مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 10:46:43 1399/4/21
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه JUMPER/G
مشخصات JUMPER GREEN
سازنده N/S
دسته بندی JUM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 300
قیمت نقدی به ریال 270
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه JUMPER/BLACK
مشخصات Z
سازنده ## M9
دسته بندی JUM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 800
قیمت نقدی به ریال 700
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه JUMPER/1/B
مشخصات JUMPER BLUE
سازنده ##404 m3
دسته بندی JUM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100
قیمت نقدی به ریال 1,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه JUMPER1/R
مشخصات JUMPER RED
سازنده ## m3
دسته بندی JUM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه JUMPER/1/Y
مشخصات JAMPER YELLOW
سازنده ## m3
دسته بندی JUM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200
قیمت نقدی به ریال 2,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه JUMPER/R
مشخصات JUMPER SOCKET OPEN TOP RED
سازنده m3
دسته بندی JUM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,000
قیمت نقدی به ریال 2,700
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه JUMPER/B
مشخصات JUMPER SOCKET BLACK
سازنده m3 115
دسته بندی JUM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 5,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,000
قیمت نقدی به ریال 2,700
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh