مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 10:46:43 1399/4/21
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه Z0102MA
مشخصات TRIAC 600V 1A
سازنده N/S
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,705
قیمت غیر نقدی به ریال 2,009
قیمت نقدی به ریال 1,752
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه BT131-600
مشخصات TRIAC 600V 1A (X57) TO92
سازنده !!m8
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 6,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,500
قیمت نقدی به ریال 5,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه BTA08-800CRG
مشخصات TRIAC 800V 8A
سازنده ## N/S
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,200
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه T1612MH/PHI
مشخصات TRIAC 600V 16A Igt/Ih 50/100mA
سازنده N/S
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 11,365
قیمت غیر نقدی به ریال 9,446
قیمت نقدی به ریال 8,326
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه MAC97A8
مشخصات TRIAC 0.8A 600V TO-92 (G189)
سازنده m9
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه MAC976
مشخصات TRIAC MAC97A6 ZA7(X168)
سازنده !! m9
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه BTB10-800BW
مشخصات TRIAC 800V
سازنده N/S
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه T2512MH
مشخصات TRIAC 600V 25A BTB24
سازنده N/S
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 16,235
قیمت غیر نقدی به ریال 12,987
قیمت نقدی به ریال 10,955
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه Z0607
مشخصات TRIAC600V 1A (X275) MAC97
سازنده M9 A6
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,000
قیمت نقدی به ریال 11,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه BT136S SMD
مشخصات TO252 SMD (DPACK)(N5,K*)
سازنده !22U M28
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,000
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه BTA204S-800E
مشخصات SMD (L599)
سازنده !! N/S
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,500
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه BCR16GM-8
مشخصات TRIAC 400V 16A IG 30MA
سازنده N/S
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه TMG1C60LC
مشخصات TRIAC 600V1A 1W Z0607(G252)
سازنده m5
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 22,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه BTB16-700BW
مشخصات ORIGINAL (G82)
سازنده N/S
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه BT138-800
مشخصات TRIAC 800V 12A (Q782) CHINA
سازنده M9 !!
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه BT136-600D
مشخصات TRIAC 600V4A ZA(X5) CHINA
سازنده !!M9
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه BTA12-700
مشخصات 700CW CHINA (X755)
سازنده M9
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,000
قیمت غیر نقدی به ریال 30,000
قیمت نقدی به ریال 27,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه BTA12-600BW
مشخصات CHINA TRIAC 12A (H996)
سازنده !!M9
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,000
قیمت غیر نقدی به ریال 31,000
قیمت نقدی به ریال 28,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه TIP53D
مشخصات TRIAC NPN TO-247 350V
سازنده
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 29,500
قیمت نقدی به ریال 28,500
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه BTA12-600CW
مشخصات (H996)TRIAC12A 600V TO220 CHIN
سازنده !!M9
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 35,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه BTA06-400GP
مشخصات TRIAC 400V 6A ORGINAL(H872)
سازنده M5
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 34,000
قیمت نقدی به ریال 31,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه BTA12-600TW
مشخصات (H996)
سازنده !!N/S
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 37,000
قیمت نقدی به ریال 33,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه BTA16-600B
مشخصات CHINA TRIAC 600V 16A (G932)
سازنده M9 CHIN
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 38,000
قیمت نقدی به ریال 36,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه BTA16-700CW
مشخصات (Q938) CHINA
سازنده M9
دسته بندی TRAIC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 37,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه BTB10-600B
مشخصات TRIAC 600VORG ZA7(H994)(MG33)
سازنده m3 091
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 45,000
قیمت غیر نقدی به ریال 41,000
قیمت نقدی به ریال 37,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه BTA16-800CW
مشخصات (Q933) #***# CHINA
سازنده !! M9
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 45,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه BTA06-600BRG
مشخصات (Q924)
سازنده !!M9
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 44,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه BTB08-600CW
مشخصات TRIAC 600V 8A ZA2(H940)A(E)
سازنده m3 N/S
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 45,000
قیمت نقدی به ریال 40,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه BT138B SMD
مشخصات TRIAC600SMDD2PACK(T447) N9
سازنده M28
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 45,000
قیمت نقدی به ریال 41,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه BTA16-700B
مشخصات TRIAC 700V 16A CHINA (Q938)
سازنده N/S !! m3
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 47,000
قیمت نقدی به ریال 42,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه BTB08-600BW
مشخصات 2A (G692)
سازنده M5
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه BTA208X-1000
مشخصات TRIAC 1000V 8A(Q955) Z A* za3
سازنده ##M3
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه BTA208-800B
مشخصات ZA2 (H949)
سازنده M3
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه BTA208-600B
مشخصات TRIAC 600V 8A ZA2 (H993)
سازنده M9 NXP 0
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه BT138
مشخصات TRIAC 600E 12A*3A* ZA(H995)
سازنده !!M3 org
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه MAC223-6
مشخصات TRIAC 400V 25A ZA2 (N423)
سازنده !M6
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه BT139-600
مشخصات TRIAC 600V 16A ORGINAL(H874)
سازنده !!M9 PHI
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه BTA16-600B*
مشخصات ORIGINAL (H876)
سازنده M10
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 80,000
قیمت غیر نقدی به ریال 77,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه BTA26-600
مشخصات TRIAC 600V CHINA ZA2 (G974)
سازنده !!ST M9
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 85,000
قیمت نقدی به ریال 75,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه BTB16-600B
مشخصات ORG ZA2 (H933)
سازنده !!M9
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 88,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه BT137-600
مشخصات RIAC ORG (H873)(A2)
سازنده M9 PHI ORI
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 120,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه BTA41-800B
مشخصات (G33) CHINA
سازنده !! M9
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 120,000
قیمت نقدی به ریال 110,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه BTA41-600B.
مشخصات !!CHINA (H870)
سازنده !! M28
دسته بندی TRAIC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 120,000
قیمت نقدی به ریال 110,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه BTA16-600CW
مشخصات ORG (V132)
سازنده M9
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 140,000
قیمت غیر نقدی به ریال 125,000
قیمت نقدی به ریال 115,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه BTA212-600D
مشخصات ZA2 (H999)
سازنده ##M9
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 180,000
قیمت غیر نقدی به ریال 152,000
قیمت نقدی به ریال 126,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه BT145-800R
مشخصات THYRSTR 16A 800V 20W ZA(H951)
سازنده !! M9
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 150,000
قیمت نقدی به ریال 135,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه TIC253D
مشخصات TRIAC400V20AIgt/Ih 50/ (H360)
سازنده TEX*091 m3
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 170,000
قیمت نقدی به ریال 150,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه BTB24/ST
مشخصات TRIAC 600VB 25A TO220za2(X56)
سازنده !!M9
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 190,000
قیمت نقدی به ریال 175,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه BTA225-600
مشخصات TRIAC 600 Z TO220 (X208)
سازنده !! m3
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 180,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه BTA25/600
مشخصات CHINA (BAL43)
سازنده m3
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 250,000
قیمت غیر نقدی به ریال 220,000
قیمت نقدی به ریال 200,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه BTA41-600B
مشخصات TRIAC 40Algt/ih 100 orig(G574)
سازنده !! M28
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 280,000
قیمت نقدی به ریال 250,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه BTA40-700B
مشخصات TRIAC 700V 40A
سازنده N/S CHINA
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 390,000
قیمت نقدی به ریال 350,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه BTB41-600B
مشخصات TRIAC(3)(H877)2500V TOP3
سازنده !!M30 ST
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 450,000
قیمت نقدی به ریال 400,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه BTA40-700B*
مشخصات 800 TRIAC 700V 40A GAL21
سازنده N/S !! m3
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 660,000
قیمت نقدی به ریال 600,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه BTA25/600
مشخصات TRIAC 800V 25A (B88)
سازنده !!ORIG M8
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 790,000
قیمت غیر نقدی به ریال 715,000
قیمت نقدی به ریال 650,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه BTA40-600
مشخصات ORG TRIAC 600V Z 40A
سازنده M28
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 830,000
قیمت نقدی به ریال 750,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه BTA40-800
مشخصات BAL ORG
سازنده M30
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,320,000
قیمت نقدی به ریال 1,200,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه BTB12-600B
مشخصات
سازنده
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه BTA204-800B
مشخصات
سازنده
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه AC10FGM
مشخصات TRIAC 600V 10A
سازنده 091 NEC
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh