مجتمع الکترونیک پایا


به روز رسانی پایگاه داده در 11:19:50 1396/12/28
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه HS TUBE 25M/
مشخصات VARNISH 15CM(A) (CUT)
سازنده
دسته بندی V25
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه HS TUBE 10MC
مشخصات VARNISH 10MM 1.2M BLACK
سازنده
دسته بندی V10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه HS TUEB3.5
مشخصات VARNISH 100M
سازنده N/S
دسته بندی V3.5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 153,484
قیمت غیر نقدی به ریال 153,484
قیمت نقدی به ریال 127,082
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه HS TUBE 6MIL
مشخصات VARNISH 50M BLACK
سازنده ## N/S
دسته بندی VARNISH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 185,000
قیمت غیر نقدی به ریال 185,000
قیمت نقدی به ریال 170,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه HS TUBE 7MM/
مشخصات VARNISH 50M
سازنده
دسته بندی V7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 180,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه HS TUBE 1MM
مشخصات VARNISH 200M BLACK
سازنده ##
دسته بندی V1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 231,000
قیمت غیر نقدی به ریال 231,000
قیمت نقدی به ریال 210,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه HS TUBE 9MM
مشخصات VARNISH 100M
سازنده N/S
دسته بندی V9
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 259,744
قیمت غیر نقدی به ریال 259,744
قیمت نقدی به ریال 219,107
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه HS TUBE 2.5
مشخصات VARNISH 150M
سازنده
دسته بندی V2.5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 250,000
قیمت نقدی به ریال 225,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه HS TUBE 12.5
مشخصات VARNISH 45M BLUE 300
سازنده
دسته بندی V12.5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 255,000
قیمت غیر نقدی به ریال 255,000
قیمت نقدی به ریال 230,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه HS TUBE 1.5
مشخصات (R) VARNISH 200M
سازنده
دسته بندی V1.5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 260,000
قیمت غیر نقدی به ریال 260,000
قیمت نقدی به ریال 235,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه HS TUBE 4.5M
مشخصات VARNISH 100M
سازنده N/S
دسته بندی V4.5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 283,357
قیمت غیر نقدی به ریال 283,357
قیمت نقدی به ریال 253,070
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه HS TUBE 6MM.
مشخصات VARNISH 76M
سازنده ## N/S
دسته بندی VARNISH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 290,000
قیمت غیر نقدی به ریال 290,000
قیمت نقدی به ریال 260,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه HS TUBE 4MM-
مشخصات VARNISH 100M BLACK
سازنده
دسته بندی V4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 286,000
قیمت غیر نقدی به ریال 286,000
قیمت نقدی به ریال 260,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه HS TUBE 1M/R
مشخصات VARNISH 200M
سازنده
دسته بندی V1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 290,000
قیمت غیر نقدی به ریال 290,000
قیمت نقدی به ریال 263,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه HS TUBE 2MM
مشخصات VARNISH 200M BLACK
سازنده ##N/S
دسته بندی V2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 290,000
قیمت غیر نقدی به ریال 290,000
قیمت نقدی به ریال 264,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه HS TUBE 8MM/
مشخصات VARNISH 8MM 75M
سازنده
دسته بندی V8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 310,000
قیمت غیر نقدی به ریال 310,000
قیمت نقدی به ریال 280,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه HS TUBE 8MIL
مشخصات VARNISH 75M ORANGE
سازنده
دسته بندی V8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 310,000
قیمت غیر نقدی به ریال 310,000
قیمت نقدی به ریال 280,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه HS TUBE 13M
مشخصات VARNISH 50M
سازنده
دسته بندی V13
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 333,000
قیمت غیر نقدی به ریال 333,000
قیمت نقدی به ریال 302,500
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه HS TUBE 1.5R
مشخصات VARNISH 200M
سازنده N/S
دسته بندی V1.5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 354,196
قیمت غیر نقدی به ریال 354,196
قیمت نقدی به ریال 306,750
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه HS TUBE 3MM
مشخصات VARNISH 200M BLACK
سازنده ## N/S
دسته بندی V3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 357,000
قیمت غیر نقدی به ریال 357,000
قیمت نقدی به ریال 324,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه HS TUBE 3MM/
مشخصات VARNISH 168M BLACK
سازنده N/S
دسته بندی V3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 360,000
قیمت غیر نقدی به ریال 360,000
قیمت نقدی به ریال 330,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه HS TUBE 6MM
مشخصات VARNISH 100M BLACK
سازنده ## N/S
دسته بندی VARNISH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 370,000
قیمت غیر نقدی به ریال 370,000
قیمت نقدی به ریال 336,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه HS TUBE 7MM
مشخصات VARNISH 100M BLACK
سازنده ##
دسته بندی V7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 400,000
قیمت نقدی به ریال 360,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه HS TUBE 2.5V
مشخصات VARNISH 200M
سازنده
دسته بندی V2.5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 396,000
قیمت غیر نقدی به ریال 396,000
قیمت نقدی به ریال 360,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه HS TUBE 10MI
مشخصات VARNISH BLACK 75M
سازنده
دسته بندی V10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 400,000
قیمت نقدی به ریال 360,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه HS TUBE 8MM
مشخصات VARNISH 100M BLACK
سازنده ##
دسته بندی V8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 410,000
قیمت غیر نقدی به ریال 410,000
قیمت نقدی به ریال 372,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه HS TUBE 8M/R
مشخصات VARNISH 100M
سازنده ##
دسته بندی V8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 410,000
قیمت غیر نقدی به ریال 410,000
قیمت نقدی به ریال 372,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه HS TUBE 7MM*
مشخصات VARNISH 7MIL RED 100M
سازنده
دسته بندی V7
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 440,000
قیمت غیر نقدی به ریال 440,000
قیمت نقدی به ریال 400,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه HS TUBE 1MIL
مشخصات VARNISH 400M BLACK
سازنده ##
دسته بندی V1
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 450,000
قیمت نقدی به ریال 410,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه HS TUBE 15M
مشخصات VARNISH 50M
سازنده
دسته بندی V15
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 475,000
قیمت غیر نقدی به ریال 475,000
قیمت نقدی به ریال 432,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه HS THUB .5
مشخصات VARNISH 200M
سازنده ##
دسته بندی V0.5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 501,000
قیمت غیر نقدی به ریال 501,000
قیمت نقدی به ریال 456,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه HS TUBE.16MM
مشخصات VARNISH 50M
سازنده
دسته بندی V16
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 515,000
قیمت غیر نقدی به ریال 515,000
قیمت نقدی به ریال 468,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه HS TUBE 1.5M
مشخصات VARNISH 400M
سازنده ##
دسته بندی V1.5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 520,000
قیمت غیر نقدی به ریال 520,000
قیمت نقدی به ریال 470,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه HS TUBE 10MM
مشخصات VARNISH 100M BLACK
سازنده ## C42
دسته بندی V10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 530,000
قیمت غیر نقدی به ریال 530,000
قیمت نقدی به ریال 480,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه HS TUBE 10ML
مشخصات VARNISH 100M RED/WHITE
سازنده
دسته بندی V10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 530,000
قیمت غیر نقدی به ریال 530,000
قیمت نقدی به ریال 480,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه HS TUBE 4MM
مشخصات VARNISH 200M BLACK
سازنده ##
دسته بندی V4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 570,000
قیمت غیر نقدی به ریال 570,000
قیمت نقدی به ریال 516,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه HS TUBE 2MM
مشخصات VARNISH 400M BLACK
سازنده ##
دسته بندی V2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 580,000
قیمت غیر نقدی به ریال 580,000
قیمت نقدی به ریال 530,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه HS TUBE 10M/
مشخصات VARNISH 10MM 100M
سازنده
دسته بندی V10
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 594,000
قیمت غیر نقدی به ریال 594,000
قیمت نقدی به ریال 540,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه HS TUBE 5MM
مشخصات VARNISH 200M BLACK
سازنده ## C42
دسته بندی V5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 640,000
قیمت غیر نقدی به ریال 640,000
قیمت نقدی به ریال 580,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه HS TUBE 12MM
مشخصات VARNISH 100M BLACK
سازنده ## C42
دسته بندی V12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 650,000
قیمت غیر نقدی به ریال 650,000
قیمت نقدی به ریال 590,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه HS TUBE 6MM*
مشخصات VARNISH 200M BLACK
سازنده ##
دسته بندی V6
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 660,000
قیمت غیر نقدی به ریال 660,000
قیمت نقدی به ریال 600,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه HS TUBE 13MM
مشخصات VARNISH 100M
سازنده
دسته بندی V13
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 666,000
قیمت غیر نقدی به ریال 666,000
قیمت نقدی به ریال 605,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه HS TUBE 6MM+
مشخصات VARNISH 200M RED/YELLOW
سازنده ##
دسته بندی VARNISH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 740,000
قیمت غیر نقدی به ریال 740,000
قیمت نقدی به ریال 670,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه HS TUBE 6M
مشخصات VARNISH 200M BLACK
سازنده ## C42
دسته بندی VARNISH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 740,000
قیمت غیر نقدی به ریال 740,000
قیمت نقدی به ریال 670,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه HS TUBE 5MM*
مشخصات VARNISH 200M RED
سازنده J14
دسته بندی V5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 730,000
قیمت غیر نقدی به ریال 730,000
قیمت نقدی به ریال 670,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه HS TUBE 2MM*
مشخصات VARNISH 400M
سازنده ##
دسته بندی V2
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 773,000
قیمت غیر نقدی به ریال 773,000
قیمت نقدی به ریال 672,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه HS TUBE 28MM
مشخصات VARNISH 50M /
سازنده !! C42 N/S
دسته بندی V28
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 809,589
قیمت غیر نقدی به ریال 809,589
قیمت نقدی به ریال 676,102
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه HS TUBE 6M/
مشخصات VARNISH 200M
سازنده
دسته بندی VARNISH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 770,000
قیمت غیر نقدی به ریال 770,000
قیمت نقدی به ریال 696,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه HS TUBE 8MM.
مشخصات VARNISH
سازنده ##
دسته بندی V8
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 840,000
قیمت غیر نقدی به ریال 840,000
قیمت نقدی به ریال 700,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه HS TUBE 2.5M
مشخصات VARNISH 400M BLACK
سازنده
دسته بندی V2.5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 800,000
قیمت نقدی به ریال 720,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه HS TUBE 14MM
مشخصات VARNISH 100M BLACK
سازنده ## C42
دسته بندی V14
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 820,000
قیمت غیر نقدی به ریال 820,000
قیمت نقدی به ریال 740,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه HS TUBE 45MM
مشخصات VARNISH 25M
سازنده
دسته بندی V45
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 900,000
قیمت نقدی به ریال 820,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه HS TUBE 3MMG
مشخصات VARNISH 400M YELLOW
سازنده J14
دسته بندی V3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 900,000
قیمت نقدی به ریال 820,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه HS TUBE 16MM
مشخصات VARNISH 100M
سازنده ## C42
دسته بندی V16
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 930,000
قیمت غیر نقدی به ریال 930,000
قیمت نقدی به ریال 840,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه HS TUBE 25MM
مشخصات VARNISH 50M /
سازنده ##C42
دسته بندی V25
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 900,000
قیمت نقدی به ریال 850,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه HS TUBE 3MIL
مشخصات VARNISH 400M BLACK
سازنده N/S##
دسته بندی V3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 950,000
قیمت غیر نقدی به ریال 950,000
قیمت نقدی به ریال 864,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه HS TUBE 15MM
مشخصات VARNISH 100M
سازنده ##
دسته بندی V15
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 950,000
قیمت غیر نقدی به ریال 950,000
قیمت نقدی به ریال 864,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه HS TUBE 3MI/
مشخصات VARNISH 400M
سازنده
دسته بندی V3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 970,000
قیمت غیر نقدی به ریال 970,000
قیمت نقدی به ریال 880,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه HS TUBE 3../
مشخصات VARNISH 400M RED
سازنده
دسته بندی V3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 970,000
قیمت غیر نقدی به ریال 970,000
قیمت نقدی به ریال 880,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه HS TUBE 30MI
مشخصات 30MM 40M
سازنده
دسته بندی V30
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,000,000
قیمت نقدی به ریال 900,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه HS TUBE 3.5M
مشخصات VARNISH 400M
سازنده
دسته بندی V3.5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,030,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,030,000
قیمت نقدی به ریال 912,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه HS TUBE 12
مشخصات VARNISH 100M
سازنده ## C42
دسته بندی V12
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,108,800
قیمت غیر نقدی به ریال 1,108,800
قیمت نقدی به ریال 924,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه HS TUBE 4MIL
مشخصات VARNISH 400M BLACK
سازنده ##
دسته بندی V4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,140,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,140,000
قیمت نقدی به ریال 1,030,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه HS TUBE 3/
مشخصات VARNISH 500M BLACK
سازنده N/S
دسته بندی V3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,200,000
قیمت نقدی به ریال 1,080,000
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه HS TUBE 4MM.
مشخصات VARNISH 400M YELLOW
سازنده
دسته بندی V4
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,230,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,230,000
قیمت نقدی به ریال 1,120,000
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه HS TUBE 30MM
مشخصات VARNISH 50M
سازنده ##
دسته بندی V30
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,230,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,230,000
قیمت نقدی به ریال 1,120,000
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه HS TUBE 60MM
مشخصات VARNISH 25M
سازنده N/S C42
دسته بندی V60
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,275,102
قیمت غیر نقدی به ریال 1,275,102
قیمت نقدی به ریال 1,139,359
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه HS TUBE 50MM
مشخصات VARNISH 25M BLACK
سازنده
دسته بندی V50
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,290,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,290,000
قیمت نقدی به ریال 1,170,000
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه HS TUBE 6MM/
مشخصات VARNISH 400M YELLOW
سازنده
دسته بندی VARNISH
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,480,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,480,000
قیمت نقدی به ریال 1,350,000
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه HS TUBE 5MM/
مشخصات VARNISH 200M WHITE
سازنده
دسته بندی V5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,530,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,530,000
قیمت نقدی به ریال 1,390,000
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه HS TUBE 20M
مشخصات VARNISH 100M
سازنده
دسته بندی V20
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,580,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,580,000
قیمت نقدی به ریال 1,440,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه HS TUBE 18MM
مشخصات VARNISH 100M
سازنده ##
دسته بندی V18
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,584,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,584,000
قیمت نقدی به ریال 1,440,000
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه HS TUBE 22MM
مشخصات VARNISH 100M
سازنده ## C42
دسته بندی V22
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800,000
قیمت نقدی به ریال 1,500,000
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه HS TUBE 16M/
مشخصات 100M
سازنده
دسته بندی V16
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,720,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,720,000
قیمت نقدی به ریال 1,560,000
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه HS TUBE 80MM
مشخصات VARNISH 25M
سازنده C42
دسته بندی V80
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,880,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,880,000
قیمت نقدی به ریال 1,710,000
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه HS TUBE 35MM
مشخصات VARNISH 50M
سازنده C42
دسته بندی V35
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,050,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,050,000
قیمت نقدی به ریال 1,860,000
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه HS TUBE 100M
مشخصات VARNISH 25M
سازنده C42
دسته بندی V100
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,220,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,220,000
قیمت نقدی به ریال 2,020,000
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه HS TUBE 70MM
مشخصات VARNISH 25M
سازنده
دسته بندی V70
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,300,000
قیمت نقدی به ریال 2,100,000
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه HS TUBE 40MM
مشخصات VARNISH 50M /
سازنده ## C42
دسته بندی V40
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,480,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,480,000
قیمت نقدی به ریال 2,448,000
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه HS TUBE 90MM
مشخصات VARNISH 25M
سازنده
دسته بندی V90
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,320,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,320,000
قیمت نقدی به ریال 3,020,000
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه HS TUBE 120M
مشخصات VARNISH 25M
سازنده CHIN
دسته بندی V120
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,630,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,630,000
قیمت نقدی به ریال 5,120,000
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه HS TUBE 9.5M
مشخصات VARNISH 61M GREEN 300
سازنده
دسته بندی V9.5
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه HS TUBE 11MM
مشخصات VARNISH 50M BLACK 300
سازنده
دسته بندی V11
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور