مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 12:40:00 1399/9/6
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه DIL 60
مشخصات
سازنده
دسته بندی DIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 4,500
قیمت نقدی به ریال 4,000
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه DIL 34
مشخصات DIL 2*17
سازنده N/S
دسته بندی DIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه DIL20
مشخصات
سازنده !!N/S
دسته بندی DIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,000
قیمت نقدی به ریال 11,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه DIL 10
مشخصات 200 DIL 2*5
سازنده m9 !! B84
دسته بندی DIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 51,000
قیمت نقدی به ریال 42,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه DIL 16
مشخصات 16 DIL 2*8
سازنده m3 !!
دسته بندی DIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 50,000
قیمت نقدی به ریال 45,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه DIL 14
مشخصات GAL9
سازنده !! M5
دسته بندی DIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 55,000
قیمت غیر نقدی به ریال 50,000
قیمت نقدی به ریال 45,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه DIL 40
مشخصات DIL 2*20 WIDE
سازنده M11 ##
دسته بندی DIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه DIL 20
مشخصات 2*10
سازنده M12
دسته بندی DIL
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 88,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh