مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 09:47:52 1398/12/28
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه FIBRE/C-1104
مشخصات 7.3*11.1 FIBRE COMPONENT (4)
سازنده N/S
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه FIBRE PO108
مشخصات FIBRE FENOLIC 5*5
سازنده M5
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه FIBRE/1645-C
مشخصات 8.5*13.5 FIBRE COMPONENT (2)
سازنده N/S
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,500
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه FIBRE3
مشخصات 5.2*3.4 250-DOT (13)
سازنده ## M3
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 25,000
قیمت نقدی به ریال 22,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه FIBRE PO110
مشخصات FENOLIC 10*15
سازنده N/S
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 27,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه FIBRE/C-566
مشخصات 6.8*7.4 567-DOT
سازنده M3
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 32,000
قیمت نقدی به ریال 28,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه GE-3610-C
مشخصات 12.4*20.3 FIBRE COMPONENT (8)
سازنده N/S
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 36,500
قیمت نقدی به ریال 33,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه FIBRE PO109
مشخصات FIBRE FENOLIC 10*10
سازنده
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 50,000
قیمت نقدی به ریال 42,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه FIBRE/1000-D
مشخصات 7.3*11.1 1000-DOT (1)
سازنده M N/S
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 50,000
قیمت نقدی به ریال 45,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه FIBRE PO105
مشخصات *
سازنده
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 54,000
قیمت نقدی به ریال 49,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه FIBRE PO011
مشخصات 1 *
سازنده M3
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 80,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه FIBRE/1650-L
مشخصات 9*13.4 1650-LINE (3)
سازنده M3
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 75,000
قیمت نقدی به ریال 67,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه FIBRE/1000-L
مشخصات 7.2*11.1 1000-LINE (7)
سازنده m3
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 75,000
قیمت نقدی به ریال 68,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه FIBRE/1650-D
مشخصات 1650-DOT (9)
سازنده ## M3
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 80,000
قیمت نقدی به ریال 72,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه GE4000L
مشخصات 4000-LINE (11)
سازنده !!
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 90,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه FIBRE PO104
مشخصات *
سازنده M5
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 130,000
قیمت غیر نقدی به ریال 100,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه FIBRE PO111
مشخصات FENOLIC 20*10
سازنده M5
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 120,000
قیمت نقدی به ریال 90,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه FIBRE PO113
مشخصات FENOLIC 15*15
سازنده
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 110,000
قیمت غیر نقدی به ریال 105,000
قیمت نقدی به ریال 95,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه FIBRE/2600-D
مشخصات 17.4*11.1
سازنده m3
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 117,000
قیمت نقدی به ریال 107,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه GEPCV ISA
مشخصات FIBRE SLOT BOARD GEPCV (12)
سازنده
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 120,000
قیمت نقدی به ریال 110,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه FIBRE PO112
مشخصات FENOLIC 20*15
سازنده M5
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 140,000
قیمت نقدی به ریال 125,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه GE4000D
مشخصات 11.7*24.5 4000DOT (10)
سازنده M3
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 180,000
قیمت نقدی به ریال 160,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه FIBRE PO013
مشخصات *
سازنده m5
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 240,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 160,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه FIBRE PO012
مشخصات *
سازنده M5
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 240,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 160,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه FIBRE PO114
مشخصات FENOLIC 20*20
سازنده
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 180,000
قیمت نقدی به ریال 165,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه FIBRE PO106
مشخصات *
سازنده
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 240,000
قیمت نقدی به ریال 215,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه FIBRE PO115
مشخصات FENOLIC 30*20
سازنده M5
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 400,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه FIBRE PO116
مشخصات FENOLIC 30*30 (MG0)
سازنده M3
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 400,000
قیمت نقدی به ریال 375,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه FIBRE PO107
مشخصات *
سازنده
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 470,000
قیمت نقدی به ریال 430,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه FIBRE PO014
مشخصات *
سازنده
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 470,000
قیمت نقدی به ریال 430,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه FIBRE/13000L
مشخصات (MG0)
سازنده M3
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه FIBRE/13000D
مشخصات 42*21.6 (MG0)
سازنده m3
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه FIBRE/23000D
مشخصات 49.5*29.5
سازنده M3
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 880,000
قیمت نقدی به ریال 800,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه FIBRE 0.8ALU
مشخصات FIBRE ALUMINUM 100*120CM 0.8
سازنده
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 980,000
قیمت نقدی به ریال 890,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه FIBRE 1MMALU
مشخصات ALUMINUM 100*120 1MM
سازنده
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,120,000
قیمت نقدی به ریال 1,020,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه FIBRE 0.8MM
مشخصات 0.8MIL
سازنده !! NH
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,600,000
قیمت نقدی به ریال 1,400,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه FIBRE 1MM
مشخصات 1MIL
سازنده !! NH
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,650,000
قیمت نقدی به ریال 1,500,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه FIBRE 1.5MAL
مشخصات ALUMINUM 100*120 1.5MM
سازنده
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,100,000
قیمت نقدی به ریال 1,920,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه FIBRE KB
مشخصات 105*125 1.6m
سازنده M3 KB(chi
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,600,000
قیمت نقدی به ریال 2,400,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه FIBRE.
مشخصات 105*125 /
سازنده M6# NH
دسته بندی FIBRE
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,600,000
قیمت نقدی به ریال 6,000,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh