مجتمع الکترونیک پایا


به روز رسانی پایگاه داده در 11:19:50 1396/12/28
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه SF1EU2T
مشخصات
سازنده
دسته بندی WIRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500
قیمت غیر نقدی به ریال 220
قیمت نقدی به ریال 200
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه SF1EU2KM
مشخصات
سازنده SF1EU2KM
دسته بندی WIRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 591
قیمت نقدی به ریال 438
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه FLAT 16PIN.
مشخصات
سازنده
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 750
قیمت نقدی به ریال 650
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه FLAT 16PIN
مشخصات 1M*250M
سازنده
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 750
قیمت نقدی به ریال 650
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه WIRE HEAD4
مشخصات -
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 950
قیمت نقدی به ریال 850
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه WIRE HEAD3
مشخصات -
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه WIRE HEAD5
مشخصات -
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500
قیمت غیر نقدی به ریال 1,300
قیمت نقدی به ریال 1,150
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه WIRE HEAD1
مشخصات ( )
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,800
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه WIRE HEAD6
مشخصات ( - )
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,500
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه WIRE HEAD2
مشخصات -
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,300
قیمت نقدی به ریال 2,100
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه FLAT 28PIN
مشخصات DVD 25CM
سازنده
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,600
قیمت نقدی به ریال 3,250
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه FLAT 30PIN
مشخصات DVD 25CM
سازنده N/S
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000
قیمت نقدی به ریال 4,550
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه FLAT 23PIN.
مشخصات
سازنده
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,700
قیمت نقدی به ریال 5,200
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه FLAT 23PIN
مشخصات 25CM
سازنده
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,700
قیمت نقدی به ریال 5,200
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه WIRE TEL
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی WIRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,000
قیمت نقدی به ریال 5,500
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه CABLE 10*
مشخصات CABLE IDE
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,000
قیمت نقدی به ریال 5,500
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه CABLE 1
مشخصات 305m E CAT5
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,000
قیمت نقدی به ریال 5,500
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه FLAT 24PIN.
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,450
قیمت نقدی به ریال 5,850
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه FLAT 24PIN
مشخصات
سازنده
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,450
قیمت نقدی به ریال 5,850
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه FLAT 32PIN
مشخصات
سازنده
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,200
قیمت نقدی به ریال 6,500
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه CABLE 5*
مشخصات
سازنده *
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه CABLE 11
مشخصات CAT5
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه FLAT 30PIN.
مشخصات DVD PORTABLE 25CM
سازنده
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,500
قیمت نقدی به ریال 10,500
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه FLAT 26PIN
مشخصات DVD PORTABLE 25CM
سازنده N/S
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,500
قیمت نقدی به ریال 10,500
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه CABLE 9
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 18,940
قیمت غیر نقدی به ریال 12,987
قیمت نقدی به ریال 10,955
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه CABLE15
مشخصات USB
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 18,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,000
قیمت نقدی به ریال 14,500
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه FLAT 70PIN
مشخصات DVD
سازنده
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 18,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,500
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه FLAT 50PIN.
مشخصات DVD 30CM
سازنده
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 18,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,500
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه FLAT 50PIN
مشخصات DVD
سازنده
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 18,000
قیمت غیر نقدی به ریال 17,000
قیمت نقدی به ریال 15,500
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه CABLE 20
مشخصات
سازنده *
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 17,500
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه CABLE 12
مشخصات BACK TO BACK
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 17,500
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه CABLE**
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه CABLE 4
مشخصات
سازنده
دسته بندی CABLE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه CABLE 2
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه CABLE 3.
مشخصات
سازنده !!
دسته بندی CABLE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 27,500
قیمت نقدی به ریال 25,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه CABLE 3
مشخصات
سازنده !!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 27,500
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه CABLE 13
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه CABLE **
مشخصات
سازنده ***
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه WIRE BREAD1
مشخصات WIREBREAD MALE-FEMALE
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه WIRE BREAD/
مشخصات WIREBREAD BORD MALE-MALE
سازنده GAL10
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه WIRE BREAD
مشخصات WIRE BREAD BORD FEMALE-FEMALE
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه CABLE 8
مشخصات 10A
سازنده #!!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه CABLE 10
مشخصات ISP
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه FLAT50.
مشخصات
سازنده ##
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 75,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه WIRE**
مشخصات
سازنده
دسته بندی TOOL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 165,000
قیمت غیر نقدی به ریال 165,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه TOCP172
مشخصات OPTIC FIBER CABLE CONN 3METER
سازنده ##
دسته بندی 172
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 175,000
قیمت غیر نقدی به ریال 175,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه WIREAP/GREEN
مشخصات 305M R/OR/GR/YE/BL/BR/WHI/PI/G
سازنده (GAL9)
دسته بندی WIRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 180,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه FLAT10
مشخصات 30.5 M
سازنده
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 214,000
قیمت غیر نقدی به ریال 214,000
قیمت نقدی به ریال 192,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه FLAT14
مشخصات 30.5M
سازنده ##
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 300,000
قیمت نقدی به ریال 270,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه FLAT16
مشخصات 30.5M
سازنده ##
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 342,000
قیمت غیر نقدی به ریال 342,000
قیمت نقدی به ریال 308,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه FLAT20
مشخصات 30.5
سازنده ##
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 427,000
قیمت غیر نقدی به ریال 427,000
قیمت نقدی به ریال 385,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه FLAT10 COLOR
مشخصات 30.5 M
سازنده ##
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 458,000
قیمت غیر نقدی به ریال 458,000
قیمت نقدی به ریال 397,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه FLAT24
مشخصات 30.5M
سازنده ##
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 513,000
قیمت غیر نقدی به ریال 513,000
قیمت نقدی به ریال 462,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه FLAT28
مشخصات 30.5M
سازنده ##N/S
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 513,000
قیمت غیر نقدی به ریال 513,000
قیمت نقدی به ریال 470,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه FLAT10L
مشخصات 76.5M M
سازنده ##
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 536,000
قیمت غیر نقدی به ریال 536,000
قیمت نقدی به ریال 482,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه FLAT26
مشخصات 30.5M
سازنده ##
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 555,000
قیمت غیر نقدی به ریال 555,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه FLAT30
مشخصات 30.5
سازنده ##
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 640,000
قیمت غیر نقدی به ریال 640,000
قیمت نقدی به ریال 577,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه FLAT32
مشخصات 30.5M
سازنده ##
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 684,000
قیمت غیر نقدی به ریال 684,000
قیمت نقدی به ریال 615,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه FLAT34
مشخصات 30.5M
سازنده ##
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 726,000
قیمت غیر نقدی به ریال 726,000
قیمت نقدی به ریال 654,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه FLAT14L
مشخصات 76.5 M
سازنده ##
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 750,000
قیمت غیر نقدی به ریال 750,000
قیمت نقدی به ریال 675,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه CABLEAWG24//
مشخصات 305m
سازنده
دسته بندی CABLE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 820,000
قیمت غیر نقدی به ریال 820,000
قیمت نقدی به ریال 710,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه CABLEAWG24/
مشخصات 305m
سازنده
دسته بندی CABLE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 820,000
قیمت غیر نقدی به ریال 820,000
قیمت نقدی به ریال 710,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه CABLEAWG24
مشخصات 305m
سازنده
دسته بندی CABLE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 820,000
قیمت غیر نقدی به ریال 820,000
قیمت نقدی به ریال 710,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه CABLE//AWG24
مشخصات 305m
سازنده
دسته بندی CABLE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 820,000
قیمت غیر نقدی به ریال 820,000
قیمت نقدی به ریال 710,000
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه CABLE/ AWG24
مشخصات 305m
سازنده
دسته بندی CABLE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 850,000
قیمت غیر نقدی به ریال 850,000
قیمت نقدی به ریال 710,000
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه CABLE AWG24/
مشخصات 305m
سازنده
دسته بندی CABLE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 820,000
قیمت غیر نقدی به ریال 820,000
قیمت نقدی به ریال 710,000
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه FLAT16.
مشخصات 50M
سازنده N/S
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 792,000
قیمت غیر نقدی به ریال 792,000
قیمت نقدی به ریال 720,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه FLAT14*COLO
مشخصات 30.5 COLOR
سازنده ## N/S
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 864,236
قیمت غیر نقدی به ریال 864,236
قیمت نقدی به ریال 723,055
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه FLAT40
مشخصات 30.5M
سازنده ##*****
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 854,000
قیمت غیر نقدی به ریال 854,000
قیمت نقدی به ریال 769,000
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه FLAT10*COLOR
مشخصات 61
سازنده
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 915,000
قیمت غیر نقدی به ریال 915,000
قیمت نقدی به ریال 793,000
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه FLAT50
مشخصات 30.5M
سازنده ##
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,068,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,068,000
قیمت نقدی به ریال 961,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه FLAT16L
مشخصات 76.5m M
سازنده ## *******
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,080,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,080,000
قیمت نقدی به ریال 980,000
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه CABLE/AWG28
مشخصات 200m
سازنده
دسته بندی CABLE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100,000
قیمت نقدی به ریال 1,000,000
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه FLAT14*COLOR
مشخصات 61
سازنده ##TAIWA
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,280,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,280,000
قیمت نقدی به ریال 1,110,000
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه FLAT60.
مشخصات 30.5
سازنده ##
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,281,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,281,000
قیمت نقدی به ریال 1,153,000
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه FLAT24*COLOR
مشخصات 30.5
سازنده ##
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,289,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,289,000
قیمت نقدی به ریال 1,172,000
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه FLAT20/
مشخصات 61M
سازنده OKI JAPAN
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,342,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,342,000
قیمت نقدی به ریال 1,220,000
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه FLAT64
مشخصات 30.5
سازنده ## ****
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,367,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,367,000
قیمت نقدی به ریال 1,230,000
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه FLAT26L
مشخصات 76.5M M
سازنده ##
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,393,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,393,000
قیمت نقدی به ریال 1,253,000
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه FLAT16*COLOR
مشخصات 61
سازنده ##
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,464,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,464,000
قیمت نقدی به ریال 1,270,000
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه FLAT20L
مشخصات 76.5M
سازنده ##
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,420,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,420,000
قیمت نقدی به ریال 1,285,000
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه SIM SHILD
مشخصات 200M
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,600,000
قیمت نقدی به ریال 1,400,000
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه FLAT30L
مشخصات 76.5M
سازنده ##
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,607,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,607,000
قیمت نقدی به ریال 1,450,000
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه FLAT34*
مشخصات 76.5M
سازنده ##
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,820,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,820,000
قیمت نقدی به ریال 1,639,000
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه FLAT34 COLOR
مشخصات 30.5
سازنده ##
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,825,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,825,000
قیمت نقدی به ریال 1,659,000
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه SIM SHILD//
مشخصات 200M
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,900,000
قیمت نقدی به ریال 1,700,000
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه FLAT40L
مشخصات 76.5M
سازنده ##
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,142,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,142,000
قیمت نقدی به ریال 1,928,000
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه FLAT40/COLOR
مشخصات 30.5
سازنده N/S
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,147,200
قیمت غیر نقدی به ریال 2,147,200
قیمت نقدی به ریال 1,952,000
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه FLAT20 COLOR
مشخصات 61
سازنده ##
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,147,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,147,000
قیمت نقدی به ریال 1,952,000
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه FLAT26*
مشخصات 61M
سازنده
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,440,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,440,000
قیمت نقدی به ریال 2,220,000
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه SIM SHILD.
مشخصات 200M 26AWG
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,500,000
قیمت نقدی به ریال 2,300,000
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه FLAT24 COLOR
مشخصات 30.5
سازنده ##
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,570,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,570,000
قیمت نقدی به ریال 2,340,000
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه FLAT50L
مشخصات 76.5M
سازنده ##*****
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,678,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,678,000
قیمت نقدی به ریال 2,410,000
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه FLAT26 COLOR
مشخصات 61
سازنده ##
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,800,000
قیمت نقدی به ریال 2,538,000
پیش فاکتور
ردیف 95
قطعه CABLE AWG18R
مشخصات 305M
سازنده
دسته بندی CABLE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,700,000
قیمت نقدی به ریال 2,610,000
پیش فاکتور
ردیف 96
قطعه CABLE AWG18
مشخصات 305M
سازنده
دسته بندی CABLE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,870,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,870,000
قیمت نقدی به ریال 2,610,000
پیش فاکتور
ردیف 97
قطعه FLAT60
مشخصات 76.5
سازنده ##
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,213,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,213,000
قیمت نقدی به ریال 2,900,000
پیش فاکتور
ردیف 98
قطعه FLAT30LCOLOR
مشخصات 61
سازنده ##
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,221,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,221,000
قیمت نقدی به ریال 2,928,000
پیش فاکتور
ردیف 99
قطعه FLAT64L
مشخصات 76.5M
سازنده ##
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,428,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,428,000
قیمت نقدی به ریال 3,085,000
پیش فاکتور
ردیف 100
قطعه FLAT32LCOLOR
مشخصات 61M
سازنده
دسته بندی FLAT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,435,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,435,000
قیمت نقدی به ریال 3,123,000
پیش فاکتور