مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 16:22:00 1399/7/29
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه GP8NC60KD
مشخصات IGBT 600V 8A TO220 (H771)
سازنده !!N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 25,000
قیمت نقدی به ریال 23,000
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه FGH40T120SMD
مشخصات DIP IGBT 1200V 40A (H588)
سازنده N/S!!FAI
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 70,000
قیمت غیر نقدی به ریال 63,000
قیمت نقدی به ریال 57,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه FGH40N6S2D
مشخصات IGBT 600V SSOA- 100A P 289W N-
سازنده FAI N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 108,227
قیمت غیر نقدی به ریال 89,729
قیمت نقدی به ریال 76,689
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه BUP400D.
مشخصات IGBT 600V22A SMDD2PACK(K612)
سازنده !! M5 N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 85,000
قیمت نقدی به ریال 77,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه FGH40N6S2
مشخصات IGBT 600V SSCA- 100A P 289W
سازنده N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 121,756
قیمت غیر نقدی به ریال 94,453
قیمت نقدی به ریال 78,879
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه BUP306D
مشخصات IGBT 1200V 23A 165W 70/220ns
سازنده N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 121,756
قیمت غیر نقدی به ریال 94,453
قیمت نقدی به ریال 83,260
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه SGL60N98DTU
مشخصات IGBT 980V 60A TO-264
سازنده N/S SAM
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 135,282
قیمت غیر نقدی به ریال 113,343
قیمت نقدی به ریال 98,600
پیش فاکتور
ردیف 8
قطعه SGP06N60
مشخصات IGBT 600V 12A 68W TO220(N42)
سازنده m40
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 9
قطعه MPF06N60J
مشخصات N-CH 6A 600V TO220 (V159)
سازنده !!m40
دسته بندی MOSFET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 160,000
قیمت نقدی به ریال 140,000
پیش فاکتور
ردیف 10
قطعه GW30NC60VD
مشخصات IGBT 600V 40A TO (H490)
سازنده !!N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 180,000
قیمت غیر نقدی به ریال 175,000
قیمت نقدی به ریال 158,500
پیش فاکتور
ردیف 11
قطعه HGTP12N60
مشخصات C3DIGBT600V24ATO220 N-CH(H577)
سازنده M40
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 176,000
قیمت نقدی به ریال 160,000
پیش فاکتور
ردیف 12
قطعه SKP10N60
مشخصات IGBT600V21AT0220ZA8COPY(F936)
سازنده !!M40
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 195,000
قیمت نقدی به ریال 175,000
پیش فاکتور
ردیف 13
قطعه IXGH40N60B2D
مشخصات IGN-CH 600V75A TO247(H484)ZA2
سازنده N/S !! m5
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 195,000
قیمت نقدی به ریال 175,000
پیش فاکتور
ردیف 14
قطعه STGP14NC60KD
مشخصات IGBT 600V 14A TO220 (D4)(H664)
سازنده !! M35
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 250,000
قیمت نقدی به ریال 230,000
پیش فاکتور
ردیف 15
قطعه HGTG12N60A4D
مشخصات IGBN-CH 600V 54A(X953)COPYZA8
سازنده m33TO24
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 260,000
قیمت نقدی به ریال 231,000
پیش فاکتور
ردیف 16
قطعه RJH60F5
مشخصات IGBT 600V 40ATO247 (H791)(ZA2)
سازنده N/S !! M9
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 290,000
قیمت نقدی به ریال 260,000
پیش فاکتور
ردیف 17
قطعه KGT25N120NDA
مشخصات IGBT TO247 (X76)
سازنده N/S M33
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 290,000
قیمت نقدی به ریال 260,000
پیش فاکتور
ردیف 18
قطعه BUP314/IGBT
مشخصات COPY IGBT 1200V 52A TO247 (X3)
سازنده !! M40
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 320,000
قیمت غیر نقدی به ریال 286,000
قیمت نقدی به ریال 260,000
پیش فاکتور
ردیف 19
قطعه HGTP3N60A4
مشخصات (Q359)IGBT N-CH 600V 17A TO220
سازنده !! M3
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 350,000
قیمت غیر نقدی به ریال 310,000
قیمت نقدی به ریال 280,000
پیش فاکتور
ردیف 20
قطعه HGTP12N60A4D
مشخصات IGBT 600V TO220 za2(Q328)
سازنده N/S !!M9
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 360,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 21
قطعه FGL60N100BNT
مشخصات (H497) IGBT N-CH 1000V 60A ZA2
سازنده !!N/S TO2
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 330,000
قیمت نقدی به ریال 300,000
پیش فاکتور
ردیف 22
قطعه BUP400D
مشخصات IGBT 600V 22A TO220(X312)ORGIN
سازنده !! ORG M12
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 360,000
قیمت نقدی به ریال 330,000
پیش فاکتور
ردیف 23
قطعه IXGH40N60C2D
مشخصات 1 IGBT N-CH 600V 75A ZA2(H586)
سازنده M40!!
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 430,000
قیمت نقدی به ریال 385,000
پیش فاکتور
ردیف 24
قطعه FGH50N6S2
مشخصات IGBTN-CH600VTO-247(Q438)
سازنده m30
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 460,000
قیمت نقدی به ریال 420,000
پیش فاکتور
ردیف 25
قطعه FGA25N120ANT
مشخصات D IGBT 1200V 25AN-CH (H574)ZA8
سازنده !!M40 FAI
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 462,000
قیمت نقدی به ریال 420,000
پیش فاکتور
ردیف 26
قطعه HGTG10N120BN
مشخصات BNDIGB1200V 35ATO247N-CH(H709)
سازنده !!m35
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 480,000
قیمت غیر نقدی به ریال 460,000
قیمت نقدی به ریال 440,000
پیش فاکتور
ردیف 27
قطعه IXGH1666
مشخصات IGBT 600V 60A TO-247 (H583)
سازنده M3##
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 500,000
قیمت نقدی به ریال 450,000
پیش فاکتور
ردیف 28
قطعه IRG4PC50W
مشخصات IGBT 600V 27A (Q837)
سازنده N/S M10
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 550,000
قیمت غیر نقدی به ریال 510,000
قیمت نقدی به ریال 460,000
پیش فاکتور
ردیف 29
قطعه IRG4PH40UPBF
مشخصات IGBT N-CH 1200V 21A (G387)
سازنده m30 !!
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 550,000
قیمت غیر نقدی به ریال 500,000
قیمت نقدی به ریال 465,000
پیش فاکتور
ردیف 30
قطعه FGH50N6S2D
مشخصات IGB600VSSOA150AP(H704)ZA2
سازنده !!M35
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 550,000
قیمت نقدی به ریال 500,000
پیش فاکتور
ردیف 31
قطعه K30N60HS
مشخصات IGBT 600V 30ATO-247 ZA8 (H128)
سازنده !!INFINM30
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 570,000
قیمت نقدی به ریال 520,000
پیش فاکتور
ردیف 32
قطعه IKW40N120T2
مشخصات TO247 IGBT 1200V 75A (Q197)
سازنده N/S M10
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 610,000
قیمت نقدی به ریال 550,000
پیش فاکتور
ردیف 33
قطعه FGH40N60UFD
مشخصات ON IGBT SINGLE PACK
سازنده M12 20A
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 750,000
قیمت غیر نقدی به ریال 720,000
قیمت نقدی به ریال 650,000
پیش فاکتور
ردیف 34
قطعه APT60DQ120BG
مشخصات ULTRAFAST 60A1200V TO264(G457)
سازنده N/S!!M30
دسته بندی FAST
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 750,000
قیمت غیر نقدی به ریال 700,000
قیمت نقدی به ریال 650,000
پیش فاکتور
ردیف 35
قطعه SK20MLI066
مشخصات 4*IGBT,MODUL,600V30A091(GAL18)
سازنده SEMIKRON
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 800,000
قیمت نقدی به ریال 700,000
پیش فاکتور
ردیف 36
قطعه SGL60N90D
مشخصات IGBTCO-PAK TO-264 900V60A(X71)
سازنده !!M33
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 800,000
قیمت نقدی به ریال 720,000
پیش فاکتور
ردیف 37
قطعه IRG4PC40WPBF
مشخصات IGBT 600V 40A TO247AC (X556)
سازنده !!m10 Box
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 900,000
قیمت غیر نقدی به ریال 810,000
قیمت نقدی به ریال 730,000
پیش فاکتور
ردیف 38
قطعه STGW38IH130D
مشخصات FASTIGBT1300V 30A 250W(H522)OR
سازنده ##M35 TO24
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 850,000
قیمت غیر نقدی به ریال 830,000
قیمت نقدی به ریال 750,000
پیش فاکتور
ردیف 39
قطعه STGW40NC60KD
مشخصات IGBT600V 40A TO247(H651)
سازنده !!STm30
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 860,000
قیمت غیر نقدی به ریال 800,000
قیمت نقدی به ریال 760,000
پیش فاکتور
ردیف 40
قطعه SGH80N60UFD
مشخصات 600V 80A 195W TO-3P (G396)
سازنده M40
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 880,000
قیمت نقدی به ریال 800,000
پیش فاکتور
ردیف 41
قطعه IRFPS43N50K
مشخصات ORGIGBT 500V 47A TO247 (H546)
سازنده !! M40
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 880,000
قیمت نقدی به ریال 800,000
پیش فاکتور
ردیف 42
قطعه FGL40N120AND
مشخصات IGBT 1200V 40A TO264(H488)(E)
سازنده m40 !!
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 880,000
قیمت نقدی به ریال 800,000
پیش فاکتور
ردیف 43
قطعه STGW40NC60V
مشخصات IGBT 600V 40A 260W TO247(H587)
سازنده m40
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 950,000
قیمت غیر نقدی به ریال 900,000
قیمت نقدی به ریال 820,000
پیش فاکتور
ردیف 44
قطعه G20N60B3D
مشخصات IGBT600V 40A TO247 (N61) 165W
سازنده !!m40
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 960,000
قیمت نقدی به ریال 872,000
پیش فاکتور
ردیف 45
قطعه FGH60N60SFD
مشخصات IGBT 600V 60A ZA2 (N31)
سازنده ! M40
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 900,000
قیمت نقدی به ریال 880,000
پیش فاکتور
ردیف 46
قطعه IKW75T60
مشخصات IGBT 600V75ATO-247 (H777)ZA2
سازنده N/Sm28
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,050,000
قیمت نقدی به ریال 950,000
پیش فاکتور
ردیف 47
قطعه SK80GM063
مشخصات 2*IGBT 800V 81A
سازنده N/S SEMIKR
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,056,000
قیمت نقدی به ریال 960,000
پیش فاکتور
ردیف 48
قطعه BSM100GAR120
مشخصات D 1*IGBT+DIO 1200V 150A USED
سازنده N/S 150GAR
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,150,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,056,000
قیمت نقدی به ریال 960,000
پیش فاکتور
ردیف 49
قطعه GT60M303
مشخصات IGBT 900V 60A TO264 ZM (H523)
سازنده !!M33 TOSH
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 118,000
قیمت غیر نقدی به ریال 108,000
قیمت نقدی به ریال 975,000
پیش فاکتور
ردیف 50
قطعه IRG4PH50U
مشخصات IGBT 1200V 24A 200W N-CH(H610)
سازنده !!M40
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,100,000
قیمت نقدی به ریال 1,000,000
پیش فاکتور
ردیف 51
قطعه IRG4PH50UD
مشخصات IGBT1200V 45A200W N-CH(H779)
سازنده !!M40 org
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,180,000
قیمت نقدی به ریال 1,070,000
پیش فاکتور
ردیف 52
قطعه IXGH48N60C3
مشخصات IGBT 600V 48A TO247 (H489)
سازنده M12
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,200,000
قیمت نقدی به ریال 1,100,000
پیش فاکتور
ردیف 53
قطعه IKW75N60T
مشخصات
سازنده M11N/S 20A
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,220,000
قیمت نقدی به ریال 1,110,000
پیش فاکتور
ردیف 54
قطعه HGTG30N60A4D
مشخصات IGBT600V75ATO247N-CHZA2(H775)
سازنده M33!!
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,320,000
قیمت نقدی به ریال 1,200,000
پیش فاکتور
ردیف 55
قطعه K40T1202
مشخصات (X280)(3)IGBT 1200V 75A TO247
سازنده !!box m40
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,450,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,320,000
قیمت نقدی به ریال 1,220,000
پیش فاکتور
ردیف 56
قطعه BUP314D
مشخصات IGBT1200V 42A TO247 (H952)
سازنده M40
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,470,000
قیمت نقدی به ریال 1,340,000
پیش فاکتور
ردیف 57
قطعه MIG15J503H
مشخصات IGBT 600V 15A MODULE (I1)
سازنده TOS N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,540,000
قیمت نقدی به ریال 1,400,000
پیش فاکتور
ردیف 58
قطعه MG50J2YS40
مشخصات IGBT USED Vces 600v Ic 50A
سازنده TOSHIBA
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,550,000
قیمت نقدی به ریال 1,400,000
پیش فاکتور
ردیف 59
قطعه IXGH48N60C3D
مشخصات IGBT 600V 48A HIGHSPEED(Q166)
سازنده M12 019
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,550,000
قیمت نقدی به ریال 1,400,000
پیش فاکتور
ردیف 60
قطعه IRG4PH40KD
مشخصات IGBT 1200V 15ATO247 (D5)(H662)
سازنده !! M40 I
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,540,000
قیمت نقدی به ریال 1,400,000
پیش فاکتور
ردیف 61
قطعه QM30E3Y-2H
مشخصات TR+DAR 600V 30A MODULE
سازنده m3 MITSUB
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,650,000
قیمت نقدی به ریال 1,500,000
پیش فاکتور
ردیف 62
قطعه CM100DY-24H
مشخصات 2*IGBT,100A,1200V,780W,USED091
سازنده N/S 091
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,650,000
قیمت نقدی به ریال 1,500,000
پیش فاکتور
ردیف 63
قطعه MG50J2YS45
مشخصات 2IGBT,600V,50A,280W,USED(GAL19
سازنده TOSH 091M6
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,800,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,760,000
قیمت نقدی به ریال 1,600,000
پیش فاکتور
ردیف 64
قطعه BSM75GB120DL
مشخصات DLC UNUSED
سازنده N/S 197
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,800,000
قیمت نقدی به ریال 1,600,000
پیش فاکتور
ردیف 65
قطعه STK673-010
مشخصات 3-PH STEP MOTOR DRIVZA9(GAL19)
سازنده m33 SANYO
دسته بندی DRI
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,820,000
قیمت نقدی به ریال 1,650,000
پیش فاکتور
ردیف 66
قطعه PM10CEE060
مشخصات 1*IGBT 600V 10A (091)
سازنده
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,870,000
قیمت نقدی به ریال 1,700,000
پیش فاکتور
ردیف 67
قطعه SKM75GB12T4
مشخصات UNUSED
سازنده N/S SEMIKR
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,980,000
قیمت نقدی به ریال 1,800,000
پیش فاکتور
ردیف 68
قطعه SKM150GB123D
مشخصات 2*IGBT,1200V,150A,BROK,USED
سازنده N/S SEMIK
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000,000
قیمت نقدی به ریال 1,800,000
پیش فاکتور
ردیف 69
قطعه BSM150GB120
مشخصات DN11 2*IGBT 1200V 210A USED091
سازنده N/S SIM
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,000,000
قیمت نقدی به ریال 1,800,000
پیش فاکتور
ردیف 70
قطعه SKM50GH063DL
مشخصات 4*IGBT 600V 50A (091)
سازنده SEMIKRON
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200,000
قیمت نقدی به ریال 2,000,000
پیش فاکتور
ردیف 71
قطعه ESAG84-004
مشخصات POWER TR MODULE (GAL5)
سازنده
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,200,000
قیمت نقدی به ریال 2,000,000
پیش فاکتور
ردیف 72
قطعه FF200R12KF2
مشخصات 2*IGBT 1200V 210A USED
سازنده N/S EUPEC
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,460,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,240,000
قیمت نقدی به ریال 2,040,000
پیش فاکتور
ردیف 73
قطعه BSM400GA120L
مشخصات 1*IGBT 1200V 550A 2700W USED
سازنده N/S SIEM
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,464,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,244,000
قیمت نقدی به ریال 2,040,000
پیش فاکتور
ردیف 74
قطعه BSM150GB100D
مشخصات N11 2*IGBT 1000V 210A USED(091
سازنده N/S SIEME
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,310,000
قیمت نقدی به ریال 2,100,000
پیش فاکتور
ردیف 75
قطعه LWH150G1201
مشخصات 2*IGBT 1200V 150A BSM150GB120
سازنده N/S LS
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,400,000
قیمت نقدی به ریال 2,200,000
پیش فاکتور
ردیف 76
قطعه BSM15GP60
مشخصات
سازنده N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,400,000
قیمت نقدی به ریال 2,200,000
پیش فاکتور
ردیف 77
قطعه BSM150GB120D
مشخصات N2 2*IGBT,1200V,210AUSED(GAL14
سازنده N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,400,000
قیمت نقدی به ریال 2,200,000
پیش فاکتور
ردیف 78
قطعه BSM300GA160
مشخصات DN11 IGBT,1600V,430A,M,(091)
سازنده N/S SIEME
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,440,000
قیمت نقدی به ریال 2,220,000
پیش فاکتور
ردیف 79
قطعه SKM200GB123D
مشخصات 2*IGBT 1200V 200A SEMIKRON(091
سازنده USED N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,530,000
قیمت نقدی به ریال 2,300,000
پیش فاکتور
ردیف 80
قطعه SKKT106B16E
مشخصات (U)THYRISTOR/DI MODULES(GAL2)
سازنده !!N/S M9
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,650,000
قیمت نقدی به ریال 2,400,000
پیش فاکتور
ردیف 81
قطعه BSM75GB160D
مشخصات 2*IGBT 1600V 105A 625W
سازنده N/S SIEMEN
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,900,000
قیمت نقدی به ریال 2,420,000
پیش فاکتور
ردیف 82
قطعه FSBB30CH60F
مشخصات IGBT6PAK600V30A106W(G274)GAL0
سازنده M40 N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,700,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,470,000
قیمت نقدی به ریال 2,430,000
پیش فاکتور
ردیف 83
قطعه MIG20J502H
مشخصات IGBT 600V 20A MODULE (I1)GAL0
سازنده M5 TOS
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,720,000
قیمت نقدی به ریال 2,470,000
پیش فاکتور
ردیف 84
قطعه MG150Q2YS40
مشخصات IGBT 1200V 150A
سازنده N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,725,000
قیمت نقدی به ریال 2,475,000
پیش فاکتور
ردیف 85
قطعه FGH60N6S2
مشخصات IGBT N-CH 600V 75A TO247(Q919)
سازنده M11
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,750,000
قیمت نقدی به ریال 2,500,000
پیش فاکتور
ردیف 86
قطعه SKM150GB128D
مشخصات -B IGBT SEMIKRON
سازنده N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,382,071
قیمت غیر نقدی به ریال 2,833,560
قیمت نقدی به ریال 2,519,735
پیش فاکتور
ردیف 87
قطعه SKIIP26AC126
مشخصات V1 6*IGBT,3PHBRIDG,1200V,88A
سازنده N/S SEMI/
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,780,000
قیمت نقدی به ریال 2,520,000
پیش فاکتور
ردیف 88
قطعه SKM40GB123D
مشخصات 2*IGBT,1200V,40A (091)
سازنده
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 2,600,000
پیش فاکتور
ردیف 89
قطعه 6MBI25S120
مشخصات IGBT 1200V 25A MODULE (GAL5)
سازنده !!N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 2,960,000
قیمت نقدی به ریال 2,690,000
پیش فاکتور
ردیف 90
قطعه MIG30J502H
مشخصات IGBT 600V 30A MODULEGAL0
سازنده M5 TOS
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,050,000
قیمت نقدی به ریال 2,770,000
پیش فاکتور
ردیف 91
قطعه PM15CEE060
مشخصات 6*IGBT 600V 15A IPM GAL3
سازنده MITSU 09
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,380,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,080,000
قیمت نقدی به ریال 2,800,000
پیش فاکتور
ردیف 92
قطعه IXSN80N60AU1
مشخصات D+IG,600V,160A,MINIBL(GAL23)
سازنده M8 IXYS 09
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,400,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,080,000
قیمت نقدی به ریال 2,800,000
پیش فاکتور
ردیف 93
قطعه IXFN38N100-
مشخصات -PORGINAL N-CH 1000V 38A
سازنده 20A M28
دسته بندی MOSFET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,080,000
قیمت نقدی به ریال 2,800,000
پیش فاکتور
ردیف 94
قطعه MG150Q2YS50
مشخصات IGBT 1200V 150A Z
سازنده !!N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,300,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,285,000
قیمت نقدی به ریال 2,986,000
پیش فاکتور
ردیف 95
قطعه SKB75GHL123D
مشخصات 4*IGBT 1200V 75A 091
سازنده SEMIKRON
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300,000
قیمت نقدی به ریال 3,000,000
پیش فاکتور
ردیف 96
قطعه IXFN38N100
مشخصات Q2 N-CH 1000V 38A (U)(GAL5 0)
سازنده !!REFU M30
دسته بندی MOSFET
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300,000
قیمت نقدی به ریال 3,000,000
پیش فاکتور
ردیف 97
قطعه BSM75GB120DN
مشخصات 2 2*IGBT 1200V 105A USED GAL3
سازنده N/S 091 M3
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,300,000
قیمت نقدی به ریال 3,000,000
پیش فاکتور
ردیف 98
قطعه SK60GAL125
مشخصات 1*IGBT,MODUL,1200V 51A GAL5
سازنده M5
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,500,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,420,000
قیمت نقدی به ریال 3,110,000
پیش فاکتور
ردیف 99
قطعه FF200R12KE3
مشخصات 200A 1200V
سازنده 20d N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 4,000,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,600,000
قیمت نقدی به ریال 3,240,000
پیش فاکتور
ردیف 100
قطعه BSM50GP120
مشخصات (GALL 19) !!
سازنده N/S
دسته بندی IGBT
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 3,600,000
قیمت غیر نقدی به ریال 3,500,000
قیمت نقدی به ریال 3,300,000
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh