M8
دسته بندی FON2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه PHONIX2R.
مشخصات 3.81mm
سازنده M9
دسته بندی FON2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه PHONIX5F
مشخصات
سازنده !! M3
دسته بندی FON5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه PHONIX3S/G
مشخصات
سازنده ## KAI M8
دسته بندی FON3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 23,000
قیمت نقدی به ریال 21,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه PHONIX3R
مشخصات
سازنده ##KAI M9
دسته بندی FON3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 23,000
قیمت نقدی به ریال 21,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه PHONIX3R.
مشخصات 3.81MM
سازنده m9
دسته بندی FON3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 26,500
قیمت نقدی به ریال 24,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه PHONIX6F
مشخصات
سازنده M3
دسته بندی FON6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 28,000
قیمت نقدی به ریال 25,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه PHONIX2S/L
مشخصات 7.62MM
سازنده M9
دسته بندی FON2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 26,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه PHONIX2R/L
مشخصات 7.62MM
سازنده M9
دسته بندی FON2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 26,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه PHONIX10M/R
مشخصات
سازنده M9
دسته بندی FON10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 27,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه PHONIX7F
مشخصات
سازنده M3
دسته بندی FON7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,000
قیمت غیر نقدی به ریال 31,000
قیمت نقدی به ریال 28,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه PHONIX4S/G
مشخصات (A5)
سازنده ## KAI M8
دسته بندی FON4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 31,000
قیمت نقدی به ریال 28,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه PHONIX4R
مشخصات
سازنده ##KAI m9
دسته بندی FON4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 31,000
قیمت نقدی به ریال 28,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه PHONIX13S/D
مشخصات
سازنده DEG N/S
دسته بندی FON13
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 32,500
قیمت نقدی به ریال 28,600
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه PHONIX13R/G
مشخصات
سازنده ##DEG N/S
دسته بندی FON13
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 32,500
قیمت نقدی به ریال 28,600
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه PHONIX3S.
مشخصات 3.81MM
سازنده ##M8
دسته بندی FON3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه PHONIX3R/D
مشخصات
سازنده ##DEG m3
دسته بندی FON3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه PHONIX8F
مشخصات
سازنده M3
دسته بندی FON8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 35,000
قیمت نقدی به ریال 32,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه PHONIX5S/G
مشخصات
سازنده ## KIA m3
دسته بندی FON5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 39,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه PHONIX5R
مشخصات
سازنده ## KAI M9
دسته بندی FON5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 39,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه PHONIX16R/D
مشخصات
سازنده DEG N/S
دسته بندی FON16
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 35,200
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه PHONIX3R/L
مشخصات 7.62MM
سازنده M9
دسته بندی FON3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 45,000
قیمت نقدی به ریال 39,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه PHONIX3S/L
مشخصات 7.62MM
سازنده M9
دسته بندی FON3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 45,000
قیمت نقدی به ریال 39,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه PHONIX4S.
مشخصات 3.81MM
سازنده M8##
دسته بندی FON4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه PHONIX4R.
مشخصات 3.81MM
سازنده m9
دسته بندی FON4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه PHONIX4S/D
مشخصات
سازنده ##DEG m3
دسته بندی FON4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه PHONIX4R/D
مشخصات 2A
سازنده ##DEG m3
دسته بندی FON4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه PHONIX6S/G
مشخصات
سازنده ##KAI m10
دسته بندی FON6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 46,000
قیمت نقدی به ریال 42,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه PHONIX6R
مشخصات (A5)
سازنده ##KAI m9
دسته بندی FON6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 46,000
قیمت نقدی به ریال 42,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه PHONIX5S.
مشخصات 3.81MM
سازنده ##m10
دسته بندی FON5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 50,000
قیمت نقدی به ریال 45,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه PHONIX7S/G
مشخصات
سازنده ##KIA m9
دسته بندی FON7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 54,000
قیمت نقدی به ریال 49,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه PHONIX7R
مشخصات
سازنده ## KAI m9
دسته بندی FON7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 54,000
قیمت نقدی به ریال 49,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه PHONIX5R.
مشخصات 3.81MM
سازنده m9
دسته بندی FON5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه PHONIX5S/D
مشخصات 2A
سازنده #DEGSON m3
دسته بندی FON5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه PHONIX5R/D
مشخصات
سازنده ##DEGSN m3
دسته بندی FON5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه PHONIX4R/L
مشخصات 7.62MM
سازنده M9
دسته بندی FON4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 60,000
قیمت نقدی به ریال 52,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه PHONIX6/F/
مشخصات 3.81MM
سازنده m3
دسته بندی FON6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 60,000
قیمت نقدی به ریال 54,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه PHONIX8S/G
مشخصات
سازنده ##KA m3
دسته بندی FON8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 62,000
قیمت نقدی به ریال 56,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه PHONIX8R
مشخصات
سازنده ##KA m9
دسته بندی FON8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 62,000
قیمت نقدی به ریال 56,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه PHONIX6S.
مشخصات 3.81MM
سازنده m3
دسته بندی FON6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه PHONIX6S/D
مشخصات
سازنده #DEGSON m3
دسته بندی FON6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه PHONIX6R/D
مشخصات 2A
سازنده #DEGSON m3
دسته بندی FON6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه PHONIX7R.
مشخصات 3.81MM
سازنده N/S m3
دسته بندی FON7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 70,000
قیمت نقدی به ریال 63,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه PHONIX9S/G
مشخصات D89
سازنده ## KAI M9
دسته بندی FON9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 70,000
قیمت نقدی به ریال 63,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه PHONIX9R
مشخصات
سازنده ## KAI M9
دسته بندی FON9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 70,000
قیمت نقدی به ریال 63,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه PHONIX5R/L
مشخصات 7.62MM
سازنده M9
دسته بندی FON5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 75,000
قیمت نقدی به ریال 65,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه PHONIX7S/D
مشخصات 2A
سازنده #DEGSON m3
دسته بندی FON7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 77,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه PHONIX7R/D
مشخصات 2A
سازنده #DEGSON m3
دسته بندی FON7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 77,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه PHONIX10S/G
مشخصات
سازنده !! M9
دسته بندی FON10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 80,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه PHONIX10R/G
مشخصات
سازنده KAI M9
دسته بندی FON10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 80,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه PHONIX7S.
مشخصات 3.81MM
سازنده m3 ##
دسته بندی FON7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 85,000
قیمت نقدی به ریال 77,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه PHONIX11S/G
مشخصات
سازنده ## M5
دسته بندی FON11
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 85,000
قیمت نقدی به ریال 77,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه PHONIX11R
مشخصات
سازنده ## KAI M5
دسته بندی FON11
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 85,000
قیمت نقدی به ریال 77,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه PHONIX6S/L
مشخصات 7.62MM
سازنده M9
دسته بندی FON6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 78,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه PHONIX6R/L
مشخصات 7.62
سازنده M9
دسته بندی FON6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 78,000
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه PHONIX6R.
مشخصات 3.81MM
سازنده m3
دسته بندی FON6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 86,000
قیمت نقدی به ریال 78,000
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه PHONIX8S.
مشخصات 3.81MM 2A
سازنده ## m3
دسته بندی FON8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه PHONIX8R.
مشخصات 3.81MM
سازنده m3
دسته بندی FON8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه PHONIX8S/D
مشخصات 2A
سازنده #DEGSON m3
دسته بندی FON8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 88,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه PHONIX8R/D
مشخصات
سازنده #DEGSON m3
دسته بندی FON8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 88,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه PHONIX12S/G
مشخصات D89
سازنده ## KAI M5
دسته بندی FON12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 93,000
قیمت نقدی به ریال 84,000
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه PHONIX12R/G
مشخصات
سازنده ## KAI M9
دسته بندی FON12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 93,000
قیمت نقدی به ریال 84,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه PHONIX9R.
مشخصات 3.81MM
سازنده m9
دسته بندی FON9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 100,000
قیمت نقدی به ریال 90,000
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه PHONIX9S/D
مشخصات 2A
سازنده #DEGSON m3
دسته بندی FON9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 99,000
قیمت نقدی به ریال 90,000
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه PHONIX9R/D
مشخصات 2A
سازنده #DEGSON m3
دسته بندی FON9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 99,000
قیمت نقدی به ریال 90,000
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه PHONIX7R/L
مشخصات 7.62MM
سازنده M9
دسته بندی FON7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 140,000
قیمت غیر نقدی به ریال 105,000
قیمت نقدی به ریال 91,000
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه PHONIX10S.
مشخصات 3.81MM
سازنده m3 ##
دسته بندی FON10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه PHONIX10R.
مشخصات 3.81MM
سازنده m3
دسته بندی FON10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه PHONIX10S/D
مشخصات
سازنده #DEGSON m3
دسته بندی FON10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه PHONIX10R/D
مشخصات 2A
سازنده N/S #DEGSO
دسته بندی FON10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه PHONIX8R/L
مشخصات 7.62
سازنده M9
دسته بندی FON8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 160,000
قیمت غیر نقدی به ریال 120,000
قیمت نقدی به ریال 104,000
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه PHONIX15R/G
مشخصات
سازنده ##m3
دسته بندی FON15
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 115,000
قیمت نقدی به ریال 105,000
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه PHONIX9S.
مشخصات 3.81MM
سازنده ##m5
دسته بندی FON9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 130,000
قیمت غیر نقدی به ریال 120,000
قیمت نقدی به ریال 110,000
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه PHONIX14R/DE
مشخصات 2A A6
سازنده 2DEG M5
دسته بندی FON14
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 135,000
قیمت غیر نقدی به ریال 123,000
قیمت نقدی به ریال 112,000
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه PHONIX16R/G
مشخصات
سازنده ## M5
دسته بندی FON16
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 160,000
قیمت غیر نقدی به ریال 123,000
قیمت نقدی به ریال 112,000
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه PHONIX14S/G
مشخصات 2A
سازنده ## M5
دسته بندی FON14
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 135,000
قیمت غیر نقدی به ریال 123,000
قیمت نقدی به ریال 112,000
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه PHONIX14R/G
مشخصات
سازنده M5
دسته بندی FON14
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 135,000
قیمت غیر نقدی به ریال 123,000
قیمت نقدی به ریال 112,000
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه PHONIX17R/G
مشخصات A6
سازنده ## M3
دسته بندی FON17
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 170,000
قیمت غیر نقدی به ریال 130,000
قیمت نقدی به ریال 120,000
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه PHONIX18R/G
مشخصات
سازنده ## M3
دسته بندی FON18
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 180,000
قیمت غیر نقدی به ریال 140,000
قیمت نقدی به ریال 126,000
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه PHONIX10R/L
مشخصات 7.62MM
سازنده M9
دسته بندی FON10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 150,000
قیمت نقدی به ریال 130,000
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه PHONIX11S/D
مشخصات 2A
سازنده DEG m3
دسته بندی FON11
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 145,000
قیمت نقدی به ریال 132,000
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه PHONIX11R/D
مشخصات 2A
سازنده DEG m3
دسته بندی FON11
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 145,000
قیمت نقدی به ریال 132,000
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه PHONIX19R/G
مشخصات A6
سازنده ## m3
دسته بندی FON19
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 190,000
قیمت غیر نقدی به ریال 146,000
قیمت نقدی به ریال 133,000
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه PHONIX20R/G
مشخصات
سازنده ## m3
دسته بندی FON20
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 154,000
قیمت نقدی به ریال 140,000
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه PHONIX12S/D
مشخصات 2A
سازنده DEG m3
دسته بندی FON12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 170,000
قیمت غیر نقدی به ریال 160,000
قیمت نقدی به ریال 144,000
پیش فاکتور
ردیف 95
قطعه PHONIX12R/D
مشخصات
سازنده DEG m3
دسته بندی FON12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 170,000
قیمت غیر نقدی به ریال 160,000
قیمت نقدی به ریال 144,000
پیش فاکتور
ردیف 96
قطعه PHONIX12R/L
مشخصات 7.62
سازنده M9
دسته بندی FON12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 240,000
قیمت غیر نقدی به ریال 180,000
قیمت نقدی به ریال 156,000
پیش فاکتور
ردیف 97
قطعه PHONIX13R/K
مشخصات
سازنده N/S M3
دسته بندی FON13
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 180,000
قیمت غیر نقدی به ریال 175,000
قیمت نقدی به ریال 156,000
پیش فاکتور
ردیف 98
قطعه PHONIX17R/D
مشخصات
سازنده DEG !!N/S
دسته بندی FON17
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 190,000
قیمت نقدی به ریال 170,000
پیش فاکتور
ردیف 99
قطعه PHONIX15R/D
مشخصات
سازنده DEG m3
دسته بندی FON15
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 220,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 180,000
پیش فاکتور
ردیف 100
قطعه PHONIX18R/D
مشخصات
سازنده DEG m3
دسته بندی FON18
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 240,000
قیمت نقدی به ریال 216,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh