مجتمع الکترونیک پایا


به روز رسانی پایگاه داده در 11:19:50 1396/12/28
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه TMG1C60LC
مشخصات TRIAC 600V1A 1W Z0607(G252)
سازنده
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800
قیمت نقدی به ریال 1,600
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه BT131-600
مشخصات TRIAC 600V 1A (X57) TO92
سازنده !! PHI
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800
قیمت نقدی به ریال 1,600
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه Z0102MA
مشخصات TRIAC 600V 1A
سازنده N/S
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,705
قیمت غیر نقدی به ریال 2,009
قیمت نقدی به ریال 1,752
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه Z0607
مشخصات TRIAC 600V 1A 15 (X275)ST
سازنده TMG1C60LC
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,700
قیمت نقدی به ریال 2,400
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه MAC97A8
مشخصات TRIAC 0.8A 600V TO-92 (G189)
سازنده
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه MAC976
مشخصات TRIAC MAC97A6 ZA7(X168)
سازنده !!
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500
قیمت نقدی به ریال 3,000
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه BT136-600D
مشخصات TRIAC 600V4A ZA ORGINA(X5)
سازنده !!***
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 7,000
قیمت غیر نقدی به ریال 5,000
قیمت نقدی به ریال 4,500
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه BTB08-600CW
مشخصات TRIAC 600V 8A ZA2(H940)A(E)
سازنده
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه BTB08-600BW
مشخصات 2A
سازنده
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه BTA12-600BW
مشخصات TRIAC 200-800V 12A (H996)
سازنده !!
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 7,700
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه BT137-600
مشخصات TRIAC 500-800V 8A ZA(H873)(A2)
سازنده PHI ORI
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 8,000
قیمت نقدی به ریال 7,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه BTB10-600B
مشخصات TRIAC 600V ZA7 (H994)
سازنده N/S 091
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه BTA08-800CRG
مشخصات TRIAC 800V 8A
سازنده ## N/S
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,200
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه BT145-800R
مشخصات THYRSTR 16A 800V 20W ZA(H951)
سازنده !! N/S
دسته بندی THYR
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 10,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه BT138B SMD
مشخصات TRIAC600SMDD2PACK(T447)(J4)BS*
سازنده 26
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 9,000
قیمت نقدی به ریال 8,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه T1612MH/PHI
مشخصات TRIAC 600V 16A Igt/Ih 50/100mA
سازنده N/S
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 11,365
قیمت غیر نقدی به ریال 9,446
قیمت نقدی به ریال 8,326
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه BTA12-600TW
مشخصات (H996)
سازنده !!
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 8,500
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه BTA12-600CW
مشخصات (H996)
سازنده !!
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 8,500
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه BTA16-600CW
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه BTA16-600B
مشخصات TRIAC 600V 16A (H876)
سازنده N/S ##
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه BT138
مشخصات TRIAC 600E 12A ZA(H995)
سازنده !!
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 12,000
قیمت غیر نقدی به ریال 10,000
قیمت نقدی به ریال 9,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه BTB10-800BW
مشخصات TRIAC 800V
سازنده N/S
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه BTA208-800B
مشخصات ZA2 (H949)
سازنده
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه BTA208-600B
مشخصات TRIAC 600V 8A ZA2 (H993)
سازنده NXP 091
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 11,000
قیمت نقدی به ریال 10,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه T2512MH
مشخصات TRIAC 600V 25A BTB24
سازنده N/S
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 16,235
قیمت غیر نقدی به ریال 12,987
قیمت نقدی به ریال 10,955
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه BTA16-700CW
مشخصات (Q938)
سازنده
دسته بندی TRAIC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,000
قیمت نقدی به ریال 11,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه BTA16-700B
مشخصات TRIAC 700V 16A (Q938)
سازنده !!N/S
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,000
قیمت نقدی به ریال 11,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه BTA06-600BRG
مشخصات (Q924)
سازنده !!
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,000
قیمت نقدی به ریال 11,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه BTA06-400GP
مشخصات TRIAC 400V 6A ORGINAL(H872)
سازنده
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 12,000
قیمت نقدی به ریال 11,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه BTA16-800CW
مشخصات (2A) (Q933) #***#
سازنده !! CHINA
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 14,000
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه BTA12-700
مشخصات ORGINAL (X755)
سازنده N/S
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 15,000
قیمت غیر نقدی به ریال 13,500
قیمت نقدی به ریال 12,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه BTA208X-1000
مشخصات TRIAC 1000V 8A(Q955) Z A* za3
سازنده ##
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 15,000
قیمت نقدی به ریال 13,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه BTB16-600B
مشخصات ZA2 ORGINAL (H933)
سازنده !! N/S
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,000
قیمت نقدی به ریال 14,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه BTA212-600D
مشخصات ZA2 (H999)
سازنده ##
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,000
قیمت نقدی به ریال 14,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه BTA204S-800E
مشخصات SMD (L599)
سازنده !! N/S
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 20,000
قیمت غیر نقدی به ریال 16,500
قیمت نقدی به ریال 15,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه BT139-600
مشخصات TRIAC 600V 16A ORGINAL(H874)
سازنده !! PHI***
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه BT138-800
مشخصات TRIAC 800V 12A (Q782)
سازنده N/S!!
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 25,000
قیمت غیر نقدی به ریال 20,000
قیمت نقدی به ریال 18,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه BTA41-600B.
مشخصات !!CHINA (H870)
سازنده !!CHINA
دسته بندی TRAIC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 21,000
قیمت نقدی به ریال 19,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه BTB16-700BW
مشخصات (G82)
سازنده
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه BTA16-600B*
مشخصات ORIGINAL (H876)
سازنده !!
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 40,000
قیمت غیر نقدی به ریال 25,000
قیمت نقدی به ریال 22,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه MAC223-6
مشخصات TRIAC 400V 25A ZA2 (N423)
سازنده !!
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 29,000
قیمت نقدی به ریال 26,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه TIP53D
مشخصات TRIAC
سازنده
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 29,500
قیمت نقدی به ریال 28,500
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه TIC253D
مشخصات TRIAC400V20AIgt/Ih 50/ (H360)
سازنده TEX*091
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 36,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه BTA41-800B
مشخصات (G33) CHINA
سازنده !!
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 45,000
قیمت نقدی به ریال 41,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه BTB24/ST
مشخصات TRIAC 600VB 25A TO220za2(X56)
سازنده !!
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 50,000
قیمت نقدی به ریال 45,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه BTA26-600
مشخصات TRIAC 600V ZA2 (H931)
سازنده !!ST
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 51,000
قیمت نقدی به ریال 46,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه BTA225-600
مشخصات TRIAC 600 Z TO220 (X208)
سازنده !!
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه BTA25/600
مشخصات CHINA (BAL43)
سازنده
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 66,000
قیمت نقدی به ریال 60,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه BTA41-600B
مشخصات TRIAC 40Algt/ih 100 orig(G574)
سازنده !!*ST
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 67,000
قیمت نقدی به ریال 61,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه BTA40-700B
مشخصات TRIAC 700V 40A
سازنده CHINA
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 85,000
قیمت نقدی به ریال 75,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه BTB41-600B
مشخصات TRIAC (3) (H877)
سازنده !!ST
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 112,000
قیمت غیر نقدی به ریال 112,000
قیمت نقدی به ریال 102,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه BTA25/600
مشخصات TRIAC 800V 25A
سازنده !!ORIG
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 150,000
قیمت نقدی به ریال 130,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه BTA40-600
مشخصات TRIAC 600V Z 40A DR-91
سازنده ***!!ST
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 180,000
قیمت غیر نقدی به ریال 180,000
قیمت نقدی به ریال 165,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه BTA40-700B*
مشخصات TRIAC 700V 40A GAL21
سازنده !!
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 190,000
قیمت غیر نقدی به ریال 190,000
قیمت نقدی به ریال 170,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه BTA40-800
مشخصات BAL
سازنده N/S
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 200,000
قیمت نقدی به ریال 180,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه BTB12-600B
مشخصات
سازنده
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه BTA204-800B
مشخصات
سازنده
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه AC10FGM
مشخصات TRIAC 600V 10A
سازنده 091 NEC
دسته بندی TRIAC
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور