مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 09:01:46 1399/4/19
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه AK60C048L050
مشخصات F10
سازنده Z77
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 100
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه 78M08A
مشخصات VOTAGE REGULATOR 500MA 3PIN
سازنده N/S
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,200
قیمت غیر نقدی به ریال 1,000
قیمت نقدی به ریال 900
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه 78L006
مشخصات REGULATOR 6V 150MA (H390)
سازنده
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه AN78N08
مشخصات V-REGULATOR 8V TO-126 (F529)
سازنده
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,900
قیمت نقدی به ریال 1,750
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه 79L24*
مشخصات V-REGULATOR -24V A4 K
سازنده ## SAM
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000
قیمت نقدی به ریال 1,800
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه 78L07
مشخصات TO92 (F514)
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه 79L08
مشخصات V-REGULATOR -8V (F582) (E)
سازنده SAM m3
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه 78L18*
مشخصات V-REGULATOR 18V (F474)(MG2)
سازنده m3 SAM
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه 78M56A/JRC
مشخصات V-REGULATOR 56V PLASTIC
سازنده JRC
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,600
قیمت نقدی به ریال 2,400
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه 78L05*
مشخصات T1 V-R A6 5V 200mA TO92 (F526)
سازنده M9 WS
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,800
قیمت نقدی به ریال 2,500
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه L7912CP
مشخصات V-REG PLASTIC 12V 1.5A(F483)
سازنده N/S ST
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,060
قیمت غیر نقدی به ریال 2,952
قیمت نقدی به ریال 2,520
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه 79M07
مشخصات V-REG -7V PLASTIC (F479)
سازنده BOX
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,000
قیمت نقدی به ریال 2,750
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه 78L05/REF
مشخصات TO92
سازنده M3 REFA
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه L7920ACV/ST
مشخصات V-REGULATOR -20V 1.5A 5%(F631)
سازنده N/S ST
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه 79L18*
مشخصات V-REGULATOR -18V (F481)
سازنده m9 SAM
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه 79L15/FOR
مشخصات V-REGULATOR -15V 100mA (F579)
سازنده !!m9 HTC
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه 79L12*
مشخصات V-REGULATOR -12V (F533) A4
سازنده SAM M9
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه 78L24/ICR
مشخصات V-REGULATOR 24V 200mA (F576)
سازنده m9 ##ICR
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه 78L12*
مشخصات V-REGULATOR 12V 500mA(F573)(E)
سازنده ORGI M9 ST
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه 78L08
مشخصات V-REGULATOR 8V100mA ZA7(F525)
سازنده !!FOR***m5
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه MC7806CT
مشخصات V-REGULATOR 6V 1.5A (F575)
سازنده ## N/S
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,850
قیمت نقدی به ریال 3,500
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه TA78057S
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,764
قیمت غیر نقدی به ریال 4,722
قیمت نقدی به ریال 3,726
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه 78L05
مشخصات V-REG 5V TO92 ORIGINAL(G297)
سازنده NAT M9
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,500
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه TA79012S
مشخصات
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه 79L09
مشخصات T1 V-REGULATOR -9V (F480)
سازنده M9
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,500
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه 78M18
مشخصات V-REGULATOR 18V 500mA (F472)
سازنده NEC
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه 78L15 / PANA
مشخصات V-REGULATOR 15V ZA7 (F531)
سازنده a sh SAM
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,400
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه 78L09
مشخصات V-REGULATOR 9V K (F626)
سازنده ## M28 FOR
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,500
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه 78L12
مشخصات SOT89 SMD 091 (E3) (S*)
سازنده M9
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه 8B473
مشخصات Z OR SMD SOIC16 (L663)
سازنده N/S
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه 79L05*
مشخصات V-REGULATOR -5V Z (F482)
سازنده !! ST m6
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه MC7805CT
مشخصات V-REGULATOR 5V 1.5A (F527)
سازنده ##MOT*N/S*
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 6,400
قیمت نقدی به ریال 5,500
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه L78M09TL
مشخصات V-REGULATOR9V500mA IPAK(Q729)
سازنده ##
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه AMS1117/3.3
مشخصات SOT223 ORGINAL (S783)(D2)(HH*
سازنده !!M28
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 8,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,000
قیمت نقدی به ریال 6,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه AS1115U
مشخصات N1 V-REGULATOR TO220 (N852)
سازنده ALPHA
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه PQ1X331M2ZPH
مشخصات SMD REGULATOR 3.3V TSOP5
سازنده N/S
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,800
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه 79L06
مشخصات V-REGULATOR -6V (F629)
سازنده m9 HTC
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه 78M06
مشخصات V-REGULATOR 6V PLASTIC(E)(G645
سازنده M3
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه 78L06*
مشخصات T1V-REGULATOR 6V 100mA (F473)
سازنده SAM m9 FO
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه TA7804LS
مشخصات V-REGULATOR 4V 1.5A (Q494)
سازنده !! N/S
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,500
قیمت نقدی به ریال 8,500
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه L78M12T
مشخصات V-REGULATSMD DPACK(K729)(D3)
سازنده !!m9 ST
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه 79M08CDT
مشخصات SMD DPACK (S581)
سازنده !!N/S
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,500
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه 78RM33
مشخصات V-REGULATOR 3.3V (H526)
سازنده !! N/S
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 16,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 14,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه KIA78D08PI-U
مشخصات /PF 3TER L-V REG 8V TO-220 1A
سازنده M3
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,000
قیمت نقدی به ریال 16,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه L7809CV
مشخصات V-REGULATOR9V1.5A(F624)COPY(O)
سازنده ST M9
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,000
قیمت نقدی به ریال 16,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه KIA7808API
مشخصات V-REG 8V1.5A PLASTIC (F622)
سازنده ##M9
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,000
قیمت نقدی به ریال 16,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه 78M05/SMD
مشخصات DPACK (K233)(D2) D1 (E6)
سازنده !!M10 ST
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 18,000
قیمت نقدی به ریال 16,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه L7815.
مشخصات V-REG 15V 1.5A CHINA (F530)
سازنده M9
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 17,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه TBP24SA
مشخصات PROMS
سازنده M3 TEXAS
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه LM7808K
مشخصات V-REG 8V (U) TO3
سازنده N/S
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه AMC76382-3.3
مشخصات V-REGULATOR SMD SOT89 (K22)
سازنده !!M5 N/S
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه 78M15
مشخصات T1 V-REG 15V 0.5A (F583)PLASTI
سازنده M9
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه 78M05CT
مشخصات T1 (F524)
سازنده M3
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 21,000
قیمت نقدی به ریال 19,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه LD1117DT50TR
مشخصات DPACK 5V (N1)(k*)
سازنده M9
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه KIA7809A
مشخصات (F624) PLASTIC
سازنده m3##
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه 78M24/
مشخصات (F572)
سازنده M3
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه 78M06/
مشخصات METAL (G645)
سازنده ORG M3
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه L7805CV
مشخصات CHINA (B)(F527)(MG2)
سازنده !!M10 CHI
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه KA78R12
مشخصات KIA78R12PI TO-2204PIN(F666)JP
سازنده !! m3 org
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 24,000
قیمت نقدی به ریال 22,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه LM78L12 /SMD
مشخصات V-REGULATOR SMD 8PIN(I380)M2
سازنده m9
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 25,000
قیمت نقدی به ریال 22,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه L7924CV
مشخصات V-REGULATOR-24V 1.5A (E)(F581)
سازنده !!STM6
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 24,000
قیمت نقدی به ریال 22,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه L7918.
مشخصات V-REGULATOR-18V 1.5A(F578)(MG0
سازنده mats M9
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 25,000
قیمت نقدی به ریال 22,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه L7824CV
مشخصات T1 V-REGULATOR 24V 1.5A(F574)
سازنده #M9 ORIGI
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 25,000
قیمت نقدی به ریال 22,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه L7818.
مشخصات (F528)
سازنده M9MATSUSHI
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 25,000
قیمت نقدی به ریال 22,000
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه AMS1117-2.5
مشخصات SOT223 j5 A (S666) o20j N6
سازنده m28
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 24,000
قیمت نقدی به ریال 22,000
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه L7809CV-DG
مشخصات A6T1 TO-220 9V ORIGINAL (F624
سازنده !! M9
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 25,000
قیمت نقدی به ریال 23,000
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه L7915
مشخصات V-REGULATOR15V1.5AORGINAL(F630
سازنده !!ST m9
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 25,000
قیمت نقدی به ریال 23,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه L7909CV
مشخصات T1 V-REGULATOR 1.5A(B) (F577)
سازنده m9
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 27,000
قیمت غیر نقدی به ریال 25,500
قیمت نقدی به ریال 23,000
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه L7908CV
مشخصات K V-REGULA-8V 1.5A (F580)ORIGI
سازنده M9 ST/JRC/
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 25,000
قیمت نقدی به ریال 23,000
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه L7812.
مشخصات 12V 1.5A (F475)
سازنده !!ORIG M9
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 25,000
قیمت نقدی به ریال 23,000
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه L7810CP
مشخصات V-REGULATOR10V 1.5A (F476)
سازنده !!FAI M9
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 25,000
قیمت نقدی به ریال 23,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه L7808CV
مشخصات V-REGULATOR 8V 1.5A (F622)
سازنده m9!!ST/FAI
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 25,000
قیمت نقدی به ریال 23,000
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه L7806CV
مشخصات T1V-REG 6V 1.5A (F575) ORGINAL
سازنده !!M9 ST
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 25,000
قیمت نقدی به ریال 23,000
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه L7912CV
مشخصات V-REG -12V 1.5A(F483)
سازنده !! ST***m9
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 27,000
قیمت نقدی به ریال 24,000
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه L7905CV
مشخصات T1 V-REG -5V 1.5A (F534)
سازنده M9##ST ORG
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 27,000
قیمت نقدی به ریال 24,000
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه L7805
مشخصات ORIGIN (H495)
سازنده !!M9 ORG
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 26,000
قیمت نقدی به ریال 24,000
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه TL8493N
مشخصات (X597)
سازنده 117
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 27,000
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه MC78M15CD
مشخصات -REGULATOR SMD D-PACK(K743)j1
سازنده ORG M9
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه L7815AC2T
مشخصات SMD D2PACK (L375)ORG
سازنده ##M9 N/S
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 36,000
قیمت نقدی به ریال 33,000
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه TL7705ACP
مشخصات DIP8P (N2) SUPERVISOR 1
سازنده M9
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه LM2576T-5/NA
مشخصات Z V-REG 3A (H824) (O) ORG
سازنده !!M9 NAT
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 39,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه L7906CV
مشخصات V-REGULATOR -6V 1A 10% (F532)
سازنده ## FAI M9
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه 78M24
مشخصات V-REGULATOR SMD DPACK (K738)
سازنده m5!!N/S TO
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 39,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه LM723/ST
مشخصات V-REG PLASTIC (N519) UTC
سازنده !! m9
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 41,000
قیمت نقدی به ریال 37,000
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه MC78M18CDTG
مشخصات DPAK SMD TO-252 (K649)(I5)
سازنده !!M28
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 42,000
قیمت نقدی به ریال 38,000
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه KIA78R05PL
مشخصات 4PIN PLASTIC (R311)
سازنده M9
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه R1173S101B-E
مشخصات 2-F REGULATOR 1V HSOP-6J E4
سازنده M3N/S
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه R1173S001D-F
مشخصات VOLREGUL ADJ HSOP-6J (E4)
سازنده M3 N/S
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه 79M12CDT
مشخصات V-REGULATOR SMD DPACK(D2)(S62)
سازنده !ST M9CHI
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه 7805 *
مشخصات V-REG5V 1A(SH) PLASTIC (X932)
سازنده m9
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه LM217T/ST
مشخصات ADJ V-REG1.2V-37V TO-220(N552)
سازنده !!M9
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 49,000
قیمت نقدی به ریال 44,000
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه AS2815AT-3.3
مشخصات SMD D2PACK (L24)
سازنده M5
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 50,000
قیمت نقدی به ریال 45,000
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه AS1117U
مشخصات N1 V-REG 5.0V 800mA(N531)
سازنده M28 TO220
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 50,000
قیمت نقدی به ریال 45,000
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه TL7705BCP
مشخصات (N2)DIP SUPPLY-VOLTAGE
سازنده !!m3 TEX
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 53,000
قیمت نقدی به ریال 48,000
پیش فاکتور
ردیف 95
قطعه L4901
مشخصات V-REGU5V DUAL WITHRESET(N675)
سازنده SGS
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 96
قطعه 79M05
مشخصات SMD DPACK (K232)(E8)
سازنده !!ON m9
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 97
قطعه TL317P
مشخصات V-REGULATOR 8PIN (F190)
سازنده M3!!
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 98
قطعه L7806CT/ST
مشخصات V-REG 6V TO3(U) (3A)
سازنده m3 ST
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 70,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 99
قطعه MC78M10CDTR
مشخصات V-REG SMD DPACK (D2) (S386)
سازنده M9
دسته بندی REGSMD
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 70,000
قیمت نقدی به ریال 63,000
پیش فاکتور
ردیف 100
قطعه LT1086CT
مشخصات POSITIVE FIXED VOLTAGE (X398)
سازنده !! m3
دسته بندی REG
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 75,000
قیمت نقدی به ریال 68,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh